CO2-BIO

CO2-BIO - CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet

 

CO2-BIO-hankkeen loppuseminaari ja C1-osaamiskeskittymän aloitusseminaari 1.-2.12.2016

Projentin tiivistelmä:

Hanke kohdistuu kasvihuonekaasupäästöjen (CO2, CH4) vähentämiseen ja hyötykäytön lisäämiseen vahvistamalla edellytyksiä ja mahdollisuuksia muuntaa ne arvokkaiksi tuotteiksi. Hankkeessa selvitetään jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasumääriä pohjoisissa olosuhteissa ja arvioidaan kokonaisvaltaisesti erilaisten kaasumaisten yhdisteiden (erityisesti CO2, CH4) hyötykäyttökonseptien toteuttavuutta polttoaineiden ja kemikaalien valmistamiseksi (C1-kemia) alueen yrityksissä ja uusina liiketoimintaideoina. Hankkeen lopullisena tavoitteena on laatia selvitysten pohjalta alustava suunnitelma C1-kemian osaamiskeskittymän perustamiseksi ja resursoimiseksi Oulun alueelle. Välittöminä tuloksina on raportti jätevesilietteen eri käsittelyvaihtoehtojen hiilijalanjäljestä huomioon ottaen esim. laitoksen sijainti ja uusin tieto kaasumaisten C1-virtojen (erityisesti CO2- ja CH4-virrat) potentiaalisista hyödyntämismahdollisuuksista. Tämä hanke luo edellytykset kehittää uusia Cleantech-innovaatioita kaasu- ja nestemäisten jätevirtojen sisältämien yhdisteiden hyödyntämiseksi sekä lisää yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa uusien innovatiivisten liiketoimintaideoiden syntymistä.


Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin seuraavasti: 1) Kootaan yhteen tietoa jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen hiilijalanjälkien vertailemiseksi, 2) Esitetään hiilijalanjäljen pienentämisen kannalta optimaaliset jätevesilietteen käsittelyvaihtoehdot, 3) Kartoitetaan C1-kemian osaaminen Oulun seudulla, 4) Kartoitetaan Oulun seudun hiilidioksidivirrat ja mahdolliset muut C1-lähteet, 5) Arvioidaan erilaisten CO2- hyötykäyttökonseptien toteuttavuus polttoaineiden ja kemikaalien valmistamisessa ja muussa hyötykäytössä (C1-kemia), 6) Luodaan suunnitelma C1-kemian verkostotyyppisen osaamiskeskittymän perustamiseksi ja 7) Tiedotetaan tuloksista ja jaetaan tuloksia eri sektoreilla toimiville sidosryhmille.


Hanke edistää useita kestävän kehityksen tavoitteita kuten vähähiilisyyden edistämistä, ilmastonmuutoksen hillintää ja ympäristöosaamisen lisääntymistä. Tekniikan alat ovat perinteisesti olleet miehisiä aloja, mutta tässä hankkeessa toimijoina vähintään puolet hankkeeseen osallistuvista on tutkijanaisia ja se voi rohkaista naisia hakeutumaan tekniikan alojen opiskeluun ja työtehtäviin. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemisestä hyötyvät molemmat sukupuolet. Yhdenvertaisuuden lisäämiseen hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta. Koska yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa työskentelee ja opiskelee monesta kulttuuritaustasta tulevia henkilöitä, opetuksessa hyödynnettävä projektista saatu uusi tietotaito leviää laajemmalle alueelle opiskelijoiden palatessa kotimaahan.

 

Vipuvoimaa EU:lta logo suomeksi

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Posteri:

 

 

Last updated: 7.6.2018