Diploma work (M.Sc. theses)

Since year 2000 we have 200 M.Sc.-theses.

2019

 1. VALTA Art, Estimation of moisture content in granular material derived from softwood (Leiviskä & Ruusunen)
 2. PARVIAINEN Jussi, Lämmönvaihtimien tehokkuuden seuranta ja optimointi (Ruusunen & Paavola)
 3. RUUSKANEN Mirja,  Hienomurskaamon laaja käytettävyyden tarkastelu (Ruuska & Paavola)
 4. LUHTANIEMI Sini, Teräsnauhan ohjauksen mallinnus ja säätö kuumavalssaamolla (Ruuska & Sorsa)

2018

 1. PARVIAINEN Jussi, Lämmönvaihtimien tehokkuuden seuranta ja optimointi (Ruusunen & Paavola)
 2. HIMANKA Ari, Minimizing pressure and consistency variations in a high-volume flow headbox (Ohenoja)
 3. VÄISÄNEN Mikko, Tehojouston potentiaali hajautetulla tuotannolla kaukolämpöverkossa (Ruusunen)
 4. VUOKILA Panu, Kysyntäjouston potentiaali maalämmössä (Ruusunen & Vuokila)
 5. PULKKINEN Jari, Demand Side Management potential of using electric heating in Finnish buildings – current and prospective technology (Louis, Pongrácz, Ruusunen)

2017

 1. RUOKANEN Olli, Häkäkaasun määrän optimointi kuumavalssaamolla. (Leiviskä, Ruuska & Sorsa)
 2. KIIRIKKI Kaisa, Mittausdatan ja mallien hyödyntäminen kartongin valmistuksessa. (Juuso)

2016

 1. KARHU Toni, Improved multi-layer printing registration control strategy for roll-to-roll printing line. (Leiviskä, Paavola & Sorsa)
 2. VEIJOLA Sakari, Raepuhallusprosessin optimointi. (Leiviskä & Sorsa)

2015

 1. TERVO Henri, Embedded bleaching controls. (Leiviskä & Sorsa)
 2. OIKARINEN Ville, Paperitehtaan aktiivilieteprosessin hallinta. (Leiviskä & Isokangas)
 3. POHJONEN Olli, Jätteenpolttolaitoksen savukaasulauhteen puhdistaminen. (Leiviskä & Sorsa)
 4. LAPPI Sami, A study of cleaner flotation in Aitik. (Ruuska & Malm)

2014

 1. COLPAERT Joakim Erik Alfred, HG-CIL feed optimization at the Raahe Laiva gold mine - . (Kuopanportti, Ruuska & Joensuu)
 2. JOHANSSON Sallamari Pauliina, Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmien ongelmakohtien kartoitus - Survey of problem points of process engineering and environmental engineering degree programs. (Jaako, Hiltunen & Heikkinen)
 3. KOHOLA Ville Kalervo, Kivihiiliseoksen seuranta koksaamolla - Blend tracking in the coking plant. (Leiviskä, Ruuska, Sorsa, Jalkanen, Säilyä & Ritamäki)
 4. KOKKONEN Antti Juhani Kalervo, Influence of Kraft recovery boiler's main control parameters on reduction degree - Soodakattilan tärkeimpien ohjaussuureiden vaikutus reduktioasteeseen. (Leiviskä, Sorsa & Ikäheimo)
 5. PULKKINEN Timo Juhani, Hienojakoisen kromiitin rikastaminen MGS-koepiirissä - Concentration of fine chromite in MGS test circuit. (Kuopanportti, Ruuska & Mäntylä)
 6. UUSI-HALLILA Senni Josefiina, Utilizing froth phase behaviour and machine vision to indicate flotation performance - . (Leiviskä, Paavola, O'Connor & Corin)
 7. VEIJOLA Harto Jalmari, Start-up tests of OMS's minipilot benefication plant and its applicability on the research use - Oulu Mining Schoolin minipilot-rikastuslaitteiston käyttöönotto ja sen soveltuvuus tutkimuskäyttöön. (Kuopanportti, Ruuska, Sorsa)
 8. RYTKÖNEN Teemu, Raaka-aineen laadun hallinta Oulun ekovoimalaitoksella. (Leiviskä & Isokangas)
 9. KARI Kalle, Jatkuvatoimisen hehkutusuunin energiatehokkuuden parantaminen polttoilman määrän optimoinnilla. (Leiviskä, Ruuska & Sorsa)
 10. HAAPALA Olli, Application software development via model based design. (Leiviskä & Sorsa)
 11. LAAKSO Ville, Veden ilmastuslaitteen suorituskyvyn arviointi ja optimointi. (Leiviskä & Isokangas)

2013

 1. HIETAHARJU Petri Juhani, Veden hapetuslaitteen prototyypin toimintaperiaatteen todentaminen ja hapetustehon määrittäminen - Testing of an aeration device prototype to confirm its operating principle and oxygentransfer capabilities. (Leiviskä & Isokangas)
 2. KALAOJA Mikko Johannes, Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella - Parameters affecting birch drum debarking in winter. (Isokangas & Söderling)
 3. KAUPPI Tomi-Petri Mikael, JT-rikastamon hienopiirin prosessin hallinta ja lietteen käsittelyn kehittäminen - Control of fine material circuit of the JT-valorization plant and development of sludge handling. (Leiviskä, Ruuska, Sorsa & Nikola-Määttä)
 4. KORHONEN Juha Tuomas, Online-mittauksien hyödyntäminen puhdistetun yhdyskuntajäteveden bakteerimäärien arvioinnissa - Utilization of on-line measurements in estimation of bacterial amounts in purified municipal wastewater. (Rämö & Juuso)
 5. LAUKKA Arto Jaakko, Pyriittituotannon kehittäminen Pyhäsalmen kaivoksen rikastamolla - Development of pyrite production in Pyhäsalmi mine mill. (Yliniemi, Ruuska & Pekkala)
 6. MANKINEN Antti Heikki Sakari, Sotkamon hopekaivoksen hopea-pyriittirikasteen kaupallinen hyödyntäminen - Commercial benefication of silve-pyrite concentrate of Sotkamo Silver Mine. (Kuopanportti, Ruuska, Pietilä & Kovalainen)
 7. OLLAKKA (Karppinen) Henna Kristiina, Monimuuttuja-analyysi Talvivaaran bioliuotuskasoille - Multivariate analysis for Talvivaara Mine's bioleaching heaps. (Taskila, Ruuska, Pöllänen & Palmu)
 8. TAKALA Tuomas Kari, Jatkuvatoimisten mittausten merkitys talteenottolinjan hallinnassa - The effect of continuous on-line measurements in the control of chemical recovery plant. (Leiviskä, Koskinen & Ikäheimo)

2012

 1. HYVÖNEN Jari Petteri, ~ - Real-time determination of metal concentrations in liquids using micro-plasma emission spectroscopy. (Leiviskä & Laurila) 
 2. KARJALAINEN Jenni Maija Annikki, Yksikkötestaus Simulinkissä - Unit testing in Simulink. (Leiviskä & Saikkonen) 
 3. KOSAMO Jarno Tapio, Levyvalssaimen työvalssien profiilin mallintaminen - Modeling the profile of plate mill work rolls. (Leiviskä, Paavola & Rautiainen) 
 4. LOUIS Jean-Nicolas, ~ - Smart buildings to improve energy efficiency in the residential sector. (Pongrácz, Caló, Juuso & Sörensen) 
 5. TIKKA Johanna Emilia, Sulfidirikasteen laadun parantaminen - Improving the quality of sulphide  concentrate. (Fabritius, Ruuska, Mörsky & Roimaa) 
 6. SEPPÄLÄ Pirjo Sanna Marita, Tietoliikenne- ja -järjestelmäratkaisut Kemin kaivoksen tiedonhallinnassa - Communications and data system solutions in the Kemi mine information management. (Leiviskä, Paavola & Salmi) 
 7. SILLANPÄÄ Elena Anna Mari, Kemin kaivoksen liikkuvan kaluston ajoneuvopäätteiltä saatavan tiedon hyödyntäminen - Utilizing the information from vehicle displays at Kemi mine. (Leiviskä & Salmi) 
 8. VARPE Eva-Leena Kristiina, Tasokohtaisen poisto-ilmanohjaus Kemin kaivoksella - Level based exhaust air control in Kemi Mine. (Leiviskä, Näsi & Salmi)

2011

 1. HANSEN-HAUG Tommi, Alkali chloride measure-ment application  in a varying fuel fired  CFB boiler (Leiviskä, Ruusunen, Kemppainen) 
 2. HONKONEN Jouni Sakari, Masuunin panostus 100 % pellettiajolla - Blast furnace charging with 100% pellet burden. (Leiviskä, Paananen, Ruuska
 3. KONTTILA Sakari, Kalkinpolttoprosessin vaikutus poltetun kalkin laatuun - The influence of calcination process on the quality of quicklime  (Leiviskä, Ruuska, Kerkkonen) 
 4. KOSKENKORVA Juha, Puun käsittelyn toimintojen kehittäminen - The development of the woodhandling  (Leiviskä, Isokangas, Luukkainen, Ruonala)

2010

 1. ARFFMAN Matti, Vedenpuhdistusprosessin kehittäminen mallinnuksen avulla - Development of the water purification process with modelling methods 
 2. KARJALAHTI Jukka,  Improving fault detection performance and energy efficiency of a wireless vibration analysis system 
 3. KOSKENNIEMI Anssi, Differentiaalievoluutio ja geneettiset algoritmit epälineaaristen prosessimallien identifioinnissa - Differential evolution and genetic algorithms in the identification of nonlinear process models 
 4. MAUNUKSELA Kati, Sekoitusmenetelmän optimointi metrologisessa tuulitunnelissa - Optimizing mixing method in metrological wind tunnel 
 5. PASMA Katja, Lohkaremyllyn ajotavan kehittäminen 
 6. PASMA Mira, Paperiradan poikkiprofiilien vaikutus paperikoneen energiatehokkuuteen - Effects of CD profiles on paper machine's energy efficiency 
 7. REIJONEN Hanna, Tiedonlouhinta navettatietojärjestelmäaineistojen tutkimisessa - Data mining in data bases of cow barns 
 8. SAARINEN Timo, Energiatehokkuusjärjestelmän raportointi ja mittarointi - Reporting and measurements in a energy efficiency system 
 9. TAPIO Karoliina, Paperitehtaan jätevesilaitoksen toiminnan optimointi - Optimization of the operation of paper mill wastewater treatment plant 
 10. TUIKKA Henri, Energianhallintajärjestelmä ja tuotannon optimointi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa - Energy management system and production optimization in combined heat and power production 
 11. UUSITALO Jani, Polttokennoprosessin mallinnus ja simulointi - Modelling and simulation of fuel cell process 
 12. VEIJOLA Ilmari, - Optimization model for ammonium sulfate production in a coke oven byproduct plant 
 13. VIRTANEN Erkki, Koksaamon johtamisen tietojärjestelmän määrittely - Management information system specification of coking plant 

2009

 1. HAKA Jani, Aktiivilietelaitoksen mittaustiedon analysointi. - Analysis of activated sludge process measurement data.(Leiviskä)
 2. HEINONEN Petri, Sumea asiantuntijajärjestelmä ja GA optimointi ravintolaskentasovelluksessa. - Fuzzy expert system and GA optimization in dietary guidance application. (Juuso, Sorsa)
 3. KIUTTU Jarmo, Jauhatus- ja vaahdotusprosessin koulutussimulaattorin kehittäminen. - Development of the training simulator for grinding and flotation. (Leiviskä)
 4. KORHONEN Jarkko, Ohutseinämäisten polypropeenituotteiden laadunvalvonnan parantaminen ruiskuvalu-prosessissa. - Improving quality control for thin-walled polypropylene products in injection molding process.(Leiviskä)
 5. LAMMI Petri, Lainerin käyryyden hallinta. - Curl control in liner production. (Leiviskä)
 6. LAUNONEN Frans, Pienimittakaavaisten pellettipolttimien polttoprosessin identifiointi ja säätö. - Process identification and combustion control of small-scale pellet burners – a data-based modelling approach. (Leiviskä, Ruusunen)
 7. LINDROTH Jori, Geologisten näytteiden esikäsittelyn automaatio. - Automation of geological sample preparation.(Yliniemi)
 8. NIKULA Riku-Pekka, ~ - A wireless approach to data stream mining-based pump diagnosis. (Leiviskä)
 9. PALMUJOKI Matias, Sylinteripaineanturin mittasignaalin simulointi kipinäsytytteisessä kaasumoottorissa. -Simulation of cylinder pressure sensor signals from a spark ignited gas engine. (Leiviskä)
 10. PARVIAINEN Juha, Maaperän luokittelu MLP-neuroverkko- ja painoarvomenetelmillä. - Soil classification using MLP neural network and Weights of Evidence methods. (Leiviskä)
 11. SAARELA Ville, Kehittynyt säätöratkaisu vetykäsittelyprosessin tuotannon tehostamiseen ja rajoitteiden kartoitukseen. - Advanced control structure for production intensification and constraint analysis in hydrotreating process. (Leiviskä)

2008

 1. AARNIO Janne, Kuumavalssatun teräslevyn muototarkkuuden kehittäminen. - Development of the shape accuracy for hot plate rolling.
 2. ARPOLA Tiina, Fermentoinnin jatkuvatoiminen monitorointi. - Continuous monitoring of fermentation.
 3. HOLCK Päivi, Parametrien identifiointi geneettisillä algoritmeilla biologiselle jätevedenkäsittelyprosessille. - Parameter identification with genetic algorithms for bioloqical wastewater treatment process.
 4. KALLIJÄRVI Atte, Klooridioksidiprosessin hyötysuhteen mallintaminen ja monimuuttujasäätöjen simulointi -Multivariable control simulation and efficiency modelling in the chlorine dioxide process.
 5. KAUPPI Marjo, Automaatiota hyödyntävän 3D-kokonaistoimintaprosessin kehittäminen pilaristabilointiin. -Development of automated 3D operating process for column stabilisation.
 6. KEMPPAINEN Juha, ~ - Wireless sensor network in process automation.
 7. KESKITALO Jukka, Sellu- ja paperitehtaiden jätevesiä käsittelevän aktiivilieteprosessin datapohjainen mallintaminen. - Data based modelling of activated sludge process treating pulp and paper mill wastewater.
 8. KREULA Jussi, Sähkön kulutuksen etämittauksen hyödyntäminen asiakasryhmäkohtaisen kulutusprofiilin määrittämisessä. - Exploiting electricity consumption measurement data in specifying real consumption of the customer groups.
 9. OHENOJA Markku, Etanolin refomoinnin mallinnus ja simulointi. - Modelling and simulation of ethanol refoming.
 10. RAATIKAINEN Mika, Pesulatietojärjestelmien tiedonlouhinta laskennallisilla menetelmillä CASE: huollettavien sairaalatekstiilien kiertonopeuden tutkiminen. - Data mining using computational intelligence in laundry information system CASE: Turnover exploration of service hospital textiles.
 11. TERVAHARTIALA Pasi, Valmistusprosessien tilastollinen monitorointi. - Statistical monitoring of manufacturing process.
 12. TOLONEN Teppo, Saostumaperäisten katkojen syiden selvittäminen ja analysointi. Root cause analysis of precipitate-based web breaks.
 13. VAARA Juho, Energiatehokkuus puristinosalla. - Energy efficiency in press section.

2007

 1. Isohanni Jukka, Halkaisulinja 1:n ajo-ohjelman tietokoneavusteinen suunnittelu. - Computer aided running order planning for the slitting line 1.
 2. Kokkonen Matti, Terässulattoprosessien saannot ruostumattoman teräksen valmistuksessa. - Yields of the steel works processes in the making of stainless steel.
 3. Koskinen Kari, Kuitulinjan tunnuslukujen valvonta. - The monitoring of the characteristics in a fiberline.
 4. Laurila Jyrki, IT-palveluiden jatkuvuuden hallinta terästeollisuuden tuotantoyksikössä - Continuity of information service in metal industry.
 5. Lielahti Matti, Päällystyskoneen radan hallinnan kehittäminen. - Development of web handling for the coating machine.
 6. Liukkonen Mika, Älykkäät menetelmät aaltojuotosprosessin mallinnuksessa. - Intelligent methods in the modelling of the wave soldering process.
 7. Luukka Tuomas, Jatkuvavalukoneen kokillin pinnankorkeuden säädön analysointi ja virittäminen diagnostiikkajärjestelmällä. - The analysis and tuning of mould level control using diagnostic system.
 8. Niva Mikko, Monitavoiteoptimointi kemikaaliannostelussa. - Multiple criteria optimization in chemicals dosage.
 9. Peltokangas Riikka, Säätimien viritysmenetelmien vertailu teollisuusprosessien säädössä. - Comparison of tuning methods for industrial process control.
 10. Pirnes Markku, Kalenteroinnin profiloinnin hallinta. - Calender profiling.
 11. Pirttimaa Mika, Juotepastanpainon painolaadun säätö ja tilastollinen prosessinohjaus. - Solder paste printing statistical process control of the printing quality.
 12. Pulkkinen Jenni, - - Further testing of a new model to predict NO emission by CFD from marine diesel engines.
 13. Salmela Aki, Päällystetyn paperin tasalaatuisuuden parantaminen ja pintavikojen vähentäminen. - Quality development of coated paper.
 14. Skön Jukka-Pekka, Laskennallisten menetelmien soveltaminen QSAR-analyysissä, case: Yhdisteiden karsinogeenisuuden mallintaminen neuroverkoilla. - Using computational methods in QSAR analysis, case: modelling compound carsinogenicity using the neural networks.
 15. Vähäkangas Ville, - - Artical immune systems in fault diagnosis.

2006

 1. HUHMARNIEMI Tuomas, - Examination of adaptive Fuzzy PI-type controllers.
 2. KERÄNEN Seppo, Jatkuvatoimisen kosteusmittausanalysaattorin tarkkuuden parantaminen sekä mittauksen kytkeminen säätöön. - Improving the accuracy of an on-line moisture analyser and including the measurement in control
 3. LAHMA Santtu, Vianilmaisujärjestelmän hyödyntäminen paperitehtaalla. - Utilizing a web imaging system in a paper machine.
 4. LEHIKOINEN Lotta, Juusto- ja heratuotannon orgaanisen jätevesikuormituksen selvittäminen, Case Study Valio Oy, Haapavesi - Research of organic waste water loading caused by cheese and whey production. Case Study Valio Oy Haapavesi.
 5. LÄMSÄ Jaakko, Esiselvitys höyryreformointiyksikön tietokonesäädöistä. - Prestudy for advanced control of a steam reforming unit.
 6. MIKKONEN Tommi, Paperinvalmistuslinjan käyttökokemustiedon keruu ja analyysi. - Collection and analysis of operating experience data in paper production line.
 7. MÄYRÄ Outi, Luonnollinen levenemä kuumanauhavalssauksessa. - Natural spread in finishing mill.
 8. PIHTSALMI Laura, Puun ominaisuuksien ja kapasiteetin vaikutus hakkeen laatuun. - Influence of wood characteristics and capacity on the quality of wood chips.
 9. PORKOLA Sami, Kuorimon puuhäviön ja hakepuhtauden analyysi. - The analysis of wood losses and log cleanliness in a debarking plant.
 10. POTTALA Jaakko, Kuumavalssatun kohokuvioidun teräsnauhan valmistus. - Manufacturing of hot rolled patterned steel strip.
 11. PYYKKÖNEN Janne, Keittimen toiminnan parantaminen toimintapisteen muuttuessa. - Improving digester functionality in a new operation point.
 12. RÄISÄNEN Jukka, Viirakaivon varaustilasäädön toteuttaminen. - Implementation of charge control of white water.
 13. SALMELA Janne, Pelletin laatuun vaikuttavat tekijät. - Factors influencing pellet quality.
 14. SIRVIÖ Jukka-Pekka, Laboratoriomittakaavaisen laskeutuslaitteiston kehitys ja scaleup menetelmät. - Development of a laboratory scale sedimentation device and its scale-up methods.
 15. VASANKARI Heini, Kuituanalysaattorin käyttö sellutehtaan laadun valvontaan ja prosessin hallintaan. - The use of a fiber analyzer for the quality and process monitoring in a pulp mill.

2005

 1. ANTTILA Esa, - Optimization of Bending Done With Coilbox
 2. HAAPALAINEN Risto, - Factors That Effect Coke Pushing Intensity
 3. HYTTINEN Matti, - Studying of Coating Uniformity with Different Measuring Techniques
 4. HÄNNINEN Antti, - Development of an Alloying Calculation Model for Ladle Treatment
 5. KYLLÖNEN Toni, - Oxygen/Inert Ratio Control at Step 4 in AOD-process
 6. PIETILÄ Jari, - The Ultilization of On-line Beating Degree Analyzer in the Refining Control of the Fine Paper Machine
 7. PIETILÄ Kai, - Identification and Control of Batch Combustion of Wood in a Fireplace
 8. RAHKOLIN Vesa, - Analysis and Modelling of the Final Clarification of the Wastewater Treatment Plant
 9. SIRKKA Jouni, - Real-time Process Control Via Network
 10. TAPIO Heidi, - Rationalizing the Implementation of the Optimization Products
 11. TENKKU Heikki, - Measuring the Moisture in Chromite Concentrate Using Microwave Technique

2004

 1. Hayles Charles, - Combustion of mixed-fuel: review and survey of Finnish plants
 2. Heiskanen Janne, Kivihiiliseoksen laadullisten muuttujien vaikutukset koksipainoon - Influence of qualitative variables of coal blend on cokeweight
 3. Helisten Riikka, - The applicability of near-infrared techniques for measuring the moisture of sinter mix
 4. Laitinen Jussi, - Algorithms for multivariate calibration
 5. Lampela Janne, - Developing the slab quality prediction model by inserting new factors
 6. Pahkala Pasi, - Measurement or refractory lining in 150-ton AOD converter
 7. Penttilä Mika, - Test system interface for production line control and monitoring
 8. Sipilä Juha, - Optimisation of scrap charge of converter
 9. Sorsa Aki, Älykkäiden säätimien kehitys ja viritys vedenpuhdistuskemikaalien annosteluun - The development and tuning of the intelligent controllers for wastewater purification chemicals dosage
 10. Uusikartano Antti, Kromikonvertterin ajotavan ja laskentamallin kehittäminen- Development of CRC-process and calculation
 11. Vähänikkilä Satu, Steckel-valssaimen uunikelaimen vedon ohjaus - Furnace coiler tension control in Steckel mill

2003

 1. Harinen Antti, Kiintoainemittauksen sovelluskohteet yhdyskuntajäteveden puhdistuksessa - Applications of total solids measurement in municipal wastewater treatment
 2. Kela Jarmo, Autoklaavireaktorin säätö - Control of autoclave reactor
 3. Koivisto Antti, Hierrelinjan massamäärän ennusteen luotettavuuden arviointi - Reliability of pulp yield prediction estimate for TMP-line
 4. Nauha Matti, Läpilyöntiuunin kuumennuksen optimointi - Heating optimization of the pusher type furnace
 5. Peltonen Janne, Kattilalaitoksen turvallisuuteen liittyvän järjestelmän toteutus ohjelmoitavilla laitteilla -Implementation of safety-related system of boiler plant with programmable systems
 6. Pirttimaa Mika, - Solder paste printing statistical process control of the printing quality
 7. Tissari Soile, Maalajien luokittelu painoarvomenetelmää ja RBFLN-neuroverkkoa käyttäen - Classification of surfacial soil deposits using Weights-of-Evidence-method and RBFLN-neural nets

2002

 1. Ahvenlampi Juha, Meesasuotimen optimoivat säädöt - Lime mud filter optimising controls
 2. Joensuu Pasi, Koksin kuivasammutuksen simulointi - Simulation of coke dry quenching
 3. Kivelä Jani, Valkaisuprosessin optimointi sekä hönkäkaasun happimittauksen soveltuvuus hiokkeen peroksivalkaisun säätöön - Optimization of bleaching process and applicability of exhaust gas oxygen analyzer in control of peroxide bleaching of groundwood
 4. Kolari Sari, - Development and production of coater specific troubleshooting tools
 5. Korhonen Aki, Hake- ja massavirtauksen säätäminen jatkuvassa keitossa - Control of chip and pulp flow in continuous digester
 6. Kumpula Henri, - HOC simulator as a tool on paper machine service
 7. Laitinen Ossi, Mekaanisten massojen kuitujakeiden ja hienoaineen määritys fraktionaattorilla - Determination of mechanical pulp fibre and fines fractions with a fractionator
 8. Leiviskä Marko, - IT & Forest Industry Consulting
 9. Lähdemäki Riku, - The effect of malfunctional partial process on production
 10. Mecklin Mika, - Chemical balance analysis of recovery line
 11. Paavola Marko, - Development of a Diagnostic System for Manufacturing Equipment
 12. Posio Jani, Mekaanisen massan HC-peroksivalkaisun säädön kehittämiseen - Development of control system for HC-peroxide bleaching of mechanical pulp
 13. Pöllänen Kati, - Process Control Analysis Requirements in a Cold Rolling Mill
 14. Rentola Ismo, - The effect of chemical factors and casting machines condition on surface cracks forming in a steel slab
 15. Saarela Antti, Masuunin raudanlaskujen asiantuntijajärjestelmän sulkutapahtumamodulli - Taphole plugging rule-base module for blast furnace iron tapping expert system
 16. Saarela Ulla, Fed-batch entsyymifermentointiprosessin mallinnus - Modelling of a bed-batch entzyme fermentation process
 17. Vuononvirta Reeta, Päällystetyn hienopaperin picking- ja muihin pintalujuusominaisuuksiin vaikuttavien tekijöiden selvitys - Factors affecting picking and surface strength properties in coated wood paper
 18. Ypyä Olli, Päällystyskoneen ylösajoprofiilin hallinta - Co-ordinated Start up Profiles at the Off-machine Coater

2001

 1. Hakala Outi, - Automatic shape optimisation combination with CFD modelling
 2. Kangas Pekka, Prosessin stabiilisuuden vaikutus paperin laatuun - The influence of the Process Stability on the Paper Quality
 3. Kinnunen Kimmo, Sintrausseoksen kaasunläpäisevyyden hallinta kosteuden avulla - Management of the sintering mix permeability by moisture control
 4. Koskinen Jyrki, Hierreprosessin hallinta - Control system of TMP Process
 5. Laukkanen Timo, Hiomakiven terävyyden hallinta asiantuntijajärjestelmällä - Pulp Stone Sharpness Control by an Expert System
 6. Penttinen Sasu, Paperikoneen katkoherkkyysindikaattorin on-line-testaus - On-line testing of the web break sensitivity indicator for a paper machine
 7. Riihimäki Hannele, Aktiivinen raportointi toteutettuna XML:n avulla - Active Reporting with XML
 8. Ruusunen Mika, Pienimittakaavaisen puun polttoprosessin identifiointi - Identification of small-scale Wood Combustion
 9. Saloranta Antti, Tietokantojen käyttö hajautetun Java-ympäristön toteutuksessa- The use of databases in the implementation of decentralized Java-environment
 10. Sivonen Jukka, Propulsiosäädön testausmenetelmät - Propulsion control test methods
 11. Tantarimäki Juha, LoopBrowser asiakaspalvelutuotteena - LoopBrowser as a service product
 12. Tuhkanen Henna, Kuivapainomittauksen käyttö päällystyskoneen päällystemääräprofiilin säädössä - Coat Weight Profile Control in a Coating Machine Using Internet
 13. Viinikainen Petri, Internet-avaintenvaihtoprotokollan käytettävyys mobiilin internetin sovelluksissa ja kommunikaatiossa - Key Exchange Protocol Usability in Mobile Internet Applications and Communications
 14. Virtanen Visa, Teräksen pinnan integraatioedut suunnittelujärjestelmässä - Surface inspection of steel using Self-Organizing Maps
 15. Ylikunnari Jukka, Liuottajan säätö - Control of smelt dissolving tank

2000

 1. Alatalo Sanna, Levylinjan lämpötilan hallinta - The temperature control of a plate mill
 2. Haapalainen Jukka, - Built-in quality control in JOT modules
 3. Isokangas Ari, Rumpukuorinnan puuhäviöiden mallintaminen ja optimointi - Modelling and optimising wood losses of drum debarking
 4. Jokinen Timo, Elektroniikkatuotteen laadunennustustyökalun käyttöliittymä - Quality Forecasting Tool user interface for electronics manufacturing
 5. Kaasila Marko, Raudanlaskujen hallinnan asiantuntijajärjestelmän rakenteen määritys - Modular structure of expert system for controlling iron tapping
 6. Keinänen Pasi, Erään sellutehtaan ECF-valkaisun pesujen, vesikiertojen ja toiminnan kehittämismahdollisuuksin tarkastelu - Finding ways to develop the washing, water circulations and operation of an ECF bleaching process
 7. Kivelä Satu, Konvertteriprosessin hiilipitoisuuden hallinta sumealla säädöllä - Control of the carbon content of the BOS by fuzzy control
 8. Kumara Timo, WIC 100 datan hyödyntäminen paperitehtaan märkäosan prosessin säädössä - The use of WIC 100 data in paper mill wet end process control
 9. Lehmus Maija, Kuivauskoneen käyttö- ja laaturaportointi nykyaikaisessa sellutehtaassa - Operation and quality reporting of a drying machine in the modern pulp mill
 10. Niemelä Tanja, Informaatiojärjestelmän tehokas käyttö tuotannonohjauksessa - Efficient use of the information system in production control
 11. Niiranen Marko, Menetelmä tietokoneen suorituskyvyn määrittämiseen ja sen soveltaminen hajautetun verkonvalvonnan optimointiin - A method for estimating the general performance of a computer and an application to distributed network monitoring system
 12. Peltonen Teemu, Määrähyötysuhteeseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus ja optimointi taidepainopaperilinjassa -Charting and optimising the factors influencing material efficiency in art quality producing paper machine line
 13. Poutilainen Jussi, Läpipalamisen hallinta sintrauskoneella sumealla nopeudensäädöllä - Burn-through management in sintering machine by fuzzy speed control
 14. Puurunen Mika, Hälytysten luokittelu geneerisessä vikadiagnostiikka-arkkitehtuurissa - Alarms classification in a generic fault diagnostic architecture
 15. Söderström Satu, Sellun lujuusominaisuuksien spektroskopinen karakterisointi - Spectroscopic characterisation of pulp strength properties
 16. Uusipaavalniemi Jussi, Sääntöpohjaisen asiantuntijajärjestelmäsäätimen kehitys - Development of a rule based expert system controller
 17. Uusitalo Mikko, Kartongin päällysteen kuivatuksen optimointi - The optimal drying strategy for coated paperboard
 18. Viirret Katja, Älykkäät menetelmät jäteveden puhdistuskemikaalien annostelun säädössä - Intelligent methods in the dosing control of wastewater purification chemicals
 19. Voutilainen Jussi, Raudanlaskujen asiantuntijajärjestelmään liittyvien mittausten arviointi - Evaluation of measurements associating iron tapping expert system

 

Last updated: 20.12.2019