Opettaja tiedollisena luottohenkilönä

Tässä tohtorikoulutettava Tuula Nygårdin osahankkeessa tutkitaan, miten terveystiedon opettajat ohjaavat oppilaitaan tekemään valintoja tiedonlähteiden välillä ja arvioimaan näitä lähteitä kriittisesti.

Tutkimuksen avulla selvitetään, millaiseksi opettajan rooli muotoutuu tiedonhankinnan ja arvioinnin näkökulmasta oppitunneilla toteutetuissa tietoprojekteissa ja miten monilukutaitoa voidaan kehittää ja ylläpitää terveystiedon opetuksessa. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä opettajasta tiedollisena luottohenkilönä (engl. trustee) ja hakea suomen kielelle kääntyvää termiä ilmiötä kuvaamaan. Lisäksi tavoitteena on tutkia, miten digitaalisuutta voidaan järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntää opetuksessa.

Tämä tutkimus on monitieteinen ja hyödyntää kasvatustieteiden ja informaatiotutkimuksen näkökulmia terveysviestintään ja opetukseen. Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu kognitiivisen auktoriteetin käsitteeseen, jota tarkastellaan monilukutaidon näkökulmasta painottaen tiedonhankinnan, kriittisen lukutaidon ja arvioinnin taitoja. Tutkimuksen tieteenfilosofinen viitekehys rakentuu kasvatustieteissä keskeisen sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen pohjalta lähestyen monilukutaitotutkimusta sosiaalisen toiminnan, yhteisöllisen oppimisen ja merkitysten rakentelun perspektiivistä. Tutkimusaihe edellyttää monitieteistä lähestymistä, koska informaatiotutkimus on tietoon liittyvän käyttäytymisen ja käytänteiden tutkimusala.

Tutkimuksen kokonaisvaltaisena menetelmällisenä strategiana hyödynnetään neksusanalyysia (Scollon & Scollon 2004), jonka avulla tarkastellaan opettajan ja oppilaan välistä sosiaalista toimintaa toimijahistorioiden, vuorovaikutusjärjestyksen ja paikan diskurssien näkökulmista. Tarvittaessa analyysia täydennetään muilla menetelmillä. Tutkimuksen aineisto koostuu terveystiedon oppituntien havainnointiaineistosta (osatutkimus 1) ja opettajien teemahaastatteluista (osatutkimukset 2 ja 3). Havainnointiaineistoa on kerätty vuonna 2017 6.-9. -luokkalaisten parissa neljässä luokassa, joissa opettajat toteuttivat terveystiedon oppitunneilla ryhmätöitä.

Osahankkeeseen kytkeytyviä julkaisuja:

Nygård T., Hirvonen N., Räisänen, S. & Korkeamäki, R.-L. (2020, accepted). Ask your mother! Teachers’ informational authority roles in information-seeking and evaluation tasks in health education lessons. Scandinavian Journal of Educational Research.

Hirvonen, N., Nygård, T., Palmgren-Neuvonen, L., Huhta, A-M. & Huotari, M-L. (2019) Finnish school health education viewed through an information literacy lens. Proceedings of the European Conference on Information Literacy 2018. Springer International Publishing, Cham, Switzerland (Communications in Computer and Information Science). Artikkelin voit lukea täältä.

Oppimateriaali:

Nygård, T. (2019). Opettaja kognitiivisena auktoriteettina. Opetusvideo on tehty OPH:n rahoittamassa ja Oulun yliopiston täydentävien opintojen järjestämässä koulutuksessa Tietonikkariksi – informaatiolukutaidon osaamista opettajille. Katso video täältä.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 24.4.2020