Koulutusaikaa koskevat poikkeuspäätökset

Tietoa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sekä yleislääketieteen erityiskoulutusta koskevasta poikkeuspäätöksestä.

Säädös 55/2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 55/2020

Erikoislääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Muualla kuin yliopistosairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla yhdeksän kuukauden terveyskeskuspalvelun lisäksi vähintään yksi vuosi.

Tämä ei kuitenkaan terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjelmia:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia

Yliopistollisessa sairaalassa tapahtuvan koulutuksen pituuden tulee olla vähintään yksi vuosi lukuun ottamatta liikuntalääketieteen, terveydenhuollon, työterveyshuollon ja yleislääketieteen koulutusohjelmia.

Aluesairaalat katsotaan pääsääntöisesti yliopistosairaalan ulkopuolisiksi koulutuspaikoiksi, vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti yliopistosairaalaan.

Erikoishammaslääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulee suorittaa terveyskeskuksessa. Käytännön koulutusta tulee lisäksi suorittaa soveltuvin osin yliopistosairaalassa tai muussa yliopiston määrittelemässä erikoissairaanhoidon yksikössä.

Koulutusjärjestelyistä tulee huolehtia alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon erikoistumiskoulutuksen tavoitteet sekä palvelujärjestelmän osaamistarpeet ja koulutusmahdollisuudet. Alueellisen neuvottelukunnan lausunto ohjaa yliopiston toimintaa erikoislääkärikoulutuksen järjestämisessä. Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa näistä koulutuksen kestoa koskevista vaatimuksista (1:1 sääntö) saatuaan lausunnon alueelliselta neuvottelukunnalta.

Poikkeuspäätökset

Säädös 56/2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta 56/2015

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa tulee koulutusajasta vähintään puolet suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa. Tämä ei kuitenkaan terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjelmia:

Erikoislääkärikoulutus:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia;
10) syöpätaudit.

Erikoishammaslääkärikoulutus:

1) hammaslääketieteellinen diagnostiikka;
2) suu- ja leukakirurgia

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuksesta (koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa), jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

Poikkeuspäätökset