JaMit

Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD- pohjainen mallintaminen

Kaivosteollisuuden päästöt niin kaivosvesissä kuin kaivossatamissakin aiheuttavat ympäristöön joutuessaan merkittävää vahinkoa. Jotta näihin ympäristövahinkoihin voitaisiin reagoida mahdollisimman nopeasti, tulisi kaivos- ja satama-alueiden vesiä monitoroida jatkuvatoimisesti. Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää jatkuvatoimista mittausjärjestelmää, joka soveltuu nikkeli ja elohopea päästöjen havainnointiin niin kaivos- ja prosessivesissä kuin myös kaivossatamien haastavissa jäisissä olosuhteissa. Hankkeessa kehitettävällä mittaustekniikalla voidaan havaita myös öljypäästöjä, jolloin sitä voidaan soveltaa myös satamien öljypäästöjen mittaamiseen. Lisäksi tavoitteena on yhdistää satama-alueella tehtävät öljynmittaukset ja virtauslaskennan avulla tehtävä leviämismallinnus, jolloin satamien öljyntorjuntaa voidaan kehittää, erityisesti jääolosuhteisiin soveltuvaksi.

Kehitettävää mittausteknologiaa tullaan testaamaan Suomessa Rauman satamassa ja Talvivaaran kaivosympäristössä, sekä Norjassa Kirkenesin kaivossatamassa. Näin saadaan tietoa teknologian soveltuvuudesta eri ympäristöihin (Itämeri, Jäämeri, kaivosympäristöt) ja ilmasto-olosuhteisiin (sulat vedet, jääolosuhteet). Hankkeessa tehtävässä öljyn leviämismallinnuksessa keskitytään tutkimaan kuinka satamassa oleva jää vaikuttaa öljyn leviämiseen satama-alueella. Näin voidaan satama-alueen öljyntorjuntaa suunnitella paremmin. Hankkeessa selvitetään lisäksi kirjallisuuden perusteellaa kaivosten ja satamien vesissä pienissä pitoisuuksissa esiintyvien raskasmetallien mittaustarvetta sekä satamien ja kaivosten tarvitsemaa liikenneinfrastruktuuria. Lopuksi hankkeessa arvioidaan kehitettyjen menetelmien taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista kestävyyttä.

Hankkeen tuloksena saadaan mittauskonsepti öljyn, nikkelin ja elohopean mittaamiseen niin sulissa kuin jäisissä olosuhteissa. Kehitetty mittauskonsepti on hankkeen jälkeen kaupallisesti hyödynnettävissä. Virtausmallinnuksen tuloksena saadaan tieto öljyn leviämisestä jäisissä olosuhteissa sekä siitä, kuinka jäätä voidaan käyttää hyväksi öljyntorjunnassa satama-alueella. Kestävyyden arvioinnissa saadaan tietoa mittausjärjestelmän taloudellisista, ympäristöllisistä ja sosiaalisista vaikutuksista.

 

 

 


JaMit posteri

Last updated: 7.6.2018