Ohjeet poikkeuspäätöksen hakemiseksi

Ohjeet poikkeuspäätöksen hakemiseksi yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevaan vaatimukseen.

Yleistä

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuksesta (koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa), jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

Erikoisalat, joita ei koske vaatimus suorittaa koulutusajasta vähintään puolet yliopistosairaalan ulkopuolella terveyskeskuspalvelua lukuun ottamatta: 

Erikoishammaslääkärikoulutus: hammaslääketieteellinen diagnostiikka sekä suu- ja leukakirurgia

Erikoislääkärikoulutus: foniatria, kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, kliininen kemia, kliininen mikrobiologia, kliininen neurofysiologia, neurokirurgia, oikeuslääketiede, perinnöllisyyslääketiede, suu- ja leukakirurgia sekä syöpätaudit

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta 56/2015

Erikoisalaa koskeva koulutuspaikkaselvitys

 1. Koulutusohjelman vastuuhenkilö tekee hakemuksen alueelliselle neuvottelukunnalle ja pyytää selvityksen koulutusmahdollisuuksista ko. koulutuspaikassa koulutussairaalan tai muun sairaalan johtajaylilääkäriltä tai vastaavalta sekä erikoisalan kouluttajalta.
 2. Selvitys kohdistetaan OYS:n erityisvastuualueen sairaaloille ja muille sairaaloille, joiden kanssa on voimassa oleva koulutussopimus.
 3. Hakemuksessa tulee olla koulutussairaalan johtajaylilääkärin (tai vastaavan) ja erikoisalan kouluttajan (useimmiten ylilääkäri) yhteinen selvitys koulutuspaikkatilanteesta (molemmat allekirjoittavat):
 • missä tehtävässä koulutus tapahtuu (virkanimike, onko sijaisuus)
 • mistä alkaen koulutuspaikka on käytettävissä (pv/kk)
 • kuinka pitkäksi aikaa yhtäjaksoisesti (kk)
 • kuinka monelle koulutuspaikka voidaan osoittaa
 1. Lisäksi pyydetään erikoisalaa koskevia tietoja:
 • Myönnetyt opinto-oikeudet (koulutuspäällikkö selvittää)
 • Koulutuspaikat/virat koulutuspaikassa ao. erikoisalalla
 • Koulutettavien määrä yliopistosairaalassa
 • Keskussairaala- tai muuta sairaalapaikkaa odottavat erikoistuvat lääkärit
 • Mistä alkaen erikoistuvan lääkärin ja hammaslääkärin siirtyminen yo-sairaalan ulkopuolelle tulisi tapahtua (jokaista erikoistuvaa kohden erikseen)
 • Kuinka paljon erikoistuvalla lääkärillä ja hammaslääkärillä on jäljellä yo-sairaalan ulkopuolista palvelua (jokaista erikoistuvaa kohden erikseen)
 • Muut mahdolliset selvitykset

Hakemus toimitetaan ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikölle viimeistään kaksi viikkoa ennen alueellisen neuvottelukunnan kokousta.

Periaatteet koskien poikkeuksen myöntämistä

Alueellinen neuvottelukunta on kokouksessaan 26.4.2007 hyväksynyt seuraavat periaatteet koskien poikkeuksen myöntämistä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen vaatimuksesta:

 • Erikoisalan vastuuhenkilö tekee esityksen ja pyytää selvityksen koulutusmahdollisuuksista koulutussairaalan johtajaylilääkäriltä tai vastaavalta ja ao. erikoisalan kouluttajalta (ylilääkäriltä).
 • Koulutuspaikkaselvitys kohdistetaan OYS:n vastuualueelle koulutussopimuksen tehneille koulutuspaikoille (keskussairaalat, aluesairaalat, muut sairaalat).
 • Koulutuspaikkaa koskevassa selvityksessä tulee näkyä selkeästi, mistä alkaen koulutuspaikka on käytössä ja miksi ajanjaksoksi (kk).
 • Koulutussairaalan tulee sitoutua turvaamaan koulutuspaikka koulutussopimuksessa hyväksytylle koulutusajanjaksolle.
 • Mikäli koulutus suoritetaan sijaisuuksissa, tulee koulutuspaikan sitoutua koulutussopimuksessa sovittuihin koulutussisältöihin.
 • Alueellinen neuvottelukunta antaa lausunnon selvitettyään koulutusmahdollisuudet erikoisalalla (pöytäkirjanote alueellisen neuvottelukunnan kokouksesta).
 • Koulutusdekaani tekee lopullinen päätöksen.
 • Asetuksen mukaan poikkeus myönnetään enintään 3 vuodeksi.