Koronaepidemiasta johtuvat muutokset opintolainahyvitykseen ja opintolainavähennykseen

Opintotukilain muutoksilla pyritään varmistamaan, että korkeakouluopiskelija ei menetä opintolainahyvitystä tai opintolainavähennystä koronaepidemiasta johtuvan opintojen viivästymisen seurauksena. Muutokset lisätään kela.fi-sivuille helmikuun 2021 alkuun mennessä.

Viivästyttikö koronaepidemia valmistumista?
Jos opiskelija suoritti korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8. – 31.12.2020) ja valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opintolainahyvitykseen tai opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella.

Jos opiskelija ei valmistunut opintolainahyvitykseen tai -vähennykseen oikeuttavassa määräajassa, hän saa Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen helmi-maaliskuussa 2021. Jos valmistuminen viivästyi koronaepidemian takia, opiskelijan on tehtävä Kelalle uudelleenkäsittelypyyntö. Opiskelijan on ilmoitettava uudelleenkäsittelypyynnössä, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja hänellä jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1. – 31.7.2020) suorittamatta ja miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta. Opintoja viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Jos opiskelija haluaa saada opintolainahyvityksen syyslukukauden 2020 aikana yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella, opiskelija ei saa päätöstä automaattisesti, vaan hänen on haettava sitä. Hyvitystä on haettava 2 vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija voi kertoa opintolainahyvityshakemuksessa (OT 30) opintojen viivästymisestä koronaepidemian takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä arvioidaan myöhemmin, tarvitaanko vastaavanlainen muutos myös kevätlukukaudella 2021 tai sen jälkeen valmistuneille. Siitä päätetään vuoden 2021 aikana.

Siirtyikö opintojen aloittaminen koronaepidemian vuoksi?
Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan huomioida myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee opiskelijaa, joka on saanut ensimmäisen opiskelupaikkansa korkeakoulussa syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta joka aloittaa opintonsa vasta myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Kela katsoo opintojen alkavan seuraavalla tavalla:

·         Jos opiskelija opiskelee suomalaisessa korkeakoulussa ja hän on aiempina lukukausina ollut poissa oleva koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioitava opiskeluaika alkaa ensimmäisen läsnäololukukauden alusta.

·         Jos opiskelija opiskelee ulkomaisessa korkeakoulussa ja hän on siirtänyt opintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi, opintolainahyvityksessä huomioitava opiskeluaika alkaa sen lukukauden alusta, jonka aikana opinnot todellisuudessa alkoivat.

Jos opiskelija haluaa saada opintolainahyvityksen yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella, opiskelija ei saa päätöstä automaattisesti, vaan hänen on haettava sitä. Hyvitystä on haettava 2 vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Opiskelija voi kertoa opintolainahyvityshakemuksessa (OT 30) opintojen aloituksen siirtämisestä koronaepidemian takia.

Opintojen aloittamisen siirtämisen selvittäminen tulee ajankohtaiseksi vasta sitten, kun lukuvuodelle 2020-2021 opiskeluoikeuden saanut opiskelija suorittaa opintolainahyvitykseen oikeuttavan korkeakoulututkintonsa.

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki suurenee 1.1.2021 alkaen
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki suurenee 36 sentillä 1.1.2021 alkaen ja on 2,30 euroa aterialta.

Perushintaisen opiskelija-aterian hinta ennen ateriatuen vähentämistä saa olla enintään 5,00 euroa. Ateriatuen vähentämisen jälkeen perushintaisen aterian hinnaksi saa jäädä enintään 2,70 euroa 1.1.2021 alkaen. Kalliimmista raaka-aineista valmistetun erikoisannoksen hinnaksi saa jäädä 4,00 – 5,35 euroa.

Tukivuoden 2019 vuositulovalvonta helmikuussa 2021
Opintotuen saajan omien tulojen vuositulovalvonta tukivuodelta 2019 tehdään 6.2.2021 ja takaisinperinnän päätösehdotuksia postitetaan sitä seuraavasta viikosta alkaen. Uudelleenkäsittelypyyntö on tehtävä viimeistään 18.3.2021 ja takaisinperinnän kertamaksun eräpäivä on 15.4.2021.

Vuositulorajat ja takaisinperinnän euromäärät ovat samat kuin tukivuoden 2018 vuositulovalvonnassa.

Tukivuodesta 2019 alkaen verovapaat apurahat eivät enää ole vuosituloa. Mitään apurahoilla rahoitettuja erityismenoja ei myöskään enää huomioida. Veronalaiset apurahat ovat vuosituloa ja ne sisältyvät huomioitaviin veronalaisiin ansiotuloihin.

Koska kansallinen tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen, Kela voi nyt hyödyntää tulorekisteriä opintotuen vuositulovalvonnassa. Tulorekisterin hyödyntäminen tarkoittaa, että päätösehdotusta ei enää lähetetä niille tukivuonna 2019 valmistuneille, opintonsa aloittaneille ja enimmäistukiaikansa loppuun käyttäneille, joiden opiskeluaika pystytään päättelemään ohjelmallisesti ja luotettavasti ja joilla tulorekisterin mukaan ei ole liikaa opiskeluaikana saatuja tuloja. Tukivuoden 2019 vuositulovalvonnassa tulorekisterin hyödyntäminen koskee ainoastaan korkeakouluopiskelijoita.

Jos tukivuonna 2019 valmistunut, opintonsa aloittanut tai enimmäistukiaikansa loppuun käyttänyt opiskelija kuitenkin saa tulovalvonnassa takaisinperinnän päätösehdotuksen, hänen ei enää tarvitse liittää uudelleenkäsittelypyyntöönsä todistuksia palkoista ja palkkioista, joiden tiedot ovat tulorekisterissä. Kela tarkistaa nämä tulot tulorekisterikyselystä.

Kela hyödyntää myös KOSKI-tietovarannon tietoja vuositulovalvonnassa. Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon suomalaisessa oppilaitoksessa, hänen ei tarvitse liittää tutkintotodistusta uudelleenkäsittelypyyntöön, vaikka päätösehdotuksessa ei ole tietoa suoritetusta tutkinnosta. Opiskelijoiden ja ammatillisten oppilaitosten on kuitenkin muistettava, että jos opiskelijalla on opiskeluoikeus tutkinnon suorittamiseen ja hän suorittaa vain tutkinnon osan tai osia, opiskelijaa ei pidetä tulovalvonnassa valmistuneena.

 

Ystävällisin terveisin

Kela

Last updated: 21.1.2021