Akatemiahanke

Terveystottumukset ja niihin liittyvän tiedon arvionnin ja valinnan taidot omaksutaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Tietoa opitaan arvioimaan esimerkiksi tekstin tuottajan, taustalla olevan instituution ja tekstin ominaisuuksien perusteella. Tieto voidaan kokea intuitiivisesti uskottavaksi ja siten luotettavaksi. Kysymys hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon tuottajien auktoriteeteista on monitahoinen, kun toimimme nykyajan multimodaalisissa ympäristöissä. Lasten ja nuorten on opittava tulkitsemaan ja hyödyntämään yhä visuaalisempia ja vuorovaikutteisempia sisältöjä.

Nykyinen opetussuunnitelma painottaa muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiä, mutta myös monilukutaidon (multiliteracy) käsite. Monilukutaidon tärkeitä elementtejä ovat sosiokulttuurinen oppiminen ja oppijoiden toimijuus tekstien tuottamisessa ja tulkitsemisessa. Se perustuu laajalle tekstikäsitykselle: tekstit voivat olla puhuttuja tai kirjoitettuja, kuvitteellisia tai asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia. Ne voivat myös olla kaikkien edellä mainittujen tekstityyppien yhdistelmiä. Monilukutaidon synonyymina käytetään usein uuslukutaitojen (new literacies) käsitettä. Uuslukutaidot rakentuvat osallisuudelle, tuottamiselle sekä hajautetulle ja jaetulle auktoriteetille, ja ne painottavat merkityksen luomisen sosiaalisia käytänteitä.

Olemme kiinnostuneita tarkastelemaan kognitiivisen auktoriteetin käsitettä erityisesti monilukutaidon ja uuslukutaitojen näkökulmasta. Tämä näkökulma on uusi tutkittaessa lukutaitoja terveyden ja hyvinvoinnin kontekstissa.

27.10.2016

Julkaisut

28.10.2016

Konferenssit

27.10.2016

Yhteistyö