ARVO - Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa maaseudun yritysten vähähiilisellä arvoketjulla parempaa tuottavuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tuotannon, jakelun, jalostuksen ja hyödyntämisen osalta. ARVOssa kehitetään vähähiilistä yritysekosysteemiä Nivalan Teollisuuskylässä.

Rahoittajat

Arvo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR

Rahoituksen määrä

299 544 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on saavuttaa maaseudun yritysten vähähiilisellä arvoketjulla parempaa tuottavuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille tuotannon, jakelun, jalostuksen ja hyödyntämisen osalta. ARVOssa kehitetään vähähiilistä yritysekosysteemiä Nivalan Teollisuuskylässä. Tarkoituksena on luoda ratkaisuja maaseudun kestävään kasvuun siten, että parhaat toimintamallit ovat siirrettävissä muualle maakuntaan.

  1. Selvitetään, mitä mahdollisuuksia yritysekosysteemissä on toteuttaa yhteisiä vähähiilisyyttä tukevia toimintoja jätteiden käsittelyssä, sivuvirtojen hyödyntämisessä, logistiikassa ja yhteishankinnoissa.  Toteutetaan kokeiluja, jotka sopivat parhaiten kehittämään energia- ja materiaalitehokkuutta yritysekosysteemissä.
  2. Luodaan alueellisesti skaalattava malli biokaasun tuotantoyksiköiden sijainnin ja raaka-ainelogistiikan optimoinnista sekä mitoituksesta.
  3. Lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisten ratkaisujen hyödyistä yritysekosysteemissä. Edistetään ja kannustetaan yrityksiä ottamaan käyttöön parhaita ratkaisuja.

Kehittämällä vähähiilistä yritysekosysteemiä luodaan ratkaisuja maaseudun kestävään kasvuun edelläkävijän roolissa, ja parhaat toimintamallit ovat siirrettävissä myös muihin maakuntiin. Maaseudun elinvoimaisuus vahvistuu hyödyntäen vähähiilisyyttä tukevia ja taloudellisesti tuloksekkaita ratkaisuja, mitkä ovat riippuvaisia kiertotalouden laajasta muutoksesta. Bioenergian hyödyntämisessä keskeinen tekijä kannattavuuden kannalta on teolliseen tuotantoon soveltuvien kohdealueiden ja sijaintien osoittaminen suhteessa raaka-ainevirtoihin sekä logistiikkajärjestelmän optimointi talouden ja ympäristön kannalta. Biokaasutuotanto vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja vaikuttaa myös positiivisesti kauppataseeseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeessa on kartoitettu Nivalan teollisuuskylän yritysten jäte- ja sivuvirtoja sekä energiankulutusta kyselyn avulla. Vastausten perusteella teollisuuskylässä syntyy erityisen paljon metallijätettä. Lisäksi tulee puuta, muovia, pahvia, lasia ja rakennusjätettä. Muovin kierrätys yrityksissä oli heikkoa ja se päätyi tyypillisesti sekajätteeseen. Muut jakeet kierrätettiin pääsääntöisesti hyvin. Teollisuuskylässä käy useampi toimija hakemassa jätteitä.

Kierrätyksen tehostamiseksi ja logistiikan järkeistämiseksi teollisuuskylään luotiin yhteinen kierrätysrinki ”teollisuuskylän Roskasakki”. Jokaiselle mukaan lähtevälle yritykselle tehdään räätälöity jätehuoltopaketti heidän tarpeisiinsa ja kukin yritys tekee oman sopimuksen jätteenkeräystoimijan kanssa. Lisäksi hankkeessa on tehty tietyille jakeille ja yritysten sivuvirroille kierrätyksen kannattavuuslaskelmia.

Kyselyn yhteydessä kartoitettiin samalla myös yritysten energiankulutusta sekä hukkalämmön muodostumista. Tehtyjen laskelmien perusteella teollisuuskylässä syntyy ainakin 10 000 MWh vuodessa hukkalämpöä. Tämän hyödyntämistä lämpöpumppujen avulla paikallisessa kaukolämpöverkossa selvitettiin ja tuloksena saatiin, että tällä alueella se ei ole vielä taloudellisesti kannattavaa. Hukkalämpöä saattaisi olla mahdollista hyödyntää yrityksen omassa käytössä, mutta jokainen kohde tulisi tarkastella erikseen.

Vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi on tehty sähköauton latauspisteestä NITEKin parkkipaikalle selvitys sekä useampi tukihakemus. Tukihakemukset eivät kuitenkaan ole menneet läpi.

Biokaasureaktorien sijainninoptimointiin tuotetaan paikkatietoanalytiikkaan, saavutettavuuslaskentaan ja sijainninoptimintiin perustuva malli. Mallin lähtöaineistoina ovat 1) tieverkon digitaalinen malli Digiroad, 2) tilakohtaiset tuotantoeläintiedot yhdistettynä 3) Suomen normilanta -järjestelmään (Luke), 4) tilakohtaiset peltolohkot lajeittain ja tuotantoaloittain. Sijainninoptimointimallin lähtöluvut on kerätty tutkimuskirjallisuudesta ja tietoja täydennetty lietelantaa hyödyntävien biokaasuyritysten asiantuntijahaastatteluilla. Biokaasureaktorien sijainninoptimointimalli osoittaa (sisään ja ulos kulkevien virtojen tonnimatka-aika summan perusteella) kokonaislogistiikan kannalta soveltuvimmat sijainnit koko Pohjois-Pohjanmaan osalta. Vastaavaa kokonaislogistiikan huomioivaa sijainninoptimointia ei ole tehty Suomessa aikaisemmin.

ARVO on edistänyt alueella tietoisuutta vähähiilisistä ratkaisuista ja niiden hyödyistä. Hanke järjesti toukokuussa 2021 webinaarin yrityksille, jossa käsiteltiin materiaalitehokkuutta, uutta jätelakia, hiilijalanjälkeä, energiatehokkuutta sekä hiiliviisauden tuomia hyötyjä yritykselle. Lisäksi hankkeen ansiosta vastuullisuus on tullut yhdeksi yritysten kanssa läpikäytäväksi asiaksi NIHAKin yrityskehityspalveluissa.

Syksyllä 2021 teollisuuskylän yrityksiin jaettiin opasta hiiliviisaudesta. Opas tarjoaa tiiviin tietopaketin teeman ympäriltä ja esittelee keinoja päästöjen vähentämiseksi. Opas on luettavissa myös oheisen linkin kautta: https://issuu.com/uoksi/docs/kohti_hiiliviisautta

ARVO osallistui elokuussa 2021 Iissä pidettävään IlmastoAreena -tapahtumaan. Hanke järjesti kävijöille kilpailun, jossa Nivalan teollisuuskylän yritysten hukkamateriaaleille piti keksiä uusia käyttökohteita. Teltalla riitti kävijöitä ja etenkin lapset olivat kovia ideoijia.

Marraskuussa ARVO-hanke järjesti NIHAKin kanssa aamukahvitilaisuuden, jossa teemana oli vastuullisuuden vaikutus rahoitukseen. Puhumassa oli Hankenin apulaisprofessori Hanna Silvola. Hanke toteuttaa myös nyt alkuvuodesta (2022) alueellisen energiaselvityksen Nivalan teollisuuskylän alueelle.

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Nivalassa 17.3.2022 paikan päällä sekä etäyhteydellä.

Alla linkki ARVO-hankkeen videoon, jossa kerrotaan, mitä hankkeessa on tehty vähähiilisyyden edistämiseksi vuosina 2020-2021 liittyen mm. Nivalan teollisuuskylän kierrätyksen ja energiatehokkuuden edistämiseen.

Video: ARVO-hankkeen toteutuksesta