Toimi näin, jos sinulla on osaamista, jota haluat hyväksilukea

Täältä löydät ohjeita koskien osaamisen hyväksilukua.

Toimi näin, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista

1. Tarkista, että osaamisesi on osaamistavoitteiden mukaista. Lue lisätiedot formaalista tai muulla tavoin hankitusta osaamisesta, ja tarkista että sinulla on tarvittavat liitteet pdf-muotoisina. 

2. Täydennä sähköinen hyväksilukuhakemus OSAT-järjestelmässä.

3. Liitä hakemukselle oikeaksi todistetut kopiot vaadittavista liitteistä. Pyydettäessä sinun on esitettävä myös alkuperäiset todistukset.

4. Huomioi, että hakiessasi hyväksilukua muulla tavoin hankitun osaamisen perusteella, sinulta voidaan vaatia lisänäyttöä tai sinut voidaan kutsua kuulusteluun tai testiin osoittamaan osaamisesi taso.

5. Voit seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä OSAT-järjestelmässä. Hyväksiluvun päätöksentekijä on opintokohteen koulutusdekaani tai tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö. Kun hakemukselle on tehty päätös, sinulle tulee siitä kuittaus viralliseen opiskelijasähköpostiin.

6. Päätös kirjataan opintorekisteriin koulutuksen lähipalveluissa.

7. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, sinulla on mahdollisuus valittaa päätöksestä tutkintolautakunnalle 14 vrk:n sisällä.

Puutteellinen hakemus, jota opiskelija ei pyynnöstä huolimatta täydennä, johtaa hylkäävään päätökseen kuukauden sisällä.

Alta löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hyväksilukeminen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa

Kauppakorkeakoulun tutkintojen hyväksilukuperiaatteet ja ohjeet löytyvät kattavasti kauppakorkeakoulun yleisoppaasta WebOodista. Lue tarkasti luku 9. ”Opintojen hyväksilukeminen KTK- ja KTM-tutkintoihin”, riippumatta ovatko hyväksiluettavat opinnot suoritettu vaihdossa tai muulla tavoin.

Vaihdossa suoritettavien opintojen hyväksilukeminen

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja akateemisia opintoja voidaan hyväksilukea eri tavoin tutkintoon. Niin sanottuja harrastekursseja (esim. liikunta- tai ruoanlaittokurssit) ei hyväksilueta, kaikki muut opinnot ovat yleensä hyväksiluettavissa tavalla tai toisella.

Sellaisia opintojaksoja, jotka opiskelija on jo suorittanut Oulun yliopistossa, ei tule tehdä uudestaan vaihdossa – samasta tai samanlaisesta opintojaksosta ei voi saada suoritusmerkintää kahteen kertaan.

Huomaathan, että vaihdossa on suoritettava vähintään 25 opintopistettä ja suoritettavat opinnot tulee aina sisällyttää tutkintoon/tutkintoihin. Esimerkiksi vaihtohakemuksen hyväksymisen ehtona on, että opinnot sisällytetään tutkintoon eli vaihdossa ei voi suorittaa ylimääräisiä opintoja.

Lääketieteellinen tiedekunta

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen

Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.

Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavanlaisesti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op

 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op

 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op

 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op

 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op

 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op

 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op

 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op

 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op

 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin, maisterin tai lisensiaatin tutkintoon.

Arviointia varten opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?

 2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)

 3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?

 4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Ohjeet toimijoille

Ohje opiskelijalle:

 • Laadi ohjeen mukainen oppimispäiväkirja, josta käy ilmi yllä kuvatut asiat.

 • Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi:

  • hakemuksen aihe: Opinnollistaminen,

  • hakemuksen laatijan tiedot: nimi, opiskelijanumero, sähköposti, tutkinto-ohjelma

  • hakemuksen vastaanottajan (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön) tiedot: nimi, sähköposti

 • Toimita oppimispäiväkirja ja hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen

Ohje hakemuksen käsittelijälle (koulutuspalvelut): Tarkistetaan, että hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot ja että oppimispäiväkirja on laadittu ohjeen mukaan. Hakemus ja oppimispäiväkirja toimitetaan nimetylle tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Ohje päätöksen tekijälle (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö): Päätös kirjataan opiskelijan toimittamaan vapaamuotoiseen hakemukseen ja toimitetaan kirjattavaksi koulutuksen lähipalvelupisteeseen (5OPIN). Päätöksestä tulee käydä ilmi myönnettävä opintopistemäärä.

Humanistinen tiedekunta

Mitä hyötyä AHOTista on?

 • opiskeluaikasi lyhenee

 • näkemys omasta osaamisestasi selkiytyy

 • päällekkäisten opintojen suorittaminen vähenee tai poistuu

 • opiskeluprosessistasi tulee yksilöllisempi

Miten toimin?

 1. ALOITA TÄSTÄ: Tee pohjatyöt. Jos haluat hyväksilukea kursseja pääaineeseesi, ota ensin yhteyttä omaopettajaasi; muissa aineissa kurssin vastuuopettajaan, opintoneuvojaan tai muuhun AHOT-yhdyshenkilöön. Neuvottele hänen kanssaan alustavasti mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Kun kurssien nimet ja koodit ovat tiedossasi, hakemuksen täyttö on tämän jälkeen huomattavasti helpompaa.

 2. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.

 3. Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Oodiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitokssen opintosuoritusotteista: ne tarvitaan sekä suomeksi että englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Oodiin molemmilla kielillä.  

 4. Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). 

Myös alla mainituissa tapauksissa voit hakea hyväksilukua: 

 • jos olet suorittanut toisessa yliopistossa arvostellun opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot tai aineopinnot), joka ei sisälly aiempaan tutkintoosi

 • jos olet suorittanut aiemman korkeakoulun tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja (esim. toinen kotimainen kieli, ns. "virkamiesruotsi")

 • jos olet saanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa arvosanan L tai E englannin kielessä (laaja oppimäärä); tällöin sinulle hyväksiluetaan kandidaatintutkintoon kuuluva opintojakso 902000Y Reading for Academin Purposes in the Humanities, 2 op

 • jos olet suorittanut IB-/EB-tutkinnon (tai suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon); tällöin sinulle hyväksiluetaan opintojakso 902160Y Academic English for Humanities, 5 op

Ja jos tarvitset näihin liittyen lisää tietoa tai apua: johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola (KE1031), study.humanities(at)oulu.fi

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Teknillinen tiedekunta

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on siirtynyt käyttämään sähköistä hyväksilukua OSAT-järjestelmässä. Paperisia lomakkeita ei enää käytetä.

 • Ennen hakemuksen täyttämistä, opiskelijan tulee keskustella opintojakson hyväksilukemisesta ko. opintojakson vastuuhenkilön kanssa (vastuuhenkilöiden nimet löytyvät WebOodista opintojakson tiedoista). Opiskelijan tulee saada vastuuhenkilöltä lausunto (sähköpostiviesti tai erillinen lausunto pdf-tiedostona), että hyväksyykö vai hylkääkö hän opintojakson korvaamisen opiskelijan ehdottamalla toisella opintojaksolla. Jos vastuuhenkilö ei ole tiedossa, laitathan viestiä osoitteeseen study.itee@oulu.fi asian selvittämiseksi.

 • Ennen hakemuksen täyttämistä, opiskelija voi myös (tarvittaessa) ottaa yhteyttä oman tutkinto-ohjelmansa koulutussuunnittelijaan (study.itee@oulu.fi) neuvontaa varten.

Sähköiseen hyväksilukuhakemukseen tulee liittää seuraavat:

 • Lausunto korvattavan opintojakson vastuuhenkilöltä (pdf-tiedostoksi muutettuna).

 • Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.

 • HOPS, jossa hyväksiluettavat opinnot näkyvät

 • Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).

 • Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).

 • Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.

 • Todistus kokonaisuudesta, mikäli haetaan hyväksilukua tietyn kokonaisuuden perusteella (esim: Psykologian perusopinnot, 25 op).

 • Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim: työtodistus).

Huomattava on, että kaikkien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf). Järjestelmä on vielä keskeneräinen eli jos havaitset toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui.

Järjestelmään liittyvä neuvonta: osat(at)oulu.fi.
Opintoihin ja hyväksilukuihin liittyvän neuvonta: study.itee(at)oulu.fi.

Ylioppilastodistuksen arvosana laudatur tai eximia

Mikäli Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tutkinto-opiskelijalla on ylioppilastutkintotodistuksessa arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur pitkästä vieraasta kielestä, saa opiskelija sillä korvattua 2 opintopistettä vieraan kielen opinnoista.

Hyväksilukeminen tapahtuu siten, että opiskelija toimittaa oikeaksi todistetun kopion ylioppilastutkintotodistuksesta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opintoitoimistoon, jossa opintopisteet (2 op) merkitään opiskelijan opintosuorituksiin. Uusille opiskelijoille toimitetaan sähköpostitse ohjeet hyväksiluvusta.

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen

Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.

On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.

Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavanlaisesti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op

 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op

 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op

 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op

 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op

 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op

 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op

 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op

 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op

 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin, maisterin tai lisensiaatin tutkintoon. Opintojakso, jolla opintopisteet merkitään opintosuoritusrekisteriotteelle, on 030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä.

Arviointia varten opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 • Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?

 • Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)

 • Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?

 • Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Luonnontieteellinen tiedekunta

Englannin kielen hyväksilukemisesta

Ylioppilaskirjoitusten pitkän englannin arvosanalla E tai L, saa hyväksiluettua opintojakson English 1/ English 3 (Reading for Academic Purposes). IB-lukiosta valmistuneet opiskelijat voivat korvata tutkinto-ohjelmassaan vaaditun opintopistemäärän englantia (korkeintaan 8 opintopistettä). Hyväksilukua voit hake OSAT-järjestelmässä. 

300003Y Toiminta luottamus- ja järjestötehtävissä

Yliopistoyhteisössä aktiivisesti toimineiden opiskelijoiden on mahdollista hakea hyväksilukua luottamistehtävissä toimimisesta OSAT-järjestelmän kautta. Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavasti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op

 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op

 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op

 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op

 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op

 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op

 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op

 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op

 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op

 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op

 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä.

Opiskelijan on liitettävä hakemukseensa oppimispäiväkirja, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?

 2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (pohdi erityisesti näitä työelämätaitoja: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)

 3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?

 4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin tai maisterin tutkintoon, ja sen hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta noudattaa Oulun yliopiston yhtenäisiä AHOT-linjauksia. AHOT-prosessi käynnistyy HOPS-keskustelussa omaopettajan kanssa tai opintoneuvojan (koulutussuunnittelija) ohjauksessa. AHOT-prosessin välineenä on sähköinen asiointijärjestelmä OSAT https://osat.oulu.fi/.

Yleisohje AHOT-hakemusta varten

 1. Käy keskustelua omaopettajan, vastuuhenkilön tai koulutussuunnittelijan kanssa. Tutustu huolella AHOT- ja hyväksilukukäytänteisiin sekä OSAT-järjestelmään.

 2. Ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön/-opettajaan.  Neuvottele hänen kanssaan mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Pyydä kirjallinen vahvistus hyväksiluvusta tai sen hylkäämisestä. Opettaja voi hyödyntää AHOT-lausuntolomaketta.

 3. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.

 • Ole huolellinen liitteiden kanssa. Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Oodiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitoksen opintosuoritusotteista: korvattavien kurssien nimet tarvitaan englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Oodiin sekä suomeksi että englanniksi, tai vähintään jälkimmäisellä kielellä. On opiskelijan vastuulla huolehtia kunnollisista käännöksistä.

Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). Liitä myös opintojakson vastuuhenkilön vahvistus liitteeksi.

Kieliopintojen AHOTointiohje, joka poikkeaa edellä mainitusta (päivitetty 6.10.2020)

 • Kysy puoltoa kieliopinnoille aina ensin oman suuntautumisvaihtoehdon koulutussuunnittelijalta. Mikäli ks voi antaa puollon joko puoltolomakkeella tai selkeällä sähköpostiviestillä, liitä ne OSAT-hakemukseen todistusten kera.
 • Mikäli koulutussuunnittelija ei uskalla puoltoa antaa, lataa kaikki hyväksilukuun vaaditut dokumentit osaksi OSAT-hakemustasi. Opintoasiainsihteeri välittää hyväksilukuun liittyvän kysymyksen järjestelmän kautta vastaavalle KVK:n opettajalle. Eli sinun ei tarvitse olla yhteydessä vastaavaan opettajaan sähköpostitse. Mikäli asia on kiireellinen (kurssi on pian alkamassa) kannattaa silloin kuitenkin olla myös suoraan opettajaan yhteydessä.

Tarkennetut ohjeet erityistapauksia varten

 1. Suorat korvaavuudet ja niiden ohjeet löytyvät alla olevista linkeistä

2. Muut kuin pääaineen yliopistotasoiset opintokokonaisuudet (esim. perusopinnot tai aineopinnot), jotka eivät sisälly aiempaan tutkintoosi,  sisällytetään/korvataan suoraan opintorekisteritietojen tai todistusten perusteella tutkintoon. OSAT-asiointia/hakemusta ei tarvita, toimita todistukset sähköisesti osoitteeseen study.education@oulu.fi

3. Äidinkielen, toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen opintojen hyväksiluvuista on säädetty opetussuunnitelmassa (luku 4.4.).

 • Jos haet vieraan kielen hyväksilukua yo-arvosanalla tai vieraskielisellä toisen asteen tutkinnolla (IB-/EB-tutkinto), OSAT-hakemusta ei tarvita, vaan toimitat todistukset sähköisesti osoitteeseen study.education@oulu.fi

 • Jos haet hyväksilukua toisessa suomalaisessa korkeakoulussa suoritettujen kieliopintojen perusteella, hyväksiluku tapahtuu OSAT-järjestelmän kautta. Puoltoa pyydetään oman koulutuksen koulutussuunnittelijalta.

4. Harjoitteluja ei pääosin voida hyväksilukea, sillä ne ovat pedagogisesti ja didaktisesti ohjattuja opintosuorituksia. Harjoitteluista AHOT-menettelyllä voidaan kuitenkin nonformaalein näytöin hyväksilukea seuraava opintojakso, jonka osaaminen on todennettava näytöllä esim. raportoimalla, portfoliolla, haastattelulla, seminaariesityksellä. Keskustele mahdollisesta hyväksiluvusta opintojakson/harjoittelun vastuuhenkilön kanssa aina ennen ahotointia.

 • 413019S Työelämäopinnot (harjoittelun osuus 8 op)
 • 404022A Vapaavalintainen harjoittelu 1-10 op

5. Nonformaalilla tai informaalilla näytöllä ei hyväksilueta perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin eikä erityispedagogiikan ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja.

6. Vaihdossa tai ulkomailla suoritetut opinnot haetaan hyväksiluettavaksi OSAT-järjestelmässä.

Lisätietoa opintoasiainsihteereiltä, koulutussuunnittelijoilta ja johtavalta koulutusasiantuntijalta osoitteesta study.education@oulu.fi

Kauppatieteet KTK

Vaihdossa suoritettavat opinnot ja niiden hyväksilukeminen KTK-tutkintoon

HUOM! Opiskelija liittää aina muiden liitteiden lisäksi OSAT-hakemukseen myös VAIHTOREFLEKTION (ks. ohjeistus alla). Vaihtoreflektio tehdään riippumatta vaihdossa suoritettujen opintopisteiden määrästä.

Global Perspectives –moduuli

Opiskelijoilla, joiden kanditutkinnon pääaine on Kauppatieteet, pääaineopintoihin kuuluu Global Perspectives –moduuli, joka ajoittuu kolmannen vuoden syyslukukaudelle. Moduulin voi korvata vaihto-opinnoilla, mikäli opintoja suoritetaan vaihdossa 25 opintopistettä. Opinnot voi vapaasti valita vaihtokorkeakoulun tarjoamista kursseista. Näistä 15 opintopistettä tulee olla kauppatieteellisiä, mielellään aineopintotasoisia opintojaksoja ja 10 opintopistettä voi olla muita opintoja, esimerkiksi kieliä.

Global Perspectives -moduulin kurssit:

724210A Global Economics, 5 op
724201A Internationalization, 5 op
724204A Management Control, 5 op
724202A Managing Multinationals, 5 op
724206A Strategic Marketing Management, 5 op

Vaihdossa suoritetaan täysimääräiset 25 opintopistettä

Jos opiskelija suorittaa vaihdon aikana opintoja vähintään 25 opintopistettä suunnitelman mukaisesti, hänen ei tarvitse enää suorittaa Oulun yliopistossa KTK-tutkintoon kuuluvia Global Perspectives -moduulin kursseja. Opintojen hyväksilukuhakemus tehdään OSAT-järjestelmässä koodilla 724001A Muita kauppatieteiden aineopintoja xx op. Huom! Kokonaisuudesta tehdään vain yksi hakemus, ei kurssi kerrallaan. Hakemus tehdään sen jälkeen kun opiskelija saa vaihtokorkeakoulusta opintosuoritusotteen.

Vaihdossa suoritetaan alle 25 opintopistettä

Jos opiskelija ei saa vaihdossa suoritettua suunnitelman mukaisia opintoja, opiskelijan tulee palata takaisin normaalin kandiohjelman opintosuunnitelman pariin niiltä osin kuin opintopisteet jäävät vajaaksi. Seuraavassa ohjeet eri tilanteille.

Vaihtokokonaisuuden täydentäminen vaihtoreflektiolla (1 op)

Jos vaihdossa saa suoritettua 24 opintopistettä, vaihtoraportista myönnetään maksimissaan yksi (1) opintopiste. Vaihtoreflektio kirjoitetaan seuraavan ohjeen mukaisesti:

Exchange Reflection, 1 ECTS
Examiner: Tuija Lämsä

Please write a reflection of 3-5 pages reflecting upon your experiences during your studies abroad.

1.  What kind of intercultural experiences have you had and what kind of effect they have had on you, your self-understanding and how you relate to others.

2.  How did your knowledge about business life develop during your studies and living abroad?

3.  How do you think you will be able to make use of your experiences in your future studies and career?

Useamman opintopisteen täydentäminen

Mikäli opiskelija suorittaa vaihdossa 23 opintopistettä tai vähemmän, hän ei voi hakea hyväksilukua Global Perspectives moduulille. Näissä tapauksissa opiskelija hakee hyväksilukua suorittamilleen vaihto-opinnoille vaihtoyliopiston opintosuoritusotteen perusteella (hyväksiluku haetaan koodilla 724001A Muita kauppatieteiden aineopintoja xx op). Sen lisäksi opiskelijan tulee sopia yhdessä kandidaattiohjelman vastuuhenkilön Tuija Lämsän kanssa niistä Global Perspectives -moduulin kursseista, jotka hänen tulee lisäksi suorittaa Oulun yliopistossa, jotta KTK-tutkinnon osaamistavoitteet täyttyvät. Jos opiskelija on lähellä valmistumista ja kurssitarjontaa ei ole ko. lukukauden aikana tarjolla, voi vastaavia opintojaksoja halutessaan etsiä myös muiden yliopistojen avointen yliopistojen tarjonnasta (huom. opinnot ovat opiskelijalle tällöin maksullisia).

Suomen kieli

Suomen kielen oppiaineen AHOT-yhdyshenkilö on yliopistonlehtori Katja Västi.

Tietotekniikka

Seuraavien työkokemusten opintopisteet haetaan OSAT järjestelmässä AHOT menettelyllä:

1) Opintopisteitä varusmiesjohtajakoulutuksesta

030009M Muualla suoritetut opinnot - opintojakson alle voidaan sisällyttää tutkintoon varusmiesjohtajakoulutuksesta (3 op)

Tietotekniikan tutkinto-ohjelmassa tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea kolme opintopistettä varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja joko kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin.  Hyväksiluku tapahtuu AHOT-menettelyllä OSAT -järjestelmässä. Hakemuksen liitteeksi  tarvitaan kopio johtajan palvelustodistuksesta / henkilöarvioinnista. Lisää eHOPSiin valinnaisiin opintoihin 030009M Muualla suoritettuja opintoja, jonka lisätietokenttään voi kirjoittaa "Varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja, 3 op". Ajoituskentästä tämän kurssin kohdalta voit lisätä eHOPS pohjaan 3 op.

2) Opintopisteitä pienryhmäohjaajan toimimisesta

Tieto- ja sähkötekniikan koulutustoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että pienryhmäohjaaja voi saada tekemästään työstä 1 op 1.8.2019 alkaen. Mikäli et ole vielä pisteitä saanut voit olla yhteydessä Riku Hietaniemeen.  Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voit lisätä 521087A Pienryhmäohjaus, tietotekniikka.

3) Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Opintopisteitä varusmiesjohtajakoulutuksesta

030009M Muualla suoritetut opinnot - opintojakson alle voidaan sisällyttää tutkintoon varusmiesjohtajakoulutuksesta (3 op).

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelmassa voidaan hyväksilukea kolme opintopistettä varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja joko kandidaatin tai diplomi-insinöörin valinnaisiin opintoihin.  Hyväksiluku tapahtuu AHOT-menettelyllä OSAT -järjestelmässä. Hakemuksen liitteeksi  tarvitaan kopio johtajan palvelustodistuksesta / henkilöarvioinnista. Lisää eHOPSiin valinnaisiin opintoihin 030009M Muualla suoritettuja opintoja, jonka lisätietokenttään voi kirjoittaa "Varusmiesjohtaja- ja kouluttajakoulutuksen opintoja, 3 op". Ajoituskentästä tämän kurssin kohdalta voit lisätä eHOPS pohjaan 3 op.

Opintopisteitä pienryhmäohjaajan toimimisesta

Tieto- ja sähkötekniikan koulutustoimikunta on kokouksessaan päättänyt, että pienryhmäohjaaja voi saada tekemästään työstä 1 op 1.8.2019 alkaen. Mikäli et ole vielä pisteitä saanut voit olla yhteydessä Jari Hannuun. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voit lisätä 521029A Pienryhmäohjaus, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka.

 

Opintopisteitä opiskelijavaikuttamisen luottamustehtävistä

030010Y Toiminta yliopistoyhteisöllisissä luottamus- ja järjestötehtävissä opintojaksosta voi saada opintopisteitä 1-5 op. (liite)

Terveystieteet

Ainejärjestötoiminnan opinnollistaminen terveystieteissä: liitä hakemuksen liitteeksi myös todistus esimerkiksi Terveystieteiden killan puheenjohtajalta.

Työn opinnollistaminen terveystieteissä

Työn opinnollistaminen tarkoittaa opintojen suorittamista työsuhteessa opiskeluaikana. Opinnollistaminen täytyy suunnitella ja siitä täytyy sopia opettajan kanssa etukäteen. Työtehtävien tulee vastata opintojakson osaamistavoitteita. Työsuhteessa hankittava osaaminen täytyy osoittaa myös silloin, kun työsuhde on tullut voimaan jo aikaisemmin. Opinnollistaminen voi koskea koko opintojaksoa tai opintojakson osaa. Korkeakoulu vastaa työsuhteen hyväksymisestä osaksi opintoja. Opinnollistamista ei voida hyväksyä jälkikäteen. 

Kun olet sopinut työsuhteesta koulutusalaasi vastaavissa tehtävissä, voit aloittaa ohjeissa kuvatun opinnollistamisprosessin. Toimita esitäytetty työn opinnollistamisen hakemuslomake opettajalle.  

Biokemia LuK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molekyylilääketiede FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Molecular Medicine DD

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Protein Science FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia, PsK ja PsM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Learning, Education and Technology, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education, BA, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede/ Kasvatuspsykologia, KK ja KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma, KM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Master's Programme in Education and Globalisation, MA

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.