BSc thesis work

Biokemian opinnäyte (LuK-tutkielma)

740376A (10 op)

Opinnäytetyön kuvaus, vaatimukset ja arvostelu

Vastuuopettaja: Yliopistonlehtori Tuomo Glumoff

Opinnäytteen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat biokemistin/tutkijan työssä tarvittaviin kirjallisiin ja suullisiin esitystapoihin, perehtyä syvällisesti biokemialliseen aiheeseen laatimalla kirjallisuustutkielma, sekä laatia tutkielman aiheesta tiedettä popularisoiva esitys.

Opintojakso jakaantuu kolmeen osaan: kurssiosa, kirjallisuustutkielma sekä popularisoitu esitys. LuK-tutkielma tehdään kandidaattitutkinnon kolmantena vuonna. Aikataulutus on syyskuusta tammikuulle.

Kurssiosassa opiskelijat perehdytetään luentojen, keskustelujen, työpajojen, kotitehtävien ja tietokoneharjoitusten (yhteensä 32 h) avulla kirjallisuustutkielmaan ja tieteen popularisointiin sekä muihin esittämisen muotoihin, joita opiskelijat tulevat tarvitsemaan työssään maisteriohjelmassa, tutkijoina tai muissa toimissa: tutkimussuunnitelma, kirjallisuustutkielma, katsausartikkeli, kirjallisuustiedon haku ja kriittinen tarkastelu, tieteen populaari esittäminen, lehdistötiedote, uutinen, yleistajuinen lehtiartikkeli, posteri, esitelmä ja seminaari.

Toteutus ja arvostelu:

Kurssiosan pitää kurssista vastaava opettaja. Populaaria kirjoittamista opettaa siihen maisterikoulutuksen saanut biokemisti. Tiedonhankinnan opetuksen antaa kirjasto ja siitä saa erikseen merkinnän. Kurssiosa on tiivis, n. 3 viikkoa, alkaen syyskuun alussa. Kurssiosasta ei ole tenttiä, mutta suoritukseksi vaaditaan läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen n. 80 %:iin kontaktiopetuksesta. Kurssi on integroitu pakollisiin ruotsin kielen opintoihin siten, että kurssimateriaalia käytetään virikemateriaalina ruotsin kurssilla.

Kirjallisuustutkielman tekeminen voidaan aloittaa jo kurssiosan aikana tai heti sen jälkeen. Opiskelija valitsee kurssilla esille tulleiden aiheiden pohjalta tai oman kiinnostuksensa perusteella aiheen. Ohjaava opettaja hyväksyy aiheen ja keskustelee opiskelijan kanssa toteutuksesta. Kirjallisuuteen perehtyen opiskelija laatii aiheesta kirjallisuustutkielman, jota opettaja ohjaa kahdenkeskisissä palavereissa (yleensä vähintään 1-3 palaveria). Tutkielman ohjeellinen pituus on vähintään 18 sivua ja kirjallisuusviitteitä olisi aiheesta riippuen oltava vähintään 10–20. Opettaja ohjaa työtä niin, että siinä saavutetaan riittävän syvällinen perehtyminen aiheeseen, sekä toteutuu se, että opiskelija osaa hakea tietoa, tarkastella sitä kriittisesti, esittää sitä loogisesti ja sujuvasti kirjallisessa muodossa, ja hallitsee biokemialle tyypillisen tieteellisen esittämisen tekniset ja substanssiin liittyvät käytännöt. Näiden kriteerien täytyttyä tutkielma voidaan hyväksyä.

Toteutus ja arvostelu:

Aloituspalaveri, opiskelijan työtä oman aikataulun mukaan, ja 1-2 seurantapalaveria. Arvostelu on asteikolla hyväksytty/hylätty. Tutkielman on oltava valmis viimeistään joulukuun lopussa, eli sen tekemiseen on aikaa kurssiosa mukaan lukien opiskelijan muiden kurssien lomassa n. 4 kuukautta. Tutkielmia ohjaava kurssista vastaava opettaja hyväksyy tutkielmat opinnäytekurssin osasuorituksina.

Populaari esitys kirjallisuustutkielman aiheesta voidaan tehdä joko kirjallisuustutkielman jälkeen tai osittain samaan aikaan. Määräaika sen valmistumiselle on tammikuun lopussa. Opiskelija voi itse vapaasti valita popularisoinnin muodon kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan: posteri, aikakaus- tai sanomalehtiartikkeli, esitelmä lukiossa, nettisivusto, radio-ohjelma jne. Ohjaava opettaja hyväksyy esitykset opinnäytekurssin osasuorituksina, mutta populaareja esityksiä ei varsinaisesti ohjata tai arvostella, vaan opiskelijan annetaan toteuttaa popularisointi kurssilla oppimansa ja oman käsityksensä perusteella. Kaikki populaarit työt esitellään yleisölle yliopistolla tieteellisen kokouksen posterisession tapaan n. helmikuussa. Artikkelikäsikirjoituksia voidaan tarjota oikeasti julkaistavaksi sopiviin lehtiin. Lukioesitelmät valvoo paikalla oleva koulun opettaja, joka täyttää kaavakkeen opintosuorituksen todentamiseksi.

Opinnäytekurssin opintopisteet saa, kun on suorittanut edellä kuvatut kolme osiota.

Halukkaat voivat ilmoittautua tekemään kirjallisuustutkielmaa jo kolmatta opiskeluvuotta edeltävänä kesänä; siis ennen kurssiosuutta. Näissä tapauksissa järjestetään kesäkuun alussa kirjallisuuden haun pikakurssi ja samalla varmistetaan, että opiskelijalla on riittävät valmiudet työn aloittamiseen. Ohjaava opettaja on käytettävissä ohjauspalavereihin ja sähköpostin välityksellä tapahtuvaan ohjaukseen kesälomansa ulkopuolella tai sopimuksen mukaan.

Last updated: 28.6.2016