Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta (AVOIN YO)

5 op, Lukuvuosi 2020-2021, ay555264P

Koulutuksen tiedot

Koulutusmuoto

Avoin yliopisto-opetus
Jatkuva oppiminen

Lukuvuosi

Lukuvuosi 2020-2021

Toteutusaika

-

Ilmoittautumisaika

-

Järjestämistapa

Verkko-opinnot

Koulutusala

Tekniikan alat

Oppiaine

6310 Tuotantotalous

Opetuskieli

suomi

Opetuksen järjestäjä

Oulun yliopisto

Sijainti

Oulu

Osallistujien enimmäismäärä

-

Hinta

75,00 €

Koulutuksen kuvaus

This course is part of a study module:

Osaamistavoitteet

osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle niin yksilö- kuin organisaatiotasoillakinosaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön, organisaation tavoiteasetannan, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteentunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvyn osalta kyeten myös arvioimaan työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia organisaatiotasollatuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkkiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät

Sisältö

Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.:

Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana.Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategiaan sidottuna toimintona.Työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla; ml. sairauspoissaolot ja ammattitaudit; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö, erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta.Hyvinvoinnin tuottavuus; työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn yhteydet muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena.Johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset.

Oppimateriaali

Aura, O. ja Ahonen, G. 2016. Strategisen hyvinvoinnin johtaminen, Talentum ja Naumanen, P. & Liesivuori, J. 2018. Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden kehittämiseen. Saatavilla: https://valte.fi/kirja.html. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Opettaja

Dos. Arto Reiman

Muuta huomioitavaa

Luennot Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 50-08, Joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Järjestämistapa

Luennot Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 50-08, Joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Opinto-ohjaus

avoin.yliopisto(at)oulu.fi
Viimeksi päivitetty: 11.5.2021