Avoinna Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan määräaikainen tehtävä 1.1.2017‒31.12.2018

Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan määräaikainen tehtävä 1.1.2017‒31.12.2018

Tehtävän ala on maantiede, erityisesti aluepolitiikka ja aluekehitys.

Tehtävään kuuluvat vastuut
Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan
tehtävän haltijan vastuulla on 1600 tunnin kokonaistyöajan ja vuosittain sovittavan työsuunnitelman puitteissa tehdä tieteellistä tutkimustyötä, ohjata opinnäytetöitä sekä tehdä erikseen sovittavia opetustehtäviä. Lisäksi hänen on avustettava yliopiston muuhun toimintaan liittyvissä tehtävissä. Tehtäviin kuuluu aluepolitiikkaan ja aluekehitykseen liittyvien prosessien opetus ja tutkimus hyödyntäen niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia metodeja sekä erilaisia teoreettisia lähestymistapoja. Työsuhteeseen valittavan henkilön opetus- ja tutkimustoiminnan on liityttävä keskeisesti maantieteen tutkimusryhmän aluepolitiikan ja aluekehityksen tutkimus- ja opetusalaan, alueelliseen muutokseen. Tehtävään valittavan on muutoinkin tuettava laitoksen ja yliopiston keskeisillä painoaloilla tehtävää tutkimusta ja siihen liittyvää opetusta. Työsuhteeseen valittavan odotetaan tekevän vaativaa tutkimustyötä, osallistuvan tutkimuksen johtamiseen ja rahoituksen hankintaan sekä ohjaavan väitöskirjaopiskelijoita.

Työsuhde täytetään kahdeksi vuodeksi alkaen 1.1.2017 hakijoiden kokonaisarvioinnin perusteella nimikkeellä tutkijatohtori tai yliopistotutkija.

Työsuhteen palkkaus
Tutkijatohtorin/yliopistotutkijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 5 – 7 mukaisesti. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Pätevyys
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja julkaisuin osoitettua kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön alueellisen muutoksen tematiikasta sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa. Erityisesti painotetaan viimeaikaisia vertaisarvioituja julkaisuja arvostetuissa sarjoissa.

Hakemukseen liitetään:

1. Lyhyt ansioluettelo (curriculum vitae)

2. Julkaisuluettelo ryhmiteltynä seuraavasti:
2.1. artikkelit kansainvälisissä aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
2.2. artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
2.3. artikkelit kotimaisissa aikakauslehdissä, joissa on referee-käytäntö;
2.4. artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on referee-käytäntö;
2.5. tieteelliset monografiat;
2.6. muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole referee-käytäntöä sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa.

3) Täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävät opetusansiot pyydetään esittämään opetusportfolion tai vastaavan selvityksen muodossa. Portfoliossa tai selvityksessä toivotaan noudatettavaksi alla esitettyä jäsennystä.

4) Lyhyt seloste täytettävänä olevan tehtävän kannalta merkittävistä tutkimusansioista sekä lyhyt tutkimus- ja toimintasuunnitelma.

Opetusnäyte ja haastattelu
Ansioituneimmat hakijat voidaan kutsua antamaan opetusnäyte haettavan työsuhteen alalta erikseen päätettävästä aiheesta ja heille voidaan myös järjestää tilaisuus, jossa he voivat suullisesti esitellä näkemyksiään toimeensa kuuluvien tehtävien kehittämisestä.

OPETUSPORTFOLION SISÄLTÖJÄSENNYS
1. Opetusajattelu ja luonnehdinta itsestä opettajana, opetusta ohjaava tausta-ajattelu, opetuksen henkilökohtainen tausta-ajatus; miten tämä näkyy opetustyössä? Kuvailu itsestä opettajana ja opetustyön tekijänä.
2. Opetustyössä saavutettu käytännön kokemus ja opetuksen kehittäminen
3. Oppimateriaalin tuottaminen ja käyttö
4. Oman opetusosaamisen ylläpitäminen
5. Opetuksesta saatu palaute (opiskelija-arviot, vertaisarviot, palkinnot ja hyväksytyt opetusnäytteet)
6. Opetustyön kehittämisen visio: tekijä kertoo lyhyesti suunnitelmistaan oman opetuksen ja opetustyön kehittämiseksi lähitulevaisuudessa, esimerkiksi suhteessa laitoksen opetusohjelmaan

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Hakuaika päättyy 5.12.2016.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Professori Toni Ahlqvist, toni.ahlqvist(at)oulu.fi, p. 029 448 1710
Hallintopäällikkö Tiina Pääkkönen, tiina.paakkonen(at)oulu.fi, p. 029 448 1051

 

 

Täytä hakemus

Last updated: 11.11.2016