JOO-hakuohje Oulun yliopiston opiskelijalle

Täältä löydät omaa tutkinto-ohjelmaasi koskevat ohjeet.

Sinulle

Teknillinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen neljä viikkoa.

Puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. klo 16.15 ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. klo 16.15. Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tarkoitukseen käytettävät määrärahat ovat vähäiset. Kukin osasto maksaa puolletuista opinnoista aiheutuvat kustannukset. Osastot käsittelevät hakemukset tapauskohtaiseen harkintaan perustuen.

 • Aiottujen opintojen tulee tuottaa lisäarvoa suoritettavaan tutkintoon.
 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee sisältyä tutkinnon minimilaajuuteen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Anita Pirilä
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puollettu paperilla oleva hakemus lähetetään opiskelijalle, joka lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämän hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

 study.technology(at)oulu.fi

Luonnontieteellinen tiedekunta

JOO-opintoihin hakeminen

Opiskelija hakee JOO-opintoihin ensin puollon kotiyliopistosta. Mikäli kotiyliopisto (eli tässä tapauksessa Oulun yliopisto) puoltaa hakemusta, opiskelija voi hakea opiskeluoikeutta siitä yliopistosta, johon hän haluaa opintoja tehdä. Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta puoltaa hakemusta ainoastaan resurssien sallimissa rajoissa. Opinnot ovat yliopistolle maksullisia. Poikkeuksena on Lapin yliopisto, ja puoltoja sen järjestämiin opintoihin saa siksi helpommin. 

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Kaikki JOO-hakemukset käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti. Hakemukset käsitellään kolmen viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. 

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Kaikki puollot käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.10. päättyvien hakuaikojen mukaisesti. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia oman pääaineen tai pääaineeseen soveltuvia sivuaineen opintoja, joita opiskelija ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
 • Haettavien opintojen tarkoituksenmukaisuus selvitetään, hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti ja opinto-oikeus myönnetään resurssien sallimissa rajoissa.
 • Opintojen tulee mahtua laskennalliseen joko luonnontieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) tai filosofian maisteritutkintoon (120 op). 
 • Hakijalla tulee olla vähintään 90 opintopistettä opintoja suoritettuna Opinnoista vähintään puolet tulee olla pääaineen opintoja.
 • Hakijalla tulee olla viimeisen vuoden ajalta vähintään 30 opintopistettä suorituksia.
 • Haettavien opintojen tulee olla mieluummin kokonaisuuksia kuin yksittäisiä opintojaksoja.
 • Tiedekunta voi puoltaa kerrallaan vain yhtä kokonaisuutta, vaikka opiskelija olisi anonut useita kokonaisuuksia. Yksittäisten opintojaksojen osalta tarkoituksenmukaisuus selvitetään erikseen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija liittää hyväksytyn opintosuunnitelman (HOPS) hakemuksen liitteeksi.

Puollettavan opiskeluoikeuden kesto

JOO-opiskeluoikeutta puolletaan tutkinnon suorittamiseen asti tai enintään kaksi vuotta. Opiskelijan on ilmoittauduttava läsnäolevaksi vuosittain.  

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Noora Redsven
Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Mikäli opiskelija saa kotiyliopistosta myönteisen päätöksen hakemukselleen, opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opiskeluoikeuden käsittelyä varten.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen hyväksilukeminen Oulun yliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Koulutuspalvelut
Johtava koulutusasiantuntija Noora Redsven
Puhelin: 0294 48 7541
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lääketieteellinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee lähettää oman tiedekunnan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Lääketieteellinen tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puoltokäsittelyssä arvioidaan JOO-opintojen merkitystä tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä opiskelijan opinnoissa etenemistä. Tiedekunta puoltaa JOO-opinto-oikeushakemuksia resurssiensa puitteissa.

 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa, mutta jotka täydentävät sivuaineena tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tutkintoa.
 • Puollettavien opintojen tulee sisältyä tutkinnon kokonaislaajuuteen. Tutkinnon kokonaislaajuuden ylimeneviä opintoja ei puolleta.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opinto-oikeuden puoltokäsittelyä varten opiskelijan tulee laatia JOO-opinto-oikeushakemuksensa liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää suunnitelman tutkintoon sisältyvistä opinnoista, perustelut JOO-opintojen tarpeellisuudelle sekä suunnitelman opintojen suoritusaikataulusta. Opintosuunnitelman lisäksi puoltohakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoitteet

 • Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
 • Koulutuksen lähipalvelut
 • PL 5000
 • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 5 A
 • Puhelin: 0294 48 5603
 • Sähköpostiosoite: study.medicine@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämään hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Hakemus tulee lähettää oman tiedekunnan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Puoltokäsittelyssä arvioidaan JOO-opintojen merkitystä tutkintoon johtavissa opinnoissa sekä opiskelijan opinnoissa etenemistä. Tiedekunta puoltaa JOO-opinto-oikeushakemuksia resurssiensa puitteissa.

 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisen aineen opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa, mutta jotka täydentävät sivuaineena tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tutkintoa.
 • Puollettavien opintojen tulee sisältyä tutkinnon kokonaislaajuuteen. Tutkinnon kokonaislaajuuden ylimeneviä opintoja ei puolleta.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään yhden lukuvuoden opinnot omalla koulutusalallaan.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opinto-oikeuden puoltokäsittelyä varten opiskelijan tulee laatia JOO-opinto-oikeushakemuksensa liitteeksi henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka sisältää suunnitelman tutkintoon sisältyvistä opinnoista, perustelut JOO-opintojen tarpeellisuudelle sekä suunnitelman opintojen suoritusaikataulusta. Opintosuunnitelman lisäksi puoltohakemukseen tulee liittää opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoitteet

 • Johtava koulutusasiantuntija Piia Rantakokko
 • Koulutuksen lähipalvelut
 • PL 5000
 • 90014 Oulun yliopisto
 • Käyntiosoite: Aapistie 5 A
 • Puhelin: 0294 48 5603
 • Sähköpostiosoite: study.fbmm@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämään hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Puolto tulee hakea vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Ennen JOO-hakulomakkeen jättämistä kohdeyliopistoon opiskelijan tulee hakea puolto hakemilleen JOO-opinnoille. Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa. JOO-opinto-oikeuden hakemisesta on hyvä neuvotella etukäteen omaopettajan tai opintoneuvojan kanssa. 

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Ks. yleisohjeet ja alla olevat Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kriteerit:

 • Opinto-oikeus myönnetään resurssien mukaan.
 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia HOPSiin kirjattujen aineiden opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee mahtua ja soveltua minimitutkinnon laajuuteen.
 • Opiskelijalla tulee olla vähintään 80 opintopistettä opintoja, joista vähintään puolet pääaineesta.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelija esittää hakemusta varten päivittämänsä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPSin).

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun. Opiskelija huolehtii itse ilmoittautumisestaan.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Hennariikka Valppu-Paaso
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Sähköpostiosoite: study.education(at)oulu.fi, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Ensisijainen hakemusten toimitusmuoto on sähköposti.

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

JOO-opintojen suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajien ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Hennariikka Valppu-Paaso 
Postiosoite: Koulutuspalvelut, PL 8100, 90014 Oulun yliopisto
Sisäinen posti: Kompassi 1
Käyntiosoite: Koulutuksen palvelupiste Kompassi, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, 90570 Oulu
Sähköpostiosoite: study.education(at)oulu.fi, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto sekä hakuajat

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyyn

 • syyslukukauden opintojaksoja varten viimeistään 31.3. ja
 • kevätlukukauden opintojaksoja varten viimeistään 30.9.

Nämä hakuajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn edellä mainitusta ajankohdasta alkaen noin kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Tarkoitukseen käytettävät määrärahat ovat vähäiset. Kukin tutkinto-ohjelma maksaa puolletuista opinnoista aiheutuvat kustannukset. Osastot käsittelevät hakemukset tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kriteerejä:

 • Aiottujen opintojen tulee tuottaa lisäarvoa suoritettavaan tutkintoon.
 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
 • Opintojen tulee sisältyä tutkinnon minimilaajuuteen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Opintosuunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten JOO-opintoina suoritettavat opinnot tulisivat sisältymään opiskelijan tutkintoon.

Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Yleensä yksi lukuvuosi ja enintään kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisesti osoitteeseen  study.itee@oulu.fi

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puollettu paperilla oleva hakemus lähetetään opiskelijalle, joka lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämän hakuajan päättymiseen mennessä.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla. Opintojen hyväksilukua opiskelija hakee sähköisen järjestelmän (OSAT) kautta: https://osat.oulu.fi/.

Ohjaajien yhteystiedot

Opiskelijan HOPS:n tarkistaa ja hyväksyy yleensä omaopettaja. Jos et tiedä, kuka omaopettajasi on, ota yhteyttä oman tutkinto-ohjelmasi koulutussuunnittelijaan (yhteystiedot alla).

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Tuuli Junttila

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Tietotekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Mirjami Pelkonen

Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Heli Alatalo
Puhelin: 0294 48 1918
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma:

Koulutussuunnittelija Arja Poranen
Puhelin: 0294 48 4858
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Johtava koulutusasiantuntija Merja Inget
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 7780
Sähköpostiosoite: study.itee@oulu.fi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Hakemuksen puoltokäsittely

Hakemus tulee jättää tiedekuntaan puoltokäsittelyä varten kevätlukukaudella viimeistään 31.3. ja syyslukukaudella viimeistään 30.9. Nämä ajat ovat voimassa riippumatta siitä, onko kohdeyliopistossa jatkuva haku vai kaksi kertaa vuodessa tapahtuva haku. Tiedekunta varaa puoltokäsittelyyn kolme viikkoa.

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

 • Hakemuksia puolletaan tiedekunnan resurssien puitteissa.
 • Hakijan tulee olla vähintään toisen vuoden opiskelija ja hänen opintojensa tulee olla edennyt hyvin (kriteereinä suoritettujen opintojen määrä ja arvosanat).
 • Puollettavien opintojen tulee olla sellaisia opintoja, joita ei voi suorittaa Oulun yliopistossa.
 • Haettavien opintojen tulee sisältyä suoritettavan tutkinnon minimilaajuuteen.
 • Yhdelle hakijalle voidaan myöntää puolto enintään 25 opintopisteen laajuisiin opintoihin.

Opintosuunnitelman laatiminen

Opiskelijan laatima henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) tulee liittää hakemukseen. Hakemukseen tulee lisäksi liittää virallinen opintosuoritusrekisteriote.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus myönnetään yleensä yhdeksi lukuvuodeksi. Joustava opinto-oikeus päättyy samaan aikaan kuin tutkinnon suorittamisoikeus kotiyliopistossa.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen study.business@oulu.fi otsikolla JOO-hakemus, jolloin paperiversiota ei tarvitse lähettää.

Mahdolliset paperiversiot lähetetään alla olevaan osoitteeseen sekä huomautus lähetyksestä osoitteeseen study.business@oulu.fi.

Koulutussuunnittelija Marja Larivaara
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Puoltokäsittelyn jälkeen opiskelija lähettää hakemuksensa kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston mahdollisesti määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Suoritustietojen toimittaminen kotiyliopiston opintosuoritusrekisteriin on opiskelijan vastuulla.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot

Koulutussuunnittelija Marja Larivaara
Koulutuksen lähipalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Puhelin: 029 448 3912
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi / study.business@oulu.fi

Humanistinen tiedekunta

Hakemuksen puoltokäsittelyn kesto

Opiskelijan tulee hakea puoltoa vähintään kuukautta ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. Puolto käsitellään kolmen viikon kuluessa. HUOM! Humanistinen tiedekunta puoltaa hakemuksia vain Lapin yliopistoon.

Puoltokäsittely

Kotiyliopiston puolto haetaan JOO-hakulomakkeella. Jokaisen puollon tarkoituksenmukaisuus harkitaan erikseen eikä puoltoa saa odottaessa. 

Puoltamisen kriteerit ja opintosuunnitelman laatiminen

Ks. yleiset hakuohjeet ja alla olevat Oulun yliopistom humanistisen tiedekunnan kriteerit: 

 • Opinto-oikeus myönnetään oppiaineen resurssien mukaan. 
 • Haettavien opintojen tulee olla sellaisia HOPSiin hyväksyttyjen aineiden opintoja, joita ei voi opiskella Oulun yliopistossa. 
 • Pääaineesta tulee olla suoritettuna vähintään perus- ja aineopinnot.
 • JOO-opintojen tulee mahtua tutkinnon minimilaajuuteen.

Opintosuunnitelman laatiminen

Laadittu opintosuunnitelma on perusedellytys JOO-opinto-oikeuden hakemiselle.

Puollettavan opinto-oikeuden kesto

Kaksi lukuvuotta, mutta korkeintaan tutkinnon suoritusajan loppuun.

Puoltohakemuksen toimitusosoite

Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Koulutuspalvelut
PL 8100
90014 OULUN YLIOPISTO

Puolletun hakemuksen toimittaminen kohdeyliopistoon

Myönteisen puoltokäsittelyn jälkeen hakemus lähetetään koulutuspalveluista kohdeyliopistoon opinto-oikeuden käsittelyä varten kohdeyliopiston määräämänä hakuaikana.

Suoritusten toimittaminen oman yliopiston rekisteriin

Opiskelija toimittaa suoritusotteen itse.

Ohjaajan ja puoltojen käsittelijän yhteystiedot

Humanistinen tiedekunta
Johtava koulutusasiantuntija Oili Sievola
Puhelin: 0294 48 3428
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Lisätietoja:

Johtava koulutusasiantuntija käsittelee kaikki tiedekunnan opiskelijoiden puoltohakemukset.

Aineenopettajakoulutus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Oppimistieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Luokanopettaja

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Psykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Learning, Education and Technology

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Musiikkikasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Erityispedagogiikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Intercultural Teacher Education

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Varhaiskasvatus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kasvatustiede ja kasvatuspsykologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Education and Globalisation

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Business Analytics MSc (Tech)

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Digitalisation, Computing and Electronics

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka DI

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietojenkäsittelytiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tietotekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Epidemiologia ja biolääketieteellinen datatiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hammaslääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Hyvinvointitekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Lääketieteen tekniikka TtM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Terveystieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kauppatieteet KTM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, LuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Matemaattiset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Maantiede

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Fysikaaliset tieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkkitehtuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Geotieteet

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kaivos- ja rikastustekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Konetekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Prosessi- ja ympäristötekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tuotantotalous

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Biokemia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Aineenopettajakoulutus, HuTK

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Arkeologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Englannin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Informaatiotutkimus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kirjallisuus

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Kulttuuriantropologia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Logopedia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Ruotsin kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamelainen kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saamen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Saksan kieli ja kulttuuri

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Suomen kieli

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tiedeviestintä, FM

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.

Tieteiden ja aatteiden historia

Noudata yllä olevaa yleistä ohjetta.