Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva koulutus

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutuksessa saat tarvittavat tiedot ja taidot lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevista interventioista ja pedagogisista ratkaisuista. Maisterikoulutus valmistaa varhaiskasvatuksen opettajista ja sosionomeista varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja erityisopettajia saamelaisalueelle.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva opettajakoulutus

Aloituspaikkoja

Vähintään 3

Tutkintonimike

Kasvatustieteen maisteri

Opintojen kesto

2 vuotta

Opintojen laajuus

120 opintopistettä

Hakuaika

Kevään toinen yhteishaku 15.-30.3.2023

Tutustu monimuotokoulutukseen

Opiskele varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi Oulussa ja Inarissa

 • Koulutuksella kasvatetaan varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta saamelaisalueella saamen kieltä ja kulttuuria arvostaen ja vastataan alueen varhaiskasvatusalan opettajatarpeeseen.
 • Koulutuksessa painotetaan erityispedagogisia tietoja ja taitoja, inkluusiota, elinikäistä oppimista, yhteisöllisyyttä, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä yhteistyön merkitystä.
 • Sinulla tulee olla tutkintoon sisältyvänä tai 28.7.2023 mennessä suoritettuna erityispedagogiikan perusopinnot .
 • Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös pedagogiset opinnot 60 op.

Syksyllä 2023 alkavan maisterikoulutuksen tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta saamelaisalueella saamen kieltä ja kulttuuria arvostaen sekä vastata alueen suureen opettajatarpeeseen varhaiskasvatuksen alalla. 

Koulutuksen pääaineena on erityispedagogiikka.

Erityispedagogiikan maisterikoulutus antaa valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin.

Maisteriohjelma pyrkii vastaamaan koko Pohjois-Suomen erityispedagogisen koulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin, erityisesti varhaiskasvatuksen alueella. 

Erityispedagogiikan maisterikoulutuksen sisältöjä ovat muun muassa:

 • lasten ja nuorten erilaiset tuen tarpeet ja niihin vastaaminen
 • inkluusio
 • kolmiportainen tuki
 • hyvän kehityksen ja oppimisen edellytykset
 • erilaiset lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevat interventiot ja pedagogiset ratkaisut.

Erityispedagogiikan aineopinnot ja syventävät opinnot sisältävät erityisopettajaksi tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi pätevöittävät opinnot.

Tutkinnon aikana on mahdollista suorittaa myös 60 opintopisteen pedagogiset opinnot.

Hakijoilta edellytetään alan aiempaa tutkintoa sekä kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perusopintoja

Voit hakea tähän maisterikoulutukseen, mikäli sinulla on jokin näistä tutkinnoista:

 • kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys
 • kolmivuotinen opistotasoinen lastentarhanopettajan tutkinto
 • sosionomi AMK -tutkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 op:n laajuiset opinnot

Sinulla tulee olla aiemman tutkinnon lisäksi hakuajan päättymiseen mennessä loppuun suoritetut kasvatustieteen perusopinnot (25 opintopistettä) sekä myös joko tutkintoon sisältyvänä tai 28.7.2023  mennessä suoritettuna vähintään 25 opintopisteen (15 ov) laajuinen erityispedagogiikan perusopintojen opintokokonaisuus .

Tutustu varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintoihin

Opiskelu sisältää luento- ja ryhmäopetusta, monimuoto-opetusta, oppimistehtäviä, itsenäistä työskentelyä sekä erilaisia toiminnallisia ja osallistavia työskentelytapoja.

Opintoihin kuuluu myös harjoittelujaksoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä Inarissa ja Oulussa.  Opiskelijat vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksistaan. 

Löydät varhaiskasvatuksen erityisopettajaopintojen rakenteen ja kurssisisällöt Oulun yliopiston opinto-oppaasta:

Erityispedagogiikan asiantuntijaksi saamelaisalueelle

Valmistuttuasi ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • erityisopettaja.