Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja erikoisalansa ja oman työyhteisönsä kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Koulutus

Koulutuksen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia erkoisalansa diagnostisia mentelmiä sekä suunnitella ja toeuttaa erkoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestätasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että hammaslääkäri saa valmiudet terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun, moniammatilliseen yhteistyöhön sekä oppimisen ohjaamiseen ja osaamisen arviointiin työyhteisössään (55/2020, 2§). Erikoishammaslääkärikoulutuksen kesto määrittyy osaamistavoitteiden saavuttamisen perusteella, kuitenkin siten että vähimmäispituus täysipäiväisenä ohjattuna opiskeluna on 3 vuotta, suu- ja leukakirugian koulutusohjelmassa vähintään 5 vuotta.

Oulun yliopistossa erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutusohjelmat ovat

 1. Hampaiston oikomishoito
 2. Hammaslääketieteellinen diagnostiikka (suuradiologia ja suupatologia)
 3. Kliininen hammashoito (kariologia ja endodontia, parodontologia, lasten hammashoito, protetiikka ja purentafysiologia)
 4. Suu- ja leukakirurgia
 5. Terveydenhuolto

Erikoishammaslääkärin koulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa hammaslääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, ja joka on työskennellyt päätoimisesti hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä vähintään 2 vuotta. Opinto-oikeuden hakeminen erikoishammaslääkärikoulutukseen tapahtuu kahdesti vuodessa, helmi- ja syyskuussa valtakunnallisten valintaperusteiden mukaan Opintopolku-järjestelmässä.

Erikoishammaslääkärikoulutus rakentuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • Terveyskeskustyö
 • Käytännön koulutus
 • Toimipaikkakoulutus
 • Teoriakoulutus
 • Johtamisopinnot 10 op
 • Säteilysuojelukoulutus
 • Erikoistuvan hammaslääkärin ohjaus, oppimisprosessin seuranta ja osaamisen arviointi

Erikoishammaslääkärikoulutusta ohjaa 1.2.2015 annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 56/2015, jota on muutettu 1.2.2020 asetuksella 55/2020. Yleisten koulutusvaatimusten osalta noudatetaan seuraavia asetusten siirtymäsääntöjä:

 • Asetuksen 56/2015 siirtymäsäännön mukaisesti ennen vuotta 2003 opinto-oikeuden saaneilla on oikeus suorittaa koulutuksensa loppuun asetuksen 678/1998 mukaisena vuoden 2020 loppuun saakka.
 • Asetuksen 55/2020 siirtymäsäännön mukaan ennen 1.2.2020 opinto-oikeuden saaneet voivat suorittaa koulutuksensa asetuksen 56/2015 mukaisena vuoden 2029 loppuun saakka.