VÄKEVÄ - Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys osana yrittäjyyskasvatusta

Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen tulee ottaa osaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. Yhdistämällä teemat yhteiseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalliin, on mahdollista saavuttaa jokaisen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Rahoituksen määrä

563 655 EUR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tulevaisuudessa kestävä kehitys tulee olemaan kriittinen kilpailukykyä määrittävä tekijä. Lisäksi digitalisaatio luo mahdollisuuksia uudelle yrittäjyydelle ja yrittäjyyden uudistumiselle. Toimintaympäristö kansainvälistyy, yritysten tulee toimia eri kulttuureista tulevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä trendit haastavat koulutuksen sisällöllisesti ja myös toteutuksen osalta. Kestävä kehitys, digitalisaatio ja toimintaympäristön globalisoituminen tulee ottaa osaksi yrittäjyyskasvatuksen toteutusta. Yhdistämällä teemat yhteiseen yrittäjyyskasvatuksen toteuttamismalliin, on mahdollista saavuttaa jokaisen teeman tavoitteet pilkkomalla ne hallittaviksi osakokonaisuuksiksi kouluasteittain.

Hankkeessa konkretisoidaan hanketoimijoiden, muiden koulutustoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyönä kestävän kehityksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden sisällöt. Hankkeen aikana järjestetään laajasti osallistavia työpajoja, joissa sovitaan kouluastekohtaiset tavoitteet jokaiselle teemalle. Työn pohjana käytetään kouluastekohtaisia opetussuunnitelmia. Tuloksena uudistetaan PoPYK-hankkeessa laadittu Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois- Pohjanmaan Yrittäjyyskasvatuksen strategia uudenlaiseksi kestävän kehityksen, kansainvälistymisen ja digitalisaation osaamistavoitteet sisältäväksi yrittäjyyskasvatuksen malliksi. Malli linjaa tulevien vuosien yrittäjyyskasvatusta ja sen toteuttamista alueen erityispiirteet huomioiden. Hankkeen osatoteuttajat sitouttavat organisaationsa mukaan kehittämistyöhön ja sen kautta syntyvien tulosten käyttöön.

Hankkeessa kerätään toimiviksi osoittautuneita digitaalisia ratkaisuja ja otetaan käyttöön erilaisia soveltuvia alakohtaisia oppimisympäristöjä. Koulutuksessa testataan erilaisia yhteistyömalleja kansainvälisten verkostojen kanssa digitaalisia kanavia käyttäen. Hyviksi osoittautuneita kokeiluja tallennetaan yhteiselle verkkoalustalle vapaasti hyödynnettäväksi. Opetushenkilöstön osaamista vahvistetaan ja heitä tuetaan digitaalisten ja kansainvälisten verkostojen hyödyntämisessä.

Yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista mitataan käyttämällä SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri –hankkeessa toteutettua Yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelua, joka on laadittu ohjaamaan oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen suunnitelmallista kehittämistä. Palvelu sisältää yrittävän kulttuurin kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumiseen liittyviä väitteitä (yrittavakulttuuri.fi). Tässä hankkeessa on tarkoituksena erilaisissa kohtaamistilanteissa konkreettisesti ohjata koulutustoimijoita yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen ja yrittävän kulttuurin aktiiviseen seurantaan palvelua käyttämällä.

Yhteistyökumppanit

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Raahen koulutuskuntayhtymä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Oulun kaupunki
Koulutuskuntayhtymä OSAO