EVISA

Energiaviisas satama

EVISA

Project description

Tulevaisuuden tehokas ja kestävä satama on resurssiviisas ja vähähiilinen, mikä edellyttää hiilivapaiden teknologioiden ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittämistä ja aktiivista käyttöönottoa satamissa. Energiaviisas satama -hankkeessa kehitetään konkreettinen ja helppokäyttöinen itsearviointityökalu satamien käyttöön, jonka avulla satamat voivat laatia itsenäisesti oman strategisen energianhallintasuunnitelmansa, arvioida ympäristöjalanjälkensä suuruutta ja löytää oikeat, satamakohtaiset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja ympäristökuormituksen pienentämiseksi.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan yksikössä 1.1.2020-31.12.2022. Hankkeessa on mukana myös Kalajoen, Oulun, Raahen ja Tornion satamat sekä Suomen Satamaliitto.

Project coordinator

University of Oulu

Project results

Ensimmäisen vuoden aikana toteutettiin seuraavat keskeiset toimenpiteet:

  • TAUSTASELVITYSTEN TOTEUTTAMINEN yhdessä EVISA-hankkeen partneriorganisaatioiden kanssa. Satamien toimintakentän selvittäminen, kuinka hyvin ympäristö- ja energia-asiat on otettu huomioon sataman toiminnassa? Mitä käytäntöjä tai strategioita on käytössä, mihin tähdätään lähitulevaisuudessa, ketkä ovat vastuussa näiden toteuttamisesta kussakin satamassa?
  • ESISELVITYKSEN LAATIMINEN - "Kuinka kestävästi sataman energia-asiat on järjestetty?” - satamien nykyisen ympäristö- ja energiatoimenpiteiden tason selvittämiseksi. Onko satama edelläkävijä, vai riittääkö vielä parannettavaa, jotta EU:n asettamiin tavoitteisiin vihreistä satamista yllettäisiin? Esiselvitys toimii pikatestina, jolla selvitetään sataman energiahallinnan taso ja pohjustetaan yksityiskohtaisempaa energiakartoitusta (seuraava EVISA-selvitys).
  • YKSITYISKOHTAISEN ENERGIASELVITYKSEN LAATIMINEN. Selvityksessä tarkastellaan satamakohtaisten taustatietojen lisäksi sataman nykyisiä energiankulutuksen seuranta- ja mittausjärjestelmiä, miten sähkön-, käyttöveden- ja polttoaineiden kulutusta mitataan. Energiankulutuksen ja -hallinnan tarkastelun yhteydessä analysoidaan satamassa käytössä olevia nykyisiä käytäntöjä hierarkisesti liikkuen yleisemmältä tasolta kohti yksityiskohtaisempaa, koko sataman vuosittaisesta kokonaiskulutuksesta pienempien osakokonaisuuksien ja toimintojen käyttölukuihin. Tämän itsearvioinnin myötä muodostuu kokonaiskuva sataman energiankäytöstä, jonka pohjalta voidaan tehdä ensimmäiset johtopäätökset ja suositukset nykyisten energiakäytäntöjen muuttamiseksi. Selvityksestä käy ilmi esimerkiksi sataman energiaintensiivisimmät toiminnot, niin sähkön kuin polttoaineiden käytön suhteen. Tämän pohjalta voidaan laatia suosituksia laitteiden ja ajoneuvojen päivittämiseksi energitehokkaimmiksi tai  hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä.
  • OHJEKIRJAN LAATIMINEN, joka taustoittaa ja ohjeistaa selvityslomakkeiden täyttämisessä.
  • ARVIOINTITYÖKALUN LAATIMINEN satamien uusiutuvan energian tuotantopotentiaalin selvittämistä varten. Työkalun avulla voidaan arvioida satama-alueiden uusiutuvan energian tuotantopotentiaalia huomioiden niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät, kuten vuosittainen tuuli- ja auringonvalokertymä. Tämän myötä voidaan laskea energiatuotanto kilowateittain, mikä on saavutettavissa satamaan rakennettavilla tuuliturbiineilla tai aurinkopaneeleilla. Työkalu on käyttäjäystävällinen eikä edellytä syvällisempää teknistä alan tietämystä. 

Partners

Kalajoen satama

Oulun satama

Raahen satama

Röytän satama/Outokumpu Oyj

Suomen Satamaliitto

People

Jenni Ylä-Mella

Postdoctoral researcher
Prof. Eva Pongrácz

Eva Pongracz

Professor