Saamelainen kulttuuri

Saamelainen kulttuuri on yksi historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman pääaineista. Saamelaisen kulttuurin opintojen tavoitteena on saamelaisyhteiskunnan ja -kulttuurin sekä sitä koskevan tieteellisen tutkimuksen tuntemus. Saamelaista kulttuuria käsitellään laajasti monien pohjoisten kulttuurien ja alkuperäiskansojen näkökulmasta. Saamelainen kulttuuri on myös luonnollisesti sidoksissa Pohjoismaiden yleisiin historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin.

Saamelaisen kulttuurin opetuksen tarkoituksena on antaa tietoa saamelaisen perinteen ja yhteiskunnan eri puolista sekä lisätä kiinnostusta saamelaiseen kulttuuriin. Toisaalta pyrkimyksenä on antaa syvällisempiä valmiuksia tuleville opettajille, tiedottajille, virkamiehille ja tutkijoille. Opettajina kursseilla toimivat saamelaiset, suomalaiset ja ulkomaalaiset asiantuntijat. Opetuskielenä on yleensä suomi, mutta tarpeen mukaan myös saame, englanti tai ruotsi. Pääaineen lisäksi oppiaine sopii sivuaineeksi esimerkiksi saamen kielen, antropologian tai historian opiskelijoille.

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeuden voi saada lähettämällä hakemuksen Opintopolku-järjestelmän kautta ja osallistumalla kevään valintakokeeseen. Humanistisen tiedekunnan opiskelija voi saada pääaineoikeuden myös suorittamalla sivuaineena saamelaisen kulttuurin perusopinnot vähintään arvosanalla 3 ja anomalla tiedekunnalta pääaineen vaihto-oikeutta. Muiden tiedekuntien opiskelijat hakevat opiskeluoikeutta siirto-opiskelijavalinnassa (siirtohaku). Tarkat tiedot ovat humanistisen tiedekunnan valintaoppaassa

Kaikki Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat opiskella saamelaista kulttuuria sivuaineena.

Saamelaisen kulttuurin perusopinnot ovat pakolliset opettajiksi aikoville saamen kielen opiskelijoille.

Käytännön ohjeita

Oppiaineen käytännön ohjeet sekä tarkemmat kurssi- ja salitiedot ovat WebOodissa (opintotarjonta > opinto-oppaat > humanistinen tiedekunta > saamelainen kulttuuri).

Ajankohtaista opiskelussa -sivut

Ohjeita saamelaisen kulttuurin oppiaineen tieteellisten tutkielmien kirjoittamiseen: 
TIETEELLISEN TUTKIELMAN PERUSTEET (pdf 2017)

Katsaus oppiaineeseen

Oulun yliopistolla on valtakunnallinen tehtävä kehittää saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin ylintä opetusta ja tutkimusta. Saamelaisen kulttuurin pääaine perustettiin vuonna 2004, ja se tuottaa saamelaista kulttuuria syvällisesti tuntevia asiantuntijoita. Kandidaatin- ja maisterintutkinnon suorittaminen kestää noin viisi vuotta. Saamelainen kulttuuri on monitieteinen opetus- ja tutkimusala, jonka perustana on saamelaisten historia ja perinteinen kulttuuri. Saamelaiset elävät kotivaltioissaan vähemmistöasemassa ja saamelaisyhteisöt ovat voimakkaassa elinkeinollisessa, kulttuurisessa ja kielellisessä muutoksessa. Oppiaine antaa perustiedot saamelaisten perinteisestä kulttuurista, mutta saamelaiset nähdään myös moderneina, kansainvälisinä ja aktiivisina toimijoina. Saamelaista kulttuuria tarkastellaan myös maailman alkuperäiskansojen ja erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta.

Saamelaisen kulttuurin opinnot antavat tietoja ja taitoja monenlaisiin kulttuurialan tehtäviin Suomen ja Pohjoismaiden saamelaisympäristöissä sekä muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Kulttuurialan asiantuntijoita tarvitaan saamelaishallinnon lisäksi kuntien ja valtion hallinnossa, erilaisissa kulttuuritapahtumissa, järjestöissä sekä kulttuuri- ja taideprojekteissa.

Saamelainen kulttuuri pääaineena: mitä sivuaineeksi?

Saamelainen kulttuuri sivuaineena

Opinto-ohjaus

Pienryhmäohjaus

HOPS

Omaopettaja

Opintokokonaisuudet ja niiden osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee saamelaisen kulttuurin pääpiirteet sekä historialliset ja alueelliset vaihtelut. Opiskelija saa perustiedot saamelaisten historiasta, elinkeinoista, yhteiskunnasta, perinteistiedon muutoksesta, alkuperäiskansoista sekä tutkimuksenteon prosesseista. Opintojen pohjana ovat luennot, joiden ohella käytetään tenttikirjallisuutta ja artikkelikansioita sekä erilaisia harjoituksia.

Aineopinnot suoritettuaan opiskelijalla on syvällinen kuva saamelaisten perinteistä, nykypäivästä sekä saamentutkimuksesta. Opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tekstin kirjoittamiseen, esittämiseen ja suulliseen argumentointiin. Lisäksi hän osaa käyttää kriittisesti lähdemateriaalia, analysoida tutkimusaineistoja ja soveltaa erilaisia metodeja käytännön tutkimustyössä. Aineopintoihin sisältyy kandidaatintutkielma seminaaritöineen.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on nykytutkimukseen perustuva kokonaiskuva saamelaisesta kulttuurista ja sen muutoksesta sekä saamelaisen yhteiskunnan kehityksestä Pohjoismaissa ja Venäjällä. Opiskelijalla on tieteelliset ja käytännölliset valmiudet tutkimustyöhön, ja hän osaa soveltaa alansa tieteellistä tietoa esimerkiksi asiantuntijana toimiessaan.

Perusopinnot 25 op

 • Johdatus saamelaiseen kulttuuriin (5 op)
 • Saamelaisten esihistoria ja historia (5 op)
 • Saamelainen nyky-yhteiskunta ja oikeudet (5 op)
 • Saamelaisten maailmankuvat ja taiteet (5 op)
 • Alkuperäiskansa- ja saamentutkimuksen perusteet (5 op)

Aineopinnot 45 op

 • Saamelaisten menneisyyden erityiskysymyksiä (5 op)
 • Saamelainen kulttuuriympäristö ja maankäyttö (5 op)
 • Näkökulmia saamelaiseen yhteiskuntaan (5 op)
 • Saamelaisen kulttuuriperinnön uudet muodot (5 op)
 • Syventyminen saamentutkimukseen (5 op)
 • Valinnaiset opinnot tai harjoittelu (5 op)
 • Tutkimusmenetelmät (5 op)
 • Kandidaatintutkielma (10 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)

Syventävät opinnot 60 op

 • Saamentutkimuksen erikoisteemat (10 op)
 • Perehtyminen teoriaan ja metodeihin (5 op)
 • Pro gradu -seminaari (5 op)
 • Pro gradu -tutkielma (30 op)
 • Valinnaiset opinnot, harjoittelu tai vaihto-opiskelu (10 op)
 • Kypsyysnäyte (0 op)

 

Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutus

Saamelaisen kulttuurin tohtorikoulutuksen tavoite on kouluttaa tutkijoita, jotka tuntevat saamelaisen kulttuuriperinnön lisäksi nykypäivän saamelaista kulttuuria ja yhteiskuntaa ja pystyvät tutkimaan sitä kriittisesti ja itsenäisesti. Painopisteinä ovat saamelaisen kulttuuriperinnön välittyminen; saamelainen kulttuuriympäristö ja sen näkyväksi tekeminen sekä saamelaisten itsehallinto ja sen suhteet valtayhteiskuntaan. Koska saamelaisen kulttuurin kehitys on sidoksissa Pohjoismaiden ja Venäjän historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin oloihin, tulee saamelaisen kulttuurin tutkijan pystyä tarkastelemaan ja vertailemaan tutkimusaihettaan tässä kontekstissa. Tutkijan tulee myös olla kykenevä tarkastelemaan saamelaisuuteen liittyviä teemoja laajemminkin ennen kaikkea pohjoisten alkuperäiskansojen näkökulmasta, johon sitä yhdistävät lähinnä luonnonolot ja historialliset vaiheet sekä perinteisiin oikeuksiin kohdistuvat vaatimukset.

Giellagas-instituutin kansainvälinen toiminta on painottunut yhteistyöhön Pohjoismaiden saamelaisinstituutioiden kanssa, mutta kontakteja on rakennettu myös Venäjän Kuolan saamelaisiin ja muihin alkuperäiskansoihin erityisesti Kanadassa, Grönlannissa ja Australiassa. Giellagas-instituutin tutkijat ja opiskelijat ovat lisäksi osallistuneet alkuperäiskansojen kansainväliseen toimintaan YK:n eri elimissä sekä tutkijan että asiantuntijan rooleissa.

Tohtorin tutkinto saamelaisessa kulttuurissa antaa pätevyyden tutkijan tehtävään ja lukuisiin kansainvälisiin (saamelais)hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan tehtäviin. Giellagas-instituutilla, joka järjestää opetuksen, on valtakunnallinen vastuu saamen kielen ja kulttuurin tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa.

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutukseen otetun opiskelijan tulee:

 1. suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
 2. osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua; sekä
 3. laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti tai antaa muut yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Professori Veli-Pekka Lehtola
Sähköposti: veli-pekka.lehtola(at)oulu.fi
Puhelin: +358 (0)405780492

Viimeksi päivitetty: 4.5.2020