Diploma theses

2016
Hotti, Miika: Pystyakselisten tuuliturbiinien integroiminen kiinteistöön (Integrating vertical-axis wind turbines into buildings)
Jackson, Lisa: Measurement and internal utilization of environmental performance data in companies.
Jänkälä, Henna-Maria: Kromiittipellettien sintrausuunin kaasunpuhdistuksen optimointi.
Koskenkangas, Anne: Carbon dioxide emissions of Oulun Energia's district heat production (Oulun Energian kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt)
Lopes da Silva, Felipe: Photocatalysis for the degradation of perfluorooctanoic acid (PFOA) from water by TiO2, In2O3 and Ga2O3
Vainionpää, Niklas: Arizona Chemical Oulu site Lean Odorous Gases (LOG) system optimization (Hajukaasusysteemin toiminnan tehostaminen Arizona Chemical Oy:n Oulun tehtaalla)

2015
Alasalmi, Aleksi: Sellutehtaan sekundäärilämpöjärjestelmän kehittäminen (Improvements considering secondary heat system of a pulp mill)
Isomäki, Niko: Electrocoagulation in the industrial wastewater treatment
Rathnayake, Buddhika: The removal of bisphenol A from wastewater by photocatalytic degradation and hybrid photocatalytic membrane technique
Välitalo, Mikko: Salmisaaren voimalaitoksen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät (Availability factors of Salmisaari power plant)

2014
Alaperä, Arttu: Voimalaitoksen raportointijärjestelmän uusiminen (Renovation of power plant's reporting system)
Hanski, Taru: Kaasuntuotannon kannattavuus hevosenlantakuivikeseoksesta hevostallinpitäjän näkökulmasta (Profitability of gas production from horse manure and bedding mixture for stable)
Heikkinen, Antti: Kempeleen rautatieaseman saavutettavuus vuonna 2016 (Accessibility railway station of Kempele in 2016)
Honkala, Elina: Validation and development of a novel draft tube reactor (Uudentyyppisen imuputkireaktorin validointi ja kehitys)
Khan, Imran: Role of aldehydes in biomass combustion and pulp and paper industry
Kujala, Veikko: Ympäristönäkökohtien arviointimenetelmän ja -työkalun kehittäminen ISO 14001-ympäristöjärjestelmän puitteissa (Development of assessment method and tool for environmental aspects in ISO 14001 environmental management system context)
Lahti, Tytti: Phase change solvents in carbon dioxide capture (Hiilidioksidin talteenotto faasiaan muuttavilla liuottimilla)
Miilumäki, Noora: Life cycle assessment of a novel food package solution (Uuden elintarvikepakkauksen elinkaariarviointi)
Sirviö Hannu-Heikki: Juotteenestopinnoitusprosessin parametrien vaikutus pinnoituksen onnistumiseen (Effects of parameters in solder mask applying proces)
Sutinen, Maija-Liisa: The use of electrocoagulation in purification of industrial waters
Uusimäki, Päivi: Kaivosteollisuuden rikkipäästöt ja niiden käsittely (Sulphur emissions and their treatment in mining industry)

2013
Dubatova, Anastasia: Removal of nitrogen compounds from industrial waters by photocatalysis and adsorption
Kemppainen, Lauri: Puhdistusprosessin kehittäminen hiilidioksidilla uutetuille marjan siemenöljyille (Developing the purifying process for berry seed oils extracted by carbon dioxide)
Keskitalo, Esa: Savukaasujen hiilidioksidin talteenottoprosessin vaikutukset olemassa olevaan monipolttoaine-CHP-voimalaitokseen (Flue gas carbon dioxide capture and effects to a multifuel CHP power plant)
Kivipelto, Joni: Concentration of by-product in phosphoric acid production (Sivutuotteen väkevöinti fosforihappotuotannossa)
Kuusela, Saila: Pisaranerotuksen optimointi rikkihappoprosessissa (Optimization of droplet separation in sulphuric acid process)
Mustonen, Silja: Carbon dioxide recovery with activated methyldiethanolamine (Hiilidioksidin talteenotto aktivoidulla metyylidietanoliamiinilla)
Omodara, Linda: Sustainability assessment of Formic acid production: Comparison of CO2 based and conventional processes
Pudas, Henni: Hapen haasteet metallien bioliuotusprosessissa (The challenges of using oxygen in bioheapleaching)
Ruuskanen, Tiina: Kierrätysmateriaaleja hyödyntävien kasvualustojen tuotantoprosessin ympäristö- ja yhteiskunnallinen kustannus-hyötyanalyysi (Environmental and social cost-benefit analysis of substrate production process)
Shafqat, Khawer: Use of photocatalysis for the removal of pesticides from water
 
2012
Alvarenga Castellanos, Emilio: Bioavailability of Nutriets in Bio-solids
Aquado Sáchez, Álvaro: Standard operating procedure and biofuel characterization by FTIRS techniques 
Juntunen, Arttu: Prerequisities of pumped storage hydro power operation in Finland (Pumppuvoiman toimintaedellytykset Suomessa)
Juntunen, Terhi: Hartsivaluprosessin turvallisuuden parantaminen (Increasing the safety of the resin casting process)
Casto Ruiz, Cecilia: Preparation of activated carbons from biomass and their use in adsorption of arsenic
Keränen, Hilkka: Catalytic hydrogenolysis of kraft lignin (Kraft-ligniinin katalyyttinen hydraus)
Kinnunen, Matti: Feasibility study and sustainability assesment for selected CO2 utilizing reaction routes (Käyttökelpoisuus- ja kestävyystarkastelu valituille hiilidioksidia hyötykäyttäville reaktioreiteille)
Koistinen, Antti: Defrosting and heating of softwood chips with saturated steam
Lanteri, Anja: lmapäästöt (SOx, NOx, HCl, F ja P) ja niiden mittausmenetelmät sekä niihin liittyvät standardit, lainsäädäntö ja mittausepävarmuus (Air emissions (SOx, NOx, HCl, F ja P), their measurement techniques and related standards, legislation and measurement uncertainty)
Laurila, Noora-Maria: Deactivation of SCR catalysts in brown coal fired CFB-boilers (SCR-katalyytin deaktivoituminen ruskohiiltä polttavissa CFB-kattiloissa)
Ohtonen, Arttu: Hyötyvoimalan pohjatuhkan karakterisointi, käsittely ja hyötykäyttö
Perälä, Paula :The effect of European Union sustainability criteria on the use of wood as a fuel in CHP plants (Euroopan Unionin kestävyyskriteerien vaikutus puun käyttöön polttoaineena CHP-laitoksilla)
Piippo, Sari: Municipal solid waste management (MSWM) in sparsely populated Northern areas: Developing an MSWM strategy for the city of Kostomuksha, Russian Federation (Yhdyskuntajätehuolto pohjoisilla harvaanasutuilla alueilla: Yhdyskuntajätehuoltostrategian kehittäminen Venäjän Kostamuksen kaupungille)
Veijola, Jenni: Kylmäagglomeroidun masuunibriketin sideaineen lujittuminen (The strengthening of cement in a cold agglomerated blast furnace briquette)
 
2011
Caló, Antonio: Assessing the potential for smart energy grids in the Northern Periphery
Casanovas Tarda, Judit: Preconcentration of heavy metals by Donnan dialysis
Chamilos, Ioannis: Resource efficiency in an urban context: Defining the framework of eco-municipalities
Hakkarainen, Hannu: Raskasmetallien tunnistus yhdyskuntajätevedestä sähkökemiallisella mittauksella (Identification of heavy metals from wastewater using electrochemical measurement)
Hirvelä, Kristian: Bioetanolin loppukonsentrointi pervaporaatiolla (Pervaporation as a bioethanol dehydration method)
Huhtala, Jukka: Katalyyttien valmistus, karakterisointi ja aktiivisuuden testaus korkean lämpötilan NH3-SCR-kohteisiin (Preparation, characterization and activity testing of catalysts for high temperature NH3-SCR applications)
Kaiponen, Lasse: Taalintehtaan askelpalkkiuunin virtausmallinnus (CFD modeling of Taalintehdas walking-beam-type slab reheating furnace)
Kauppila, Heidi: Jätehuollon kehittämisen strategiset suunnat ja lainsäädännön asettamat velvoitteet kauppaketjuille (Strategic waste management planning and legislative constraints for retail chains)
Kumar, Haresh: Utilization of carbon dioxide in beneficiation of PGE minerals
Kurtti, Hanna: Ympäristöjärjestelmä Kittilän kaivokselle (Environmental Management System to Kittilä Mine)
Maaninka, Jukka: Non-process element control in sodium chlorate process (Kloraattiprosessin epäpuhtauksien hallinta)
Mouammine, Anass: Partial oxidation of methanol and methyl mercaptan
Ritamäki, Johannes: Jätemateriaalit hiilidioksidin talteenotossa ja varastoinnissa (Waste material mediated CO₂ capture and  storage)
Vaarala, Reijo: Kävely ja pyöräily kaavoituksessa (Walking and cycling in land use planning)
Väliheikki, Ari: Kaliumin ja natriumin aiheuttama NH3-SCR-katalyytin myrkyttyminen
(NH3-SCR catalyst poisoning caused by potassium and sodium)
 
2010
Agosti, Federico: Hydrogen from C2-C4 alcohols by steam reforming
Auer, Eero: Kiinteiden biopolttoaineiden käyttö energiantuotannossa – Ratkaisuja käytännön ongelmiin (Usage of solid biofuels in energy production – Solutions for hands-on problems)
Hiltunen, Jussi: Photocatalytic hydrogen production using titanium dioxide based photocatalysts (Vedyn tuotanto valokatalyyttisesti titaanidioksidipohjaisilla valokatalyyteillä)
Häyrynen, Piia: The simultaneous removal of heavy metals by Micellar-Enhanced Ultrafiltration (MEUF) (Raskasmetallien poistaminen jätevedestä miselliavusteisella ultrasuodatuksella)
Kauriinoja, Anu: Small-scale biomass-to-energy solutions for northern periphery areas (Pienen mittakaavan biomassan energiahyötykäyttö-ratkaisuja pohjoisen periferian alueelle)
Kujala, Jaana: Polttokattilan lämpöpinnoilla ja savukaasujen katalyyttisessa puhdistuksessa tapahtuvien reaktioiden mallintaminen (Reaction modeling on heat transfer surfaces and catalytic NOx reduction)
Lehtola, Tuomas: Argon -pohjahuuhtelun virtausmallinnus CAS-OB –prosessissa (CFD –modelling of  argon –stirring in CAS-OB -process factory of the Department of Process and Environmental Engineering)
Myllykoski, Hanna: Metallipitoisten teollisuusjätevesien yhteiskäsittely. Laitoskohtaisten päästöjen ja erotustehokkuuden määritys (Joint treatment of metalliferous industrial waste waters)
Nevanperä, Tuomas: Membranes in gas separation, especially for H2, CO2, and CH4 containing streams (Membraanit vetyä, hiilidioksidia ja metaania sisältävien kaasuvirtausten erotuksessa)
Niiranen, Risto: Magneettisten nanohiukkasten valmistaminen kaasufaasisynteesillä (CVS) (Preparation of magnetic nanoparticles by chemical vapour synthesis (CVS))
Talvitie, Mari-Leena: Altia Oyj:n Koskenkorvan tehtaan vesikierrot (Water cycles in Altia Oyj Koskenkorva plant)
Tuikka, Henri: Energianhallintajärjestelmä ja tuotannon optimointi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (Energy Management System and Production Optimization in Combined Heat and Power Production)
Vidgren, Hanne: Biomassan kaasutuksen jäännöshiilien käyttö aktiivihiilen raaka-aineena (Carbon residue from the biomass gasification process as a precursor for activated carbon production)
Viitanen, Mikko: Optimization and scale-up of tangential flow filtration of bone protein extract (Luuproteiiniuutteen tangentiaalivirtaussuodatusprosessin optimointi ja siirto tuotantomittakaavaan)
Vuorikari, Kasperi: Si- ja Si-Cu-nanokomposiittihiukkasten valmistaminen kemiallisella kaasusynteesillä (Preparation of Si and Si-Cu nanocomposite particles by chemical vapor synthesis)
 
2009
Ahonen, Teemu: Maitohappobakteeri-prosessin optimointi vierrepohjaista juomaa varten (Process optimisation of lactic acid bacteria for wort based beverage)
Avila, Anna: Catalytic activity and stability of noble metal loaded carbon nanotubes in the removal of NOX (Jalometalliladattujen hiilinanoputkien katalyyttinen aktiivisuus ja kestävyys typen oksidien poistossa)
Hirschmann, Christian: Performance Evaluation and Comparing of Novel Infrared Photoacoustic Device for Industrial Gas Analyses
Halonen, Ville: Preparation of ethylene oxide in a microreactor (Eteenioksidin valmistus mikroreaktorissa)
Malo, Laura: Dispersiopäällystetyn barrierkartongin hiilitase (Carbon balance of dispersion coated barrier board)
Miettunen, Heikki: Rikkipitoisten hajukaasujen käsittely (Treatment of sulphur containing odorous gases)
Myllyoja, Jouko: Assessing the market potential of environmental innovations
Torppa, Erkki: Muurahaishapon talteenotto laimeasta vesiliuoksesta (Recovery of formic acid from dilute aqueous solution)
Ylitalo, Kari: Valokatalyysilaitteiston suunnittelu, rakentaminen ja testaus (Design, construction and testing of a photocatalytic reactor)
Vuokila, Ari: Wood gasification to produce electricity for small-scale use
 
2008
Baena Rubio, Jose Manuél: Bioethanol Reforming – Product Gas Purification
Baliñas Gavira, Alejandro:   Hydrogen production by reforming using biomass -based raw-materials  
Ervasti, Satu: Rikin sitoutuminen meesauunissa ja sen vaikutus natriumbisulfiitin valmistukseen (Sulfur capture in a lime kiln and effects on sodium bisulfite manufacture)
Girsén, Tuomas:  Jäähdytysosan teknillistaloudellinen tarkastelu lannoiteprosessissa (The techno-economic examination of cooling section in fertilizer process)
Kemppainen, Jukka: Biopohjaisten poltto- ja voiteluaineiden sisältämien katalyyttimyrkkyjen vaikutus autojen pakokaasukatalyyttien toimintaan (The effect of catalyst poisons originating from bio-based fuels and lubricants on automotive exhaust gas catalysts)
Kinnunen, Kati: Bioetanolin reformointi polttikennoon soveltuvan vedyn valmistusmenetelmänä (Bioethanol reforming in producing hydrogen for fuel cell applications)
Kokko, Maarit: Lipidien erottaminen mikrobisoluista (Separation of lipids from microbial cells)
Niskala, Niina: Formaldehydin valmistus metanolista ja merkaptaaneista (Converting methanol and mercaptans to formaldehyde)
Petänen, Antti: Sellu- ja paperitehtaan ympäristöriskikartoitus (Environmental risk analysis of an integrated pulp and paper mill)
Prokkola, Pirjo: Mikrobikasvu betonimateriaaleissa (Microbial growth on concrete building materials)
Päkkilä, Johanna M: Production of biofuels by clostridium fermentation (Biopolttoaineiden tuottaminen fermentoimalla)
Taskila, Jarkko: Kloraattiprosessin vesitaseen hallinta eri toimipisteissä(Controlling the water balance of chlorate process)
Tauriainen, Jukka: Lämmönvaihtimen partikkelinen likaantuminen (Particulate fouling of heat exchanges)
Vilhunen, Ossi: Muotokappaleiden vaikutus lämmönvaihtimen päädyn irtausjakaumaan (Flow distribution in heat exchanger header with shape element)
 
2007
Hallikainen, Anne: Pakokaasukatalyyttien rikkimyrkyttyminen (Sulphur poisoning of exhaust gas catalysts)
Koskinen, Rauli: Ylikriittisen hiilidioksidin käyttö liuottimena kemiallisissa reaktioissa (The Use of Supercritical Carbon Dioxide in Chemical Reactions)
Ovaskainen, Simo-Pekka:  Numerical modelling of flow distribution in plate heat exchangers
Patosalmi, Outi: Lämpöarvojen määritys VOC-yhdisteille kaasufaasissa - menetelmäkehitys (Determination of the lower heating value of VOC emissions - methodology development)
Pitkäaho, Satu:  Catalytic incineration of chlorinated volatile organic compounds
Sarvanko, Jyrki: Mustalipeälämmönsiirtimien likaantuminen: kerrostumien muodostuminen, vaikutus mitoitukseen ja kontrollointimenetelmät (Foulding of black liqour heat exchangers: scaling, influence on design and control methods)
Siponen, Taina: Dieselmoottorin pienhiukkaspäästöjen määrittäminen ja hiuk kaspäästöjen terveysvaikutukset (Evaluation of particulate matter emitted from diesel engines and the health effects of these particulates)
Suominen, Timo: Resistin paksuusvaihtelu suurella levyllä (Resist thickness variation on a large area substrate)
 
2006
Aho Jani: Lämmönsiirtopinnan karheuden yhteys koksaantumiseen (Effect of surface roughness on coking)
Kaiponen, Anna: Formerin vedenpoistokaluston optimointi (Optimization of forming section dewatering elements)
Kanala, Heidi:  Application of membrane technology in waste water treatment of a fine chemical plant
Heikkinen Virpi: Laajennetun DLVO-teorian soveltaminen TiO2:n sulfaattiprosessin likaantuviin lämmönsiirtopintoihin (Extended DLBO theory approach on the fouling of heat transfer surfaces in TiO2 sulphate process)
Häyrynen, Katri:  Evaluation of reverse osmosis and nanofiltration to concentrate nutrients in mine water for their subsequent biological treatment (Käänteisosmoosi ja nanosuodatus kaivosvesien  ravinteiden konsentroinnissa  vesien biologista käsittelyä varten)
Kivijärvi, Marjo: Rasvahappoesterin jatkuvatoiminen valmistaminen (Continuous production of fatty acid esters)
Oikarinen, Eero: Lämmönvaihtimen suunnittelu (Heat exchanger design)
Ritvonen, Tapio: Rakeenkasvuinhibiittoreiden saostus kobolttioksidiin (Precipitation of grain growth inhibitors into cobalt oxide)
Tilus, Jussi: Sulfaattitasapainon hallinta peittaushappojen regeneroinnissa (Sulphate balance controlling in pickling acid recovery process)
Ylimaunu, Maria: Painekuumennuslaitoksen merkitys sulfaattiselluloosatehtaan kemikaalikierrossa ja laitoksen toiminnan optimointi (The influence of liquor heat treatment plant on circulation of chemicals in kraft pulp mill and optimizing the process)
 
2005
Bogard, HélèneInstallation of a Catalytic Incinerator at Stora Enso Oulu Pulp Mill
Heikkinen, Johanna:  Fouling of black liquor evaporators: Thermodynamic calculations and molecular modelling of sodium salts  
Hihnala Perttu: Preparation of cobalt oxide nanopowders by hydrothermal oxidation (Kobolttioksidinanopulverien hydroterminen valmistus)  
Kurvinen, Mari: Natiivin β-laktoglobuliinin erotus- ja puhdistusprosessin kehittäminen (Separation and purification process development for β-lactoglobulin)
Kynkäänniemi, Katri:  Phoshorus poisoning of platinum metal oxide catalysts in diesel conditions (Platina-metallioksidikatalyyttien fosforimyrkyttyminen dieselolosuhteissa)
Olgyaiová, Kristina: Analysing the environmental awareness in Czech companies, Comparison with Finland
Poikela, Kari: Teollisuusjätteen hyödyntäminen Oulun seudulla: Uudet liiketoimintamahdollisuudet (Utilization of industrial waste in Oulu region: New business opportunities)
Pääkkönen, Tiina M.:   Modelling of heat transfer and fluid flow in plate heat exchanger (Lämmönsiirron ja virtauksen mallinnus levylämmönvaihtimessa)
Saartoala, Jukka:   Thermal Ageing and Regeneration of Pd-Rh Three-way Catalyst (Pd-Rh-kolmitoimikatalyytin terminen ikäytyminen ja regeneroituminen)
Välimäki, Marja:   Examination of gravure printed films for polymer light-emitted devices  
 
2004
Järveläinen, Jarno:Ohran jäähdytys mallastusprosessissa (Barley cooling in malting environment)
Keski-Sipilä, Matti: Agglomeroitumisen ja ydintymisen hallinta koboltin ja nikkelin pelkistyksessä (Control of agglomeration and initiation in cobalt and nickel reduction)
Koivisto, Outi: Hydrocarbon emissions in lean burn spark ignited gas engine: formation mechanisms and effects of operating variables (Kipinäsytytteisen laihaseoskaasumoottorin hiilivetypäästöt: muodostumismekanismit ja toimintamuuttujien vaikutukset)
Lehtimäki, Tiina: Termodynaamisten laskentamenetelmien vertailu, esimerkkireaktioina höyry- ja CO2-reformointi sekä metanolisynteesi (Comparison of thermodynamic calculation methods in the case of steam and CO2 reformation and methanol synthesis)
Lindholm, Minna: Lämmönvaihtimen likaantuminen titaanidioksidipigmentin valmistusprosessissa (Fouling of heat-exchangers in the production of the titanium dioxide pigments)
Lyytinen, Jukka: Pkt-yritysverkoston alueellisen ympäristöjärjestelmän mahdollisuudet; Esimerkkinä Varpaisjärven Berliinin teollisuusalue (The opprtunities of a regional environmental management system in a small and medium-sized enterprise network; Case study of the Berliini Industrial Area in Varpaisjärvi)
Mikkola, Teemu: Jätteen vähentämisen strategiaohjelma teollisuuden ympäristöjohtamisen työkaluna (Strategic waste minimization as a tool of industrial environmental management)
Murtoniemi, Juha:   Panimon vesitase ja veden kierrätys (Brewery water balance and water re-use)
Mäki, Timo: Pohjois-Pohjanmaan kasvihuonekaasutase (The greenhouse gas balance of Northern Ostrobothnia)

 

Last updated: 14.2.2019