Internetin perusteet

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, 521150A

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Lähiopinnot

Koulutusala

Tietojenkäsittely ja tietotekniikka
Tekniikan alat

Oppiaine

4306 Sähkötekniikka

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

50 €

Kenelle

Tietoliikennetekniikan, tietotekniikan ja tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat, muut Oulun yliopiston opiskelijat.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijat tietävät ja ymmärtävät perusteet, tuntevat keskeisen terminologian ja osaavat kirjoittaa sujuvasti ja perustellen liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin, joita ovat: - Internetin suunnitteluperiaatteet, arkkitehtuuri, toiminnallisuus ja haasteet - Siirtoyhteyskerroksen rooli ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat - TCP/IP-protokollapinon rakenteen ja tärkeimmät protokollat - Tärkeimmät internetin sovellukset ja niiden protokollat - Internetin tietoturvan ja multimediasovellusten perusteet Arvosanan 2 tai 3 saavuttaneet opiskelijat ovat lisäksi osoittaneet tyydyttävää käytännön ohjelmointiosaamista ja/tai ongelmanratkaisukykyä liittyen kurssin keskeisimpiin osa-alueisiin. Arvosanoihin 4 ja 5 yltäneet opiskelijat ovat osoittaneet vahvaa käytännön ohjelmointiosaamista ja analyyttista kykyä ratkaista teknisiä sekä tutkimusongelmia liittyen kurssin keskeisiin osa-alueisiin.

Sisältö

Internetin suunnitteluperiaattet ja arkkitehtuuri, siirtoyhteyskerros ja tärkeimmät liityntäverkkoteknologiat, TCP/IP-protokollapino ja sen tärkeimmät protokollat, internetin tärkeimmät sovellukset, tietoturvan ja multimedian perusteet, nykyisen internetin haasteet sekä tulevaisuuden internet.

Toteutustavat

Etäopetus: Luennot 32 t / laskuharjoitukset 16 t / laboratorioharjoitukset 12 t / harjoitustyö 25 t / itsenäistä opiskelua 48 t. Työ tehdään ryhmissä tai itsenäisesti. Tarkemmat tiedot kurssin toteutuksesta löytyy kurssin Moodle-sivulta: https://moodle.oulu.fi/course/view.php?id=4029

Esitietovaatimukset

Ei ole.

Yhteydet muihin opintoihin

Ei ole.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää kurssisisällön perusteiden hallitsemista. Kurssilla käytetään jatkuvaa arviointia ja kokeita tämän perusosaamisen tunnistamiseksi. Korkeammat arvosanat edellyttävät lisäksi osallistumista joko itsenäisesti tai ryhmissä vapaavalintaisiin osasuorituksiin kurssin syventäviltä osa-alueilta sekä näyttöjä näiden osa-alueiden hallitsemisesta. Tarkemmat arviointiperusteet julkaistaan vuosittain luentomateriaalissa. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta.

Arviointiasteikko

Numeerinen arviointiasteikko 1-5; nolla merkitsee hylättyä.

Työelämäyhteistyö

None.

Järjestämistapa

Etäopetus.

Opinto-ohjaus

study.itee@oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 21.6.2021