Valmistuminen

Ohjeet koskevat sekä LuK- että FM-tutkintoja. FT-tutkinnosta kerrotaan Jatko-opinnot -sivulla.

Sisällysluettelo:

  • Tutkintovaatimukset
  • Tutkielmat
  • Tutkinnon anominen
  • Todistus
  • Lomakepohjia

Tutkintovaatimukset

Opiskelijan tulee tarkistaa, että hän on suorittanut kaikki ne pää- ja sivuaineopinnot, jotka on merkitty pakollisiksi LuK- tai FM-tutkinnoissa sen vuoden opinto-oppaassa, jolloin hän aloitti opintonsa. Opiskelija voi halutessaan seurata myös myöhemmän oppaan vaatimuksia. Lisäksi opiskelijan tulee suorittaa tarpeellinen määrä vapaasti valittavia pää- ja sivuaineopintoja niin, että luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus 180 opintopistettä tai maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä tulee täyteen. Pakollisiksi määrätyt opinnot voivat muuttua ajan myötä.

Opintosuoritusten tarkastamisessa on hyvä pyytää apua tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelijalta (elina.koskinen@oulu.fi) mielellään jo hyvissä ajoin ennen valmistumista.

Tutkielmat

LuK-tutkielma tehdään tavallisesti 3. opintovuotena ja vastaavasti pro gradu -tutkielma yleensä opintojen 5. vuonna.

LuK-tutkielma ja kypsyysnäyte

LuK-tutkielma ja seminaari -wikialueet biofysiikka, geofysiikka, kokeellinen fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tähtitiede

Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen

LuK-tutkielman hyväksyy tavallisesti työn ohjaaja yhdessä seminaarin vetäjän tai toisen opettajan kanssa. LuK-tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Lisäksi LuK-tutkintoa varten tulee kirjoittaa kypsyysnäyte tutkielman alalta. Kypsyysnäytteen tarkastaa ja hyväksyy kaksi opettajaa. Tutkielman aiheesta pidetään esitelmä LuK-tutkielma ja seminaari -kurssin aikana. Ohjeita esitelmän laatimiseen saa tutkielman ohjaajilta ja seminaarin vetäjältä.

Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -wikialueet biofysiikka, geofysiikka, kokeellinen fysiikka, teoreettinen fysiikka ja tähtitiede. Ohjeet pätevät myös aineenopettajan graduun.

Ellei toisin mainita, pro gradujen ohjaajat antavat aiheita sekä aineenopettajan että tutkijan graduihin. Gradun aihetta voi etsiä myös firmoista tai tutkimuslaitoksista; ks. myös Opinnäyteyhteistyö. Aiheen voi keksiä itsekin, mutta sopivan ohjaajan löytäminen voi silloin olla hankalampaa.

Pro gradu -tutkielma jätetään tarkastettavaksi ohjaajan hyväksynnän jälkeen. Oppiaineen professori nimeää kaksi tarkastajaa, joista usein toinen on tutkielman ohjaaja. Ohjaaja- ja tarkastajatiedot talletetaan Oodiin. Tarkastajat voivat ehdottaa tutkielmaan korjauksia, jotka tulee tehdä ennen kuin se syötetään Laturiin. Tarkastajat noutavat luettavakseen viimeisen version Laturista. He suosittelevat fysiikan tutkinto-ohjelmatoimikunnalle tutkielman hyväksymistä ja esittävät siitä arvosanaa asteikolla 1 – 5.

Pro gradu -tutkielmasta kirjoitetaan tiivistelmä lomakkeelle, joka käy myös maisterin tutkinnon kypsyysnäytteestä. Kypsyysnäytteen hyväksyy yleensä gradun tarkastaja.

Fysiikan tutkinto-ohjelmatoimikunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ennen todistusanomusten ns. viimeistä jättöpäivää. Työryhmän käsittelyyn tuleva pro gradu -tutkielma poimitaan Laturista. Opinnäytetöiden arviointiryhmä hyväksyy pro gradu -tutkielmat tarkastajien esityksen pohjalta.

Monissa oppiaineissa on tapana pitää vielä suullinen ns. seminaariesitelmä pro gradu -tutkielman aiheesta sen jälkeen, kun tutkielma on jätetty tarkastajille.

Pro gradu -tutkielman arvostelu

Arvostelussa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

1. Tutkimusaihe
- Merkitys oman alan tutkimuskentässä
- Tehtävän vaativuus ja haasteellisuus

2. Tutkielman toteutus
- Toteutuksen omaperäisyys
- Teorian hallinta
- Aineiston riittävyys
- Tutkimusmenetelmien valinta ja hallinta
- Tutkimusaineiston analyysi
- Johtopäätökset ja tulosten esittäminen

3. Tutkimustulokset
- Tutkimustulosten tieteellinen merkitys
- Tutkimustulosten sovellettavuus

4. Esitystapa
- Tutkielman rakenne
- Lähteiden käyttäminen
- Tutkielman kieliasu
- Tutkielman ulkoasu

5. Tutkielman soveltuvuus jatkotutkimuksiin

6. Muut mahdolliset asiat

 

Tutkinnon anominen

Tutkinnon anominen tapahtuu tiedekunnan ohjeiden mukaisesti, kts. http://www.oulu.fi/lutk/valmistuminen

Tutkintoanomuksen liitteeksi tarvitaan hyväksytty hops. Tee ehops (WebOodi) tai word/excel -pohjainen ja lähetä koulutussuunittelijalle (elina.koskinen@oulu.fi) tarkistettavaksi.

Kun hops hyväksytty, koostetaan sivuaineet. Sivuainemerkinnän saa yleensä vähintään 15 op:n kokonaisuudesta (tiedekuntakohtaisia eroja!).  Sivuaineiden koostaminen tapahtuu siten, että opiskelija lähettää ko. sivuaineen koulutuksen lähipalveluun viestin ja pyytää  koostamaan sivuaineen. Kerro viestissäsi opiskelijanumerosi ja  mitkä kurssit haluat ko. sivuaineeseen sisällyttää. Tarvittaessa tarkista sivuaineyksiköltä, mitkä kurssit ko. sivuaineeseen tulee/voi sisällyttää. 

Pääaine koostetaan hyväksytyn hops:n pohjalta kun tutkintoanomus on jätetty. Opiskelijan ei siis tarvitse pyytää pääaineen koostamisesta etukäteen.  Tutkintoanomuksen jättö- ja myöntäpäivät on ilmoitettu luonnontieteellisen tiedekunnan verkkosivulla.

Fysiikan tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija auttaa anomiseen liittyvissä asioissa (Elina Koskinen, elina.koskinen@oulu.fi, luonnontieteellisen tiedekunnan palvelupiste)

 

Todistus

Valmistuminen tapahtuu dekaanin päätöksestä ja tutkintotodistuksen voi hakea ilmoitetun päivän jälkeen luonnontieteellisen tiedekunnan palvelupisteestä.

 

Lomakkeet:
LuK:

Ohjeita LuK-tutkielman kirjoittamiseen

Ohjeita kypsyysnäytteen kirjoittamiseen (liite alla)

Ohjaajan lausunto kypsyysnäytteestä

Tutkielman syöttäminen Laturiin: Laturin esitiedot

Uploading thesis to Laturi: Basic information about the thesis

FM:

Pro gradu -työn ohjaajasta sopiminen

Tarkastajista päättäminen ja Laturin pohjatiedot

Uploading thesis to Laturi: Basic information about the thesis

Tarkastajien lausunto pro gradu-tutkielmasta

Assessment of master thesis

Kypsyysnäyte: tiivistelmä ja sen arvostelu

Maturity test:  Summary and the statement

 

    

 

Viimeksi päivitetty: 7.9.2018