Tutkimus

Terveystottumukset ja niihin liittyvän tiedon valinnan taidot omaksutaan lapsuudessa ja nuoruudessa. Tietoa opitaan arvioimaan esimerkiksi tekstin tuottajan, taustalla olevan instituution ja tekstin ominaisuuksien perusteella. Tieto voidaan kokea intuitiivisesti uskottavaksi ja siten luotettavaksi.  Kysymys hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon tuottajien auktoriteeteista lasten ja nuorten keskuudessa nykyajan multimodaalisissa ympäristöissä on monitahoinen. On opittava tulkitsemaan ja hyödyntämään yhä visuaalisempia ja vuorovaikutteisempia sisältöjä.

Vastikään käyttöönotetun uuden opetussuunnitelman painotuksia ovat muun muassa terveys ja hyvinvointi, mutta myös monilukutaidon (multiliteracy) käsite. Monilukutaidon tärkeitä elementtejä ovat sosiokulttuurinen oppiminen ja oppijoiden toimijuus tekstien tuottamisessa ja tulkitsemisessa. Se perustuu laajalle tekstikäsitykselle: tekstit voivat olla puhuttuja tai kirjoitettuja, kuvitteellisia tai asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia. Ne voivat myös olla kaikkien edellä mainittujen tekstityyppien yhdistelmiä. Monilukutaidon synonyymina käytetään usein uuslukutaitojen (new literacies) käsitettä. Uuslukutaidot rakentuvat osallisuudelle, tuottamiselle sekä hajautetulle ja jaetulle auktoriteetille, ja ne painottavat merkityksen luomisen sosiaalisia käytänteitä.

Olemme kiinnostuneita tarkastelemaan kognitiivisen auktoriteetin käsitettä erityisesti monilukutaidon ja uuslukutaitojen näkökulmasta, jota ei toistaiseksi ole otettu huomioon tutkittaessa lukutaitoja terveyden ja hyvinvoinnin kontekstissa.

27.10.2016

Julkaisut

27.10.2016

Yhteistyö