Erikoistumisopinnot (AVOIN YO)

10 op, Kesä 2021, ay708202P

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Kesä 2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Humanistiset ja yhteiskuntatieteelliset alat

Oppiaine

1138 Historia

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

online

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

75 €

Ilmoittautuminen avoinna
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittaudu

Koulutuksen kuvaus

This course is part of a study module:

Osaamistavoitteet

Digitaalinen viestintä -kurssin suoritettuaan opiskelija hahmottaa kokonaiskuvan sosiaalisen median yleisimmistä käyttötarkoituksista ja verkkomediakäyttäytymisestä Suomessahallitsee asiantuntijaviestinnän perusteet ja osaa niiden pohjalta viestiä verkossa ja sosiaalisen median kanavissa vastuullisesti ja vaikuttavasti asiantuntijan roolissaosaa suunnitella ja mukauttaa viestintäänsä verkossa erilaisten viestintätilanteiden, -kanavien, -tavoitteiden, tekstilajien ja kohderyhmien mukaanhallitsee prosessikirjoittamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä verkkotekstin ideoinnissa, suunnittelussa, kirjoittamisessa, muokkaamisessa, viimeistelyssä sekä arvioimisessaosaa tuottaa hyvän sisällöntuotannon tunnusmerkit täyttävän faktapohjaisen verkkotekstin oman tai jonkun muun tieteenalan aihepiiristäosaa tunnistaa, analysoida ja kehittää omia vahvuuksiaan ja kehittymisalueitaan verkkoviestijänä

Sisältö

Digitaalinen viestintä, 5 op -verkkokurssi
Avoin, yleistajuinen ja hyvin kohdennettu viestintä on avain asiantuntijatiedon levittämiseen ja vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Viestinnän digitalisaatio tarjoaa siihen useita alustoja ja välineitä. Mutta miten viestiä vaikuttavasti, vastuullisesti ja vetovoimaisesti verkossa ja sosiaalisen median kanavissa?
Verkkokurssilla perehdytään asiantuntijatyössä tarvittaviin digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen keinoihin ja harjoitellaan niitä käytännössä. Omaa asiantuntijuutta rakennetaan mm. tuottamalla ja julkaisemalla faktapohjainen verkkoteksti sekä osallistumalla oman alan julkiseen somekeskusteluun.
Kurssin suorittanut tuntee asiantuntijaviestinnän periaatteet ja osaa niiden pohjalta viestiä verkossa ja sosiaalisen median kanavissa asiantuntijan roolissa sekä mukauttaa verkko- ja someviestintäänsä erilaisten viestintätilanteiden, -kanavien, -tavoitteiden, tekstilajien ja kohderyhmien mukaan.
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista.

Toteutustavat

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, ja se koostuu tuetusta itsenäisestä opiskelusta, vertaistyöskentelystä sekä verkko-oppimateriaaleista. Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti edeten itselleen sopivassa aikataulussa. Oppimisympäristönä käytössä on Moodle.

Lisätietoja

ay708202P, Erikoistumisopinnot (AVOIN YO) -opintojakson voi suorittaa 5 tai 10 op laajuisena. 10 op:n suoritukseen valitaan Digitaalinen viestintä, 5 op -verkkokurssin lisäksi jokin seuraavista (ilmoittautuminen ko. opintojakson sivulla): - ay521141P Ohjelmoinnin alkeet (AVOIN YO) 5 op - ay811166P Tietojärjestelmien perusteet (AVOIN YO) 5 op - ay810136P Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin (AVOIN YO) 5 op - ay811102P Laitteet ja tietoverkot (AVOIN YO) 5 op - ay521160P Johdatus tekoälyyn (AVOIN YLIOPISTO) 5 op

Oppimateriaali

- Poutanen, Petro & Laaksonen, Salla-Maaria (2019): Faktat nettiin! Asiantuntijaviestintä sosiaalisessa mediassa. Gaudeamus. - Muu Moodlessa erikseen mainittu oppimateriaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Aktiivinen itsenäinen opiskelu, osallistuminen verkkotyöskentelyyn ja oppimistehtävien suorittaminen tehtävänannon mukaisesti. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osaamistavoitteiden saavuttamista, aktiivista itsenäistä opiskelua, osallistumista verkkotyöskentelyyn sekä oppimistehtävien suorittamista tehtävänannon mukaisesti. Hylätyssä suorituksessa on puutteita osaamistavoitteiden mukaisessa osaamisessa, itsenäisessä opiskelussa, työskentelyyn osallistumisessa tai oppimistehtävien suorittamisessa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Muuta huomioitavaa

Opintojakson voi suorittaa 5 tai 10 op:n laajuisena, ks. Lisätiedot.

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021