Opiskelijapalaute avoimesta yliopistosta

Palaute on kerätty vuonna 2020 avoimessa yliopistossa opiskelleilta. Siihen vastasi yli 500 opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja suorittaneita opiskelijoita.

Motivaationa oman osaamisen kehittäminen

Avoimessa yliopistossa opiskelun tärkeimpiä motivaatiotekijöitä ovat oman osaamisen kehittäminen niin töitä, opiskeluita kuin vapaa-aikaakin varten sekä tavoite päästä tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Opinnoilta odotetaan tietotaidon kartuttamisen lisäksi yhteisöllisiä oppimismenetelmiä sekä joustavuutta. Avoin yliopisto pystyy vastaamaan näihin odotuksiin kiitettävästi. 

Minulla on pelkkää kiitosta. Nykyisessä elämäntilanteessa opintojen joustavuus oli tärkein asia ja se näissä toteutui erinomaisesti. Materiaali oli helposti saatavilla, tehtävien tekeminen ja palautus onnistui oman aikataulun mukaan, apua sai heti kun kysyi.

Opetus on ollut todella laadukasta ja asiantuntevaa. Opiskelut ovat onnistuneet erinomaisesti ja erityisesti olen ollut tyytyväinen joustavuuteen. Kaikki luennot on tallennettu, joten se on mahdollistanut sen, että olen pystynyt osallistumaan päällekkäisille kursseille. Kurssit on suunniteltu niin, että niiden suorittamisjärjestys tukee oppimista.

 

Opiskelijapalautteen avaintekijät

 • Eniten palautetta antoivat kasvatustieteellisten sekä humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen opiskelijat.
 • Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä opinnoissaan käytännönjärjestelyihin, etäopiskelumahdollisuuksiin sekä opinnoista tiedottamiseen. Ongelmatilanteissa apua oli nopeasti saatavilla. Lisäksi opetushenkilökuntaa pidettiin ammattitaitoisina.
 • Kehittämisehdotuksissa opiskelijat nostivat erityisesti esiin oppimateriaalien saatavuuteen, aikataulutukseen ja etäopetukseen liittyviä seikkoja.

Erilaisia opiskelijatarinoita

Avoimeen yliopistoon hakeudutaan opiskelijaksi vaihtelevista syistä. Hieman yli puolet opiskelijoista opiskelee työnsä ohessa ja merkittävä syy opintojen aloittamiseen avoimessa yliopistossa onkin oman osaamisen lisääminen ja täydennyskoulutus. Huomattava opiskelijaryhmä ovat myös henkilöt, jotka tähtäävät Oulun yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Näiden lisäksi esimerkiksi opettajat suorittavat avoimen yliopiston opintoja oman tutkintonsa laajentamiseen sekä toisen opetettavan aineen pätevyyden hankkimiseen. Noin viides osa vastaajista kertoo opiskelevansa avoimessa yliopistossa harrastuksen tai yleissivistyksen vuoksi.

Moninaiset opiskelutavoitteet näkyvät myös opiskelijoiden koulutustaustassa; opiskelijoita löytyy lukiolaisista korkeakoulututkinnon suorittaneisiin ja eläkeläisiin.

Aikaisemmat opinnot ovat vuosikymmenten takaa ajalta ruutupaperi ja kynä, joten on ollut hieman haastavaa opiskella netin kautta, mutta kiitos teidän sekin on alkanut sujua!

Tietoa avoimesta yliopistosta

Merkittävä osa avoimeen yliopistoon hakeutuneista ovat saaneet tiedon opinnoista avoimen yliopiston nettisivuilta. Nettisivujen kerrotaan olevan selkeät ja yksinkertaiset, mikä helpottaa tiedon hakemista. Myös sähköinen opintopolku.fi -järjestelmä, koulujen opinto-ohjaajat, lähipiiri ja sosiaalinen media ovat auttaneet löytämään avoimen yliopisto-opintojen pariin. Opiskelijat ovat myös arvioineet kiitettävällä arvosanalla opintojen aloittamiseen ja ilmoittautumiseen liittyviä käytäntöjä. 

Näissä asioissa avoin yliopisto onnistui palautteen perusteella:

 • Ammattitaitoinen opetushenkilöstö
 • Tiedottaminen ennen opintoja ja opintojen aikana
 • Verkkototeutus (digimateriaalit, oppimisympäristöt)
 • Opintojen aikataulutus ja kuormittavuus
 • Tarjonnan ja toteutuksen monipuolisuus

Näiden asioiden kehittämiseen panostamme tulevaisuudessa:

 • Aikataulujen joustavuus
 • Kurssimateriaalien saatavuus
 • Kurssipalautetta palautetuista tehtävistä
 • Osallistava opetus
 • Enemmän kokonaan verkossa suoritettavia opintoja

Kehittyvä avoin yliopisto

Avoimen yliopiston tavoitteena on tarjota Oulun yliopiston opetussuunnitelman mukaisia opintoja, jotka vastaisivat opiskelijoiden tarpeisiin. Kehittämistyöhön liittyy olennaisesti opiskelijoilta saatu palaute, jonka avulla pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden opiskelutyytyväisyyteen.

Keräämme opiskelijapalautetta kaikilta avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneilta palautelomakkeella, joka löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta. Palautelomake lähetetään myös jokaiselle opintoja suorittaneelle sähköpostitse syys- ja kevätlukukauden päätteeksi. 

Palvelu on ollut aivan erinomaista kaikin puolin. Yhteydenpito on toiminut ja minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa perusopinnoista.

Kiitämme saamastamme palautteesta ja toivomme myös tulevaisuudessa saavamme rakentavaa palautetta opiskelijoiltamme. Ovi yliopistoon on avoin!