Erikoislääkärikoulutus

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja erikoisalansa ja oman työyhteisönsä kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Koulutus

Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille valmiudet hallita vaativia erikoisalansa diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri saa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössään (55/2020, 2§). Erikoislääkärikoulutuksen kesto määrittyy osaamistavoitteiden saavuttamisen perusteella, kuitenkin siten että vähimmäispituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on 5 vuotta.

Oulun yliopistossa erikoislääkärikoulutusta annetaan 47 erikoisalalla. Erikoislääkärin koulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut Suomessa oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Opinto-oikeuden hakeminen erikoislääkärikoulutukseen tapahtuu kahdesti vuodessa, helmi- ja syyskuussa valtakunnallisten valintaperusteiden mukaan Opintopolku-järjestelmässä.

Erikoislääkärikoulutus rakentuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Terveyskeskustyö
  • Käytännön koulutus
  • Toimipaikkakoulutus
  • Teoriakoulutus
  • Johtamisopinnot 10 op
  • Säteilysuojelukoulutus
  • Erikoistuvan lääkärin ohjaus, oppimisprosessin seuranta ja osaamisen arviointi

Erikoislääkärikoulutusta ohjaa 1.2.2015 annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015, jota on muutettu 1.2.2020 asetuksella 55/2020. Yleisten koulutusvaatimusten osalta noudatetaan seuraavia asetusten siirtymäsääntöjä:

  • Asetuksen 56/2015 siirtymäsäännön mukaisesti ennen vuotta 2003 opinto-oikeuden saaneilla on oikeus suorittaa koulutuksensa loppuun asetuksen 678/1998 mukaisena vuoden 2022 loppuun saakka.
  • Asetuksen 55/2020 siirtymäsäännön mukaan ennen 1.2.2020 opinto-oikeuden saaneet voivat suorittaa koulutuksensa asetuksen 56/2015 mukaisena vuoden 2029 loppuun saakka.