kOuluTV-tutkimus

Osahankkeessa on tutkittu koululaisten digitaalista sisällöntuotantoa ja verkkotelevisiota mediakasvatuksen välineinä sekä kuvallisten mediatuotosten tekemiseen ja julkaisemiseen liittyviä asenteita ja käsityksiä. Tutkimusta toteutettiin Oulun seudun kouluissa vuosina 2012–2013.

 

Aineistoa kerättiin haastattelemalla oppijoita, vanhempia, opettajia ja rehtoreita kuudella alakoululla ja kolmella yläkoululla. Yhteensä haastateltiin lähes 70 henkilöä, joista oppijat osallistuivat puolistrukturoituihin haastatteluihin pääasiassa 2–4 hengen ryhmissä, kun taas opettajien, rehtoreiden ja vanhempien haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina. Haastattelurunkoa modifioitiin toimijaryhmäkohtaisesti ja paranneltiin haastattelujen edetessä. Oppijoiden ryhmähaastatteluja varten sitä muokattiin myös ikätason mukaan.

Lisäksi seurattiin ja videoitiin peruskouluikäisten videotuotantoprojekteja sekä opettajille suunnattujen kOuluTV- koulutustilaisuuksien keskusteluja.

Viimeksi päivitetty: 17.12.2013