Diplomityö ja valmistuminen

Tämä sivu sisältää diplomityön tekemisen ja diplomi-insinöörin tutkinnon hakemisen prosessikuvauksen elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmaa varten *). Diplomityön kirjoittamista varten on erillinen ohje.

Diplomityön tekeminen

1. Diplomityön aiheen hankkiminen

Opiskelija hankkii diplomityön aiheen (diplomityöpaikan) joko yrityksistä, tutkimuslaitoksista tai yliopistolta seuraamalla näiden työpaikkailmoittelua ja ottamalla suoraan yhteyttä työnantajiin tai oman opintosuunnan tai kiinnostusalueen professoriin. Myös palkattoman diplomityön tekeminen esimerkiksi omasta aiheesta on mahdollista.

2. Diplomityön valvojan valinta

Hankittuaan aiheen opiskelija ottaa yhteyttä sen opintosuunnan opetuksen vastuuhenkilöön, jonka edustaman opintosuunnan alaan työ lähinnä liittyy. Opintosuunnan vastuuhenkilö ehdottaa työn valvojaksi yliopiston päätoimiseen opetus- tai tutkimushenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä, jolla on tekniikan tohtorin tutkinto ja joka on aiemmin toiminut vähintään diplomityön toisena tarkastajana.

Opintosuuntien vastuuhenkilöt (sähköposti: Etunimi.Sukunimi@oulu.fi)

  • Elektroniikan materiaalit ja komponentit opintosuunta: Jari Hannu
  • Elektroniikan suunnittelun opintosuunta: Jukka Lahti
  • Fotoniikan ja mittaustekniikan opintosuunta: Juha Saarela
  • Radiotekniikan opintosuunta: Matti Isohookana
  • Tietoliikennetekniikan opintosuunta: Matti Isohookana
  • Wireless Communication Engineering: Kari Kärkkäinen

3. Aloituspalaveri työn valvojan kanssa

Aloituspalaverissa määritellään tarkemmin mm. työn aihe, mahdollinen tekninen ohjaaja, työn tekemisen aikataulu, työn ohjauksen toteutus ja työn arvosteluperusteet. Tekninen ohjaaja nimetään aina, jos työ tehdään yliopiston ulkopuolella, ja tarvittaessa myös muulloin. Aloituspalaverin pöytäkirja liitetään aihehakemuksen liitteeksi.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF), Diplomityön arvosteluperusteet, Diplomityön arviointilomake

4. Aihehakemuksen tekeminen

Opiskelija täyttää aihehakemuslomakkeen ja toimittaa sen tutkinto-ohjelman sihteerille.

Linkit: TST:n aihehakemuslomake, ITEE MSc Thesis Topic Application Form

5. Diplomityön aiheen vahvistaminen ja ohjaajien ja tarkastajien nimittäminen

Tutkinto-ohjelmatoimikunta vahvistaa aiheen ja nimittää ohjaajat sekä tarkastajat. Pääsääntöisesti työn valvoja toimii työn ensimmäisenä tarkastajana.

6. Diplomityön tekeminen

Diplomityön käytännön osa ja käsikirjoitus tehdään ohjaajien opastuksen ja diplomityöohjeen mukaisesti.

Linkit: Diplomityön kirjoitusohje (PDF)Diplomityön Word-pohjaDiplomityön nimiölehti, Master Thesis Word TemplateMSc thesis title page

7. Diplomityöseminaari

Jos opiskelijan valitseman opintosuunnan vaatimuksiin kuuluu diplomityöseminaari, opiskelija osallistuu siihen opintosuunnan ohjeiden mukaisesti.

Linkki: Tietoliikenne- ja radiotekniikan opintosuunnan diplomityöseminaariohje

8. Diplomityön lataaminen Laturiin

Kun työn valvoja katsoo diplomityön olevan valmis arvosteltavaksi, hän ilmoittaa tästä tutkinto-ohjelman sihteerille, joka sallii latauksen Laturiin. Opiskelija toimittaa tutkinto-ohjelman sihteerille työn tiivistelmälomakkeen ja lataa työn Laturiin erillisen ohjeen mukaisesti.

Linkit: Diplomityön tiivistelmälomake / MSc thesis abstract form, Laturi-ohje

9. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja arvostelu

Työn valvoja laatii Exam-järjestelmään kypsyysnäytteelle tentin ja ilmoittaa tästä diplomityöntekijälle. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen tenttiakvaariossa. Työn valvoja arvostelee kypsyysnäytteen ja ilmoittaa arvostelun tuloksen tutkinto-ohjelman sihteerille.

10. Diplomityön teknisen ohjaajan lausunto

Diplomityöntekijä toimittaa teknistä ohjaajaa varten laaditun tilaaja-arviointilomakkeen em. ohjaajalle, joka palauttaa sen täytettynä työn valvojalle.

Linkki: Tilaajarviointilomake

11. Diplomityön tarkastaminen

Tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö ja työn tarkastajat lataavat työn Laturista, ja perehtyvät plagioinnintarkastuksen tuloksiin. Tarkastajat laativat työstä arvosteluehdotuksen tutkinto-ohjelman diplomitöiden arvostelulomakkeelle, ja toimittavat lomakkeen tutkinto-ohjelman sihteerille.

Linkit: Diplomityön arviointilomakeMSc thesis evaluation formDiplomityön arvosteluperusteet

12. Diplomityön arvostelu

Tutkinto-ohjelmatoimikunta arvostelee diplomityön tarkastajien antaman lausunnon perusteella.

Valmistuminen

1. Tutkintotodistuksen hakeminen

Opiskelija hakee tutkintotodistusta OSAT-järjestelmässä 5-6 viikkoa ennen suunniteltua valmistumista.

Linkki: OSAT-järjestelmä, hakemusten käsittelyaikataulu

2. Tutkintotodistuksen noutaminen

Opiskelija ilmoittautuu publiikkitilaisuuteen, jossa hänelle luovutetaan tutkintotodistus.

Linkki: Publiikkiohjeet

3. TEK:in kysely tekniikan alalta valmistuville

Opiskelijalle suositellaan vastaamista Tekniikan akateemisten kyselyyn tekniikan alalta valmistuneille.

Linkki: TEK:in kysely

 

*) Tässä ohjeessa käytetään tutkinto-ohjelman vakiintuneita tehtävänimikkeitä, jotka vastaavat yliopiston koulutusneuvoston 11.11.2015 hyväksymiä nimikkeitä seuraavasti: Tämän ohjeen "valvoja" vastaa yliopiston ohjeen nimikettä "ensimmäinen ohjaaja", ja tämän ohjeen "tekninen ohjaaja" vastaa nimikettä "toinen ohjaaja". Vakiintuneen käytännön mukaan diplomityön valvoja toimii työn "ensimmäisenä tarkastajana". Valvojasta ja teknisestä ohjaajasta käytetään tässä ohjeessa yhteisnimikettä "ohjaajat". Opinnäytetyön "ohjaussopimuksesta" käytetään tässä ohjeessa nimeä "aihehakemus".

Viimeksi päivitetty: 30.8.2019