Kyselytutkimukseen osallistujalle

GASEL-hankeen kyselytutkimuksella selvitetään iäkkäiden terveys- ja liikuntakäyttäytymistä, teknologian käyttöä, etäkuntoutuksen mahdollistamista, liikkumismotivaatiota, harjoitusohjelmien noudattamiseen vaikuttavia tekijöitä, kaatumishistoriaa, kaatumisriskitekijöitä, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn on satunnaisesti poimittu 1500 henkilöä Oulussa asuvista yli 65-vuotiaista. Tutkimuksesta saatava tieto on tärkeää, jotta yleisimpiä sairauksia ja tapaturmia pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja ikääntyneiden elämänlaatua pystyttäisiin kohentamaan. Linkki tutkittavan tiedotteeseen.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimus saattaa auttaa selvittämään iäkkäiden henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Näitä tekijöitä voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä uusia menetelmiä yleisimpien sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn ja ikääntyneiden elämänlaadun kohentamiseen. On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole osallistujille hyötyä. Tutkimuksesta ei myöskään aiheudu osallistujille haittaa tai terveysriskejä.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Tähän tutkimukseen osallistuvien tutkittavien henkilötiedot suojataan koodinumeroilla. Tutkimuksessa kerättävä tieto tulee vain tutkimusryhmän käyttöön eikä sitä luovuteta ulkopuolisille. Paperilla oleva aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, ja tietokoneella säilytettävä materiaali on salasanalla suojattu. Tutkimuksessa kerätyt tiedot arkistoidaan hankkeen päätyttyä. Tiedon siirtoa ja suojaamista valvotaan koko hankkeen ajan. Raporteissa ei tulla mainitsemaan tutkittavien nimiä tai mitään tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Tulokset esitetään ryhmittäin; yksittäistä vastaajaa ei voida niistä tunnistaa.

Kyselytutkimuksen palauttaminen

Kyselyyn voi vastata postittamalla täytetyn paperilomakkeen kyselyn mukana tulleessa palautuskuoressa tai vastaamalla kyselyyn netissä. Ohjeet netissä vastaamiseen löytyvät saatekirjeestä.

Ongelmatilanteissa voitte olla yhteydessä:
Raija Korpelainen, terveysliikunnan professori, hankkeen johtaja p. 050 312 5746
Niina Keränen, LL, TtM, projektipäällikkö, p. 029 448 6008
Maarit Kangas, FT, projektitutkija, p. 029 448 6008

Kiitos osallistujille!

Viimeksi päivitetty: 4.11.2014