Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Ovi yliopistoon on auki! Kurkistus Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin. Palaute on kerätty lukuvuonna 2021-2022 avoimessa yliopistossa opiskelleilta. Siihen vastasi yli 680 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa.

Kasvua näkyvissä avoimessa yliopistossa

Oulun yliopiston avoimen yliopiston opiskelijamäärät sekä suoritetut opintopisteet ovat olleet huimassa nousussa vuodesta 2019 lähtien! Vuonna 2021 avoimen yliopiston opiskelijamäärät kasvoivat jälleen 30% ja suoritetut opintopisteet yli 20% edellisvuoteen verrattuna ja vauhti näyttää jatkuvan tulevaisuudessa.  Lukuvuoden 2021-2022 aikana kerättyyn palautteeseen vastasi yli 680 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittanutta opiskelijaa. 

Saatu palaute oli pääosin positiivista ja yli 90% vastanneista suosittelisikin opintoja ystävälleen! Palautteessa ilmenneet kehittämistarpeet on otettu huomioon ja pyrimme kehittämään toimintaa niiden perusteella entistä opiskelijalähtöisemmäksi. 

Innostava ja laadukas opetus, kurssitehtävät olivat erittäin monipuolisia ja ammattitaidolla tehtyjä.

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Kärkisijaa annettujen palautteiden määrässä pitävät kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.  

 • Avoimen yliopiston opintoja koskevaa tiedotusta sekä käytännön järjestelyitä pidetään erinomaisina. Myös apu ongelmatilanteissa on ollut helposti saatavilla. 

 • Opetus on ollut asiantuntevaa, laadukasta ja motivoivaa. 

 • Isossa osassa opintoja on ollut etämahdollisuus, mikä on tuonut joustavuutta opintojen suorittamiseen.

Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa opiskelun tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ovat oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten sekä tavoite päästä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Vastausten perusteella keskiverto opiskelija Oulun avoimessa yliopistossa onkin 20-50 -vuotias nainen, joka suorittaa opintojaan töiden ohella lisätäkseen omaa osaamistaan tai täydennyskouluttautuakseen.  

Kurssin rakenne oli selkeä ja tehtävät tukivat oppimista. Myös erilaiset oppijat oli huomioitu hyvin!

Etäosallistumisen mahdollisuus ja verkko-opiskelu lisäsivät opiskelijoiden opiskelumukavuutta ja toivat tarvittavaa joustoa opintoihin. Verkko-opiskelu mahdollistaa luentojen kuuntelemisen ja tehtävien tekemisen silloin, kun se itselle on mahdollista. Erityisesti avoimen yliopiston iso työssäkäyvien joukko hyötyi tästä ja se näkyi myös palautteessa: 

Verkko-opintojen ja tenttien suorittaminen etänä on ollut käytännön helpotus. Luentoja voi kuunnella silloin, kun arki antaa myöten ja siten opinnoista saa enemmän irti.   

Toisaalta taas verkko-opiskelu lisäsi joidenkin opiskelijoiden tuen tarvetta opintojen alussa. Erityisesti kaivattiin apua käytännön asioissa, kuten vaikkapa kirjautumisessa oppimisympäristöön. Myös oppimateriaalien saatavuuteen verkossa oltiin vaihtelevan tyytyväisiä. Suurin osa kuitenkin koki verkko-opinnot positiivisena suuntana ja myös tulevana lukuvuonna iso osa opinnoista on verkossa. 

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella: 

 • Opintojen joustavat verkkototeutukset 

 • Hyvä opetus ja mielenkiintoiset kurssit  

 • Nopeasti toimiva opintoneuvonta ja ystävällinen asiakaspalvelu

 • Tiedottaminen toimii

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa: 

 • Haasteet kursseille ilmoittautumisessa 

 • Sanallinen arviointi opintojaksoilla 

 • Kurssimateriaalien saatavuus 

 • Yhteistyön lisääminen opiskelijoiden välillä 

 • Verkkosivujen selkeyttäminen

Ovi yliopistoon on avoin!

Avoimen yliopiston verkkosivut ovat kokeneet merkittäviä muutoksia keväällä 2021, kun kaikki Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen palvelut kerättiin yhteiseen Jatkuvan Oppimisen Yliopistoon eli JOY-palveluun. Palautteen mukaan nykyisiä verkkosivuja pidetään pääsääntöisesti toimivina, mutta erityisesti koulutushakua ja sivuston selkeyttä tulisi vielä parantaa. Suuri osa opiskelijoista hakee kiinnostavia opintoja avoimen yliopiston verkkosivuilta ja kehitystyö verkkosivujen parissa jatkuukin edelleen, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin eri kohderyhmiä. 

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen. 

Avoimen yliopiston puolelta palvelu on ollut erinomaista. Kaikkiin tilanteisiini olen saanut ystävällistä, ymmärtäväistä ja osaavaa apua.

Järjestämme alkusyksystä opiskelijoillemme infotilaisuuksia, joissa kerromme yleisesti muun muassa avoimessa yliopistossa opiskelusta. Lue lisää ja ilmoittaudu infoihin täältä.  

Palautteeseen pääsee vastaamaan jokainen avoimen opintoja suorittanut syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. Lomake lähetetään opiskelijoille sähköpostitse. Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme palautetta opiskelijoiltamme, jotta voimme palvella heitä jatkossa entistä paremmin.