Toiminta
Palvelut yrityksille
Tutkimusalueet
Laiteresurssit
Projektit
Päättyneet projektit

NPA Logo

EAKR Logo EAKR Logo              Interreg Logo

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmällä on tällä hetkellä käynnissä kuusi projektia, joissa se on joko vetäjänä tai osatoteuttajana. Tutkimusryhmän aktiiviset projektit:

Micro Combined Heat and Power System for Households - H-CHP (9/2017-8/2020, 1.99MEur)
H-CHP -projekti on FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Sen rahoitus on Euroopan Unionin ylläpitämältä Interregin Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) -ohjelmalta. Koko hankkeen rahoitus on lähes 2 miljoonaa euroa.
Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö- ja sähköjärjestelmien (Combined Heat and Power, eli CHP) käyttöönottoa harvaan asutetuilla pohjoisilla alueilla. Hankkeessa käytettävät järjestelmät hyödyntävät uusiutuvaa biomassaa polttoaineena. Laitteen avulla tätä polttoainetta muunnetaan sekä lämmöksi että sähköksi yhtäaikaisesti.
Euroopan pohjoisimmat alueet ovat täynnä erilaisia luonnonvaroja, mutta samalla niiden ilmasto tekee alueesta ankaramman muuhun Eurooppaan verrattuna. Tämä luo alueen asukkaille suuremman energiatarpeen. Luonnonvaroja on yritetty hyödyntää eri keinoin eriävillä tuloksilla, mikä on johtanut energiaköyhyteen ja kalliisiin sähkökustannuksiin alueella. Projektin tarkoituksena on luoda ratkaisu tähän energiaköyhyteen luomalla paikallisia luonnonvaroja hyödyntäviä CHP-järjestelmiä tuottamaan lämpöä ja sähköä harvaan asutettujen pohjoisien alueiden talouksille.

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta - HYBRIDI (1/2018-12/2020, 746 kEur)
FMT -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia.
Hankkeessa kehitetään 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä siten, että valmiissa kappaleessa kohtaavat keveys, lujuus ja muut toivotut ominaisuudet mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ajatellen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimivia prosesseja ja käytäntöjä mm. laseravusteisiin 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin tekemällä koesarjoja mm. laserkarkaisuun, -pinnoitukseen ja lämpökäsittelyihin liittyen.
Tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri tuotantoteknologioiden integroimisesta ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen kappaleiden valmistukseen, mikä vahvistaa tutkimus- ja tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla.
Hankkeen kesto on kolme vuotta. Hankkeessa ovat myös mukana Nivalan kaupunki ja NIHAK. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen - Me3Lab (1/2016-12/2019, 1,5 MEur)
Me3Lab on Nivalan Teollisuuskylä Oy:n toteuttama hanke, jossa FMT on osatoteuttajana. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio -kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua. Hankkeen investointiosuudessa on hankittu Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D-tulostuslaite ja hankkeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamisen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden kaltaisten tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Tehokkaat rakenteet - TeRa (9/2018-8/2020, 625 kEur)
Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.
Tehokkaat rakenteet hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoitumisen strategia ja hankkeen tukirankana on vankka erikoisteräs-osaaminen sekä teräs- ja suunnitteluosaaminen uusien materiaalien hyödyntämisessä ja rakenteiden keventämisessä.
Hankkeen tavoitteena on edistää muutosta vähähiilisempään yhteiskuntaan, rakenteiden energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. Tavoitteena on kasvattaa alueen yritysten kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä rakenteita aina tekniikan huippua edustaviin superkeveisiin ultralujiin teräsrakenteisiin asti. Alihankintayritysten mahdollisuuksien lisääminen suunnitella ja valmistaa omia uusia innovatiivisia rakenteita ja tuotteita, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä ja avaa uusia markkinoita. Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja terästen ominaisuuksien hyödyntäminen siten, että valmistustekniikka otetaan huomioon jo rakenteen suunnitteluvaiheessa, jolloin päästään teknisesti erinomaiseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen.
Hankkeessa ovat myös mukana Nivalan kaupunki ja NIHAK. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

Arctic Platform to Create, 3D-Print, Test and Sell - C3TS (8/2017-12/2019, 987 kEur)
C3TS on Interreg -ohjelman rahoittama, Luulajan teknillisen yliopiston vetämä hanke, jossa FMT osatoteuttajana. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on parantaa alueen pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä tekemällä metallien 3D-tulostusta tunnetuksi uutena valmistusmenetelmänä. Metallien 3D-tulostusteknologia voi mahdollistaa tuotteiden rakenteen innovatiivisemman muotoilun, laskea tuotantokustannuksia ja vaikuttaa vähemmän ympäristöön uusilla, harvempia tuotantoportaita käyttävillä tuotantolinjoilla samalla, kun valmistuksessa käytetään pienempiä määriä materiaalia.

Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista - ULTRA (8/2016-9/2019, 670 kEur)
FMT-tutkimusryhmä on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun vetämässä Ultra-hankkeessa, jossa suunnittelemme ja toteutamme nelipyöräisen, nelivetoisen maalla kulkevan ajoneuvon tutkimus- ja testauskäyttöön. Ajoneuvo toimii hybridivoimalla ja sen runko koostuu erikoislujista, ohuista teräslevykennorakenteista. Lisäksi ajoneuvo varustetaan tarvittavalla anturoinnilla, jotta siihen kohdistuvia voimia voidaan mitata sekä kuljettajan toiminta- ja ajotapaa seurata. Kerättävä seurantatieto siirtyy langattomana ja reaaliaikaisesti pilvitietokantaan, jota analysoidaan ja hyödynnetään kehittämistyössä. Kokeellinen tutkimus luo uutta tietoa järjestelmätuotteiden suunnittelusta, testauksesta ja valmistusmenetelmistä. Hanke toteutetaan 1.8.2016 - 30.9.2019 välisenä aikana. Hankkeen tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen tuotannollisten yritysten sekä näitä palvelevien suunnittelijoiden ja TKI-toimijoiden kyvykkyyttä suunnitella ja valmistaa järjestelmätason tuotteita yhteistyönä yksittäisten komponenttien sijaan.

Näiden projektien lisäksi FMT -ryhmän toimintaan kuuluu tilaustutkimushankkeita n. 10...15% liikevaihdosta.