Yliopistosairaalan ulkopuolinen koulutus

Tältä sivulta löydät tietoa yliopistosairaalan ulkopuolista koulutusta koskevista kriteereistä.

Kriteerit yliopistosairaalan ulkopuolisten koulutuspaikkojen hyväksymiselle

Lääketieteelliset tiedekunnat valvovat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta. Tiedekunta voi hyväksyä kriteerit täyttäviä yliopistosairaalan ulkopuolisia terveydenhuollon yksiköitä koulutuspaikoiksi, jotta voidaan taata riittävien valmiuksien saaminen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen aikana. Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen tulee kyetä vastaamaan terveyspalvelujärjestelmän ja sen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä turvata lääkäreiden ja hammaslääkäreiden saatavuus terveyspalvelujärjestelmässä.

Erikoislääkäreiden ja erikoishammaslääkäreiden alueellinen ja valtakunnallinen tarve tulee ottaa huomioon erikoisaloittain päätettäessä ulkopuolisten koulutuspaikkojen määristä. Koulutuspaikkojen määrä tulisi mitoittaa niin, että jonoja koulutukseen yliopistosairaaloissa ei pääse syntymään.

Kriteerejä, jotka huomioidaan myönnettäessä koulutusoikeuksia

Kouluttajan:

  • tulee olla alan erikoislääkäri / erikoishammaslääkäri
  • tulisi olla alan dosentti
  • kouluttajalla tulisi olla pedagogista koulutusta

Koulutuspaikan resurssit:

  • koulutus tulee toteuttaa lääketieteellisen tiedekunnan hyväksymän erikoisalan koulutusohjelman vaatimusten mukaan
  • tautikirjon tulee olla riittävän monipuolinen ja yliopistosairaalan opetusta täydentävä
  • yksikön tulee päivystää niillä aloilla, joilla päivystys on olennaista, takapäivystyksen tulee olla kunnossa
  • yksikössä tulee olla sopiva alan kirjasto, jossa on erikoisalan tenttivaatimuksissa vaadittavat kirjat ja lehdet sekä elektroniset tiedonsaantijärjestelmät
  • toimipaikkakoulutus (mm. säännöllinen meeting-toiminta), edellytetään 2–5 tuntia viikossa, lukukausien aikana toimipaikkakoulutuksen lisäksi tulee järjestää muuta, erikoistuvien lääkäreiden / hammaslääkäreiden tarpeista lähtevää koulutusta, joka määritellään koulutussopimuksessa.
  • erikoistuvien lääkäreiden / hammaslääkäreiden tulee myös voida osallistua (evo-rahan tai aluehallintovirastojen kautta työantajille maksettavan tuen turvin) toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.

Koulutuspaikkasopimus

Koulutuspaikaksi hakevan sairaalan, terveyskeskuksen tai muun terveydenhuollon yksikön tulee ottaa yhteyttä ko. koulutusohjelman vastuuhenkilöön (yliopiston professori tai dosentti) ja neuvotella koulutussopimuksesta ja sen sisällöstä. Koulutussopimuksessa tulee käydä ilmi, miten pitkä koulutusaika ulkopuolisessa koulutuspaikassa hyväksytään, miten koulutuspaikalle asetetut kriteerit täytetään sekä mitkä valmiudet erikoistuvan lääkärin / hammaslääkärin tulee saavuttaa koulutusjakson aikana. Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin. Koulutussopimukset voivat olla määräaikaisia (tai toistaiseksi voimassa). Mikäli koulutussopimukseen tulee oleellisia muutoksia sopimusaikana, niistä tulee tiedottaa tiedekunnalle tai tehdä uusi koulutussopimus.

Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää kyseisen erikoisalan vastuuhenkilö. Koulutussopimusasioissa tulee ottaa yhteyttä koulutuspalvelupäällikkö Katja Puraan (study.medicine@oulu.fi).

Työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoisaloilla on omat sopimusmallit, jotka noudattavat pääosin em. kriteerejä.

Henkilökohtainen koulutussopimus

Silloin kun ei ole tarkoituksenmukaista tehdä pysyvää koulutuspaikkasopimusta, voidaan tarpeen mukaan tehdä erikoistuvaa lääkäriä / hammaslääkäriä koskeva henkilökohtainen koulutussopimus (Word-dokumentti). Sopimus tarkoittaa, että koulutusohjelman vastuuhenkilö ja sairaalassa tai terveyskeskuksessa oleva kouluttaja tekevät yhdessä erikoistuvan kanssa koulutussopimuksen, jossa määritellään hyväksyttävä koulutusaika sekä opeteltavat tiedot ja taidot. Henkilökohtaisen koulutussopimuksen hyväksyy koulutusohjelman vastuuhenkilö ja sen allekirjoittavat ao. koulutusohjelman vastuuhenkilö, kouluttaja yliopistosairaalan ulkopuolisessa koulutuspaikassa sekä erikoistuva lääkäri / hammaslääkäri. Koulutussopimuksesta toimitetaan kopio tiedoksi tiedekunnalle.

Yliopistosairaalan ulkopuoliset koulutuspaikat (Pdf-dokumentti).