Terveyskeskuskoulutusjakso

Kaikkien erikoisalojen koulutukseen sisältyy vähintään 9 kuukauden terveyskeskuskoulutusjakso. Koulutusjakso suoritetaan yliopiston yleislääketieteen oppialan hyväksymissä terveyskeskuksissa, joilla on voimassa oleva koulutuspaikkasopimus ja joka täyttää koulutuksen laatukriteerit. Kunkin yliopiston yleislääketieteen oppiala solmii koulutuspaikkasopimukset omalla vastuualueellaan.

Koulutusjakson kuvaus

Koulutusjaksolle voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä toistaiseksi (”täyslaillistus”). Koulutusjaksoa suorittavalle nimetään terveyskeskuksessa lähiohjaaja, joka on yliopiston hyväksymä. Lähiohjaajanon oltava palvelussuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kuten koulutuspaikkasopimuksessa on määritetty.

Yleislääketieteen oppiala koordinoi ja hyväksyy 9 kuukauden koulutusjakson. Jakson hyväksymistä anotaan sen suorittamisen jälkeen (edellyttää opinto-oikeutta joko erikoislääkärikoulutukseen tai yleislääketieteen erityiskoulutukseen). Yleislääketieteen vastuuhenkilö voi harkintansa mukaan hyväksyä ennen opinto-oikeuden myöntämistä suoritetun koulutuksen tapauskohtaisesti.

Koulutusjakson aikana erikoistuva lääkäri tutustuu terveyskeskuksessa lähiohjaajan ohjauksessa monipuolisesti vähintään neljään eri toiminta-alueeseen. Perusterveydenhuollon päivystystä ja vuodeosastotoimintaa hyväksytään koulutuspaikkavaatimusten täyttyessä yhteensä korkeintaan 3 kuukautta. Koulutusjakson pituus, tuntimäärät ja sisältö sekä koulutuksen laatukriteerien täyttyminen selvitetään terveyskeskuksessa koulutuspaikan vastuuhenkilön tai henkilökohtaisen ohjaajan antamassa koulutustodistuksessa. Koulutusjakson suoritettuaan erikoistuva lääkäri on perehtynyt perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin ja monipuolisesti sen eri toiminta-alueisiin, ja erikoistuva:

 • ymmärtää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tehtävät ja yhteistyön oman erikoisalansa ja sen potilaiden näkökulmasta,
 • tunnistaa perusterveydenhuollolle ominaiset diagnostiset strategiat sekä keskeiset tutkimus- ja hoitomahdollisuudet,
 • tuntee keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisy- ja hoitokeinot sekä tunnistaa kuntoutuksen osaksi hoitoa,
 • on tutustunut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön yhteistyöhön,
 • ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen potilaan kohtaamisessa sekä kykenee toimimaan tiimin jäsenenä,
 • hallitsee vastaanottotilanteen, tunnistaa oman osaamisensa rajat, kykenee käyttämään tietolähteitä hoitopäätösten tukena sekä
 • ottaa vastuun päätöksistään ja tunnistaa hoitopäätösten vaikutukset, kustannukset ja muut seuraukset.

Koulutuspaikassa on toteuduttava koulutuspaikkasopimuksen mukaisesti vähintään seuraavat laatukriteerit:

 • Terveyskeskuksessa on nimetty koulutuspaikan vastuuhenkilö, joka nimittää jokaiselle koulutusta suorittavalle lääkärille henkilökohtaisen ohjaajan.
 • Lähiohjaajan tulee olla palvelussuhteessa kuntaan, kuntayhtymään tai kuten koulutuspaikkasopimuksessa on määritetty.
 • Ohjaukselle on työjärjestyksessä varattu aikaa 2 tuntia viikossa.
 • Terveyskeskuksessa on varmistettu riittävä osaaminen kunnan vastuulla olevan kansanterveystyön sekä kunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon yhteistyöstä.
 • Terveyskeskuksessa työskentely sisältää keskeiset perusterveydenhuollon tehtävät.
 • Terveyskeskuksessa järjestetään toimipaikkakoulutusta vähintään 100 tuntia vuodessa, josta osa on moniammatillista ja erikoistuvilla on oikeus osallistua tähän koulutukseen.
 • Erikoistuvilla on käytössään lokikirja.
 • Erikoistuvalla on mahdollisuus osallistua vähintään 1 päivä kuukaudessa toimipaikan ulkopuoliseen koulutukseen.