Kansainvälisen saamentutkimuksen koko kirjo esillä Inarissa

Inarissa järjestetään 25.–27. syyskuuta 2013 saamentutkimuksen konferenssi, joka on laajin Suomessa tähän mennessä järjestetty kansainvälinen saamentutkijoiden tapaaminen. Konferenssiin osallistuu yli 150 eri tieteenalojen tutkijaa Pohjoismaista, Venäjältä ja muualta maailmasta.

Oovtâst – Yhdessä. Saamentutkimuksen uudet käsitteet, teoriat ja metodit – konferenssi tuo esille uusinta akateemista saamentutkimusta. Viimeisten vuosikymmenten aikana saamentutkimuksen kärki on laajentunut useille eri tieteenaloille. Inarin konferenssi luotaa saamelaisuuteen liittyvää tutkimusta laaja-alaisesti ja nostaa esille sen, että saamentutkimusta tehdään Suomessa ja ulkomailla monista eri teemoista ja monilla eri tieteenaloilla. Konferenssi pyrkii herättämään vuoropuhelua tutkijoiden, päättäjien ja suuren yleisön kesken. Saamentutkimuksen eräs keskeisimpiä lähtökohtia on vuorovaikutus paikallisyhteisöjen kanssa.

Puheenvuoroissa käsitellään varsin laajasti saamelaista kulttuuria ja historiaa. Puheenvuorojen punaisena lankana on lähestyä saamelaista yhteiskuntaa ja kulttuureja sekä niiden kohtaamisia muiden kulttuureiden kanssa erilaisista teoreettisista ja käsitteellisistä lähestymistavoista käsin. Tutkimuksen kohteina puheenvuoroissa nousevat esille muiden muassa taide, perinne ja muuttuvat kulttuuriset ilmentyvät. Lisäksi konferenssin teemoja ovat kieli, tieto sekä kasvatus ja koulutus. Yhteiskunnallisina aiheina esiin nousevat kulttuurisiin, sosiaalisiin ja etnisiin eroihin liittyvä politiikka ja oikeus.

Konferenssissa on yhteensä kahdeksan yleisesitelmää, jotka ovat avoimia kaikille sekä 12 temaattisesti jaoteltua työryhmää. Yleisesitelmät käsittelevät muiden muassa perinteisen saamelaistiedon ja -käytäntöjen hyödyntämistä matematiikan opetuksessa, kielen elvytystä, alkuperäiskansojen paikannimien virallistamisen politiikkaa ja alkuperäiskansalaisuutta sekä saamelaisoikeuksien toteutumista ja saamelaisvaaliluetteloon liittyviä kysymyksiä Norjassa.  Lisäksi konferenssissa käsitellään saamelaisnaisten suhdetta lestadiolaisuuteen sekä saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historiaa.

Konferenssiin osallistuu yhteensä yli 150 tutkijaa ja opiskelijaa Pohjoismaista, Venäjältä ja muualta maailmasta. Tutkijoita konferenssiin tulee muun muassa yli kymmenestä suomalaisesta, kymmenestä norjalaisesta, kolmesta ruotsalaisesta ja viidestä venäläisestä saamentutkimusta tekevästä organisaatiosta. Konferenssissa heillä on tilaisuus luoda uusia verkostoja, jotka auttavat kehittämään valtioiden rajat ylittävää monitieteistä tutkimusta. Konferenssin tavoitteena onkin perustaa pysyvä kansainvälinen saamentutkimuksen verkosto ja vakinaistaa saamentutkimuksen konferenssi jokavuotiseksi tapahtumaksi.   

Konferenssi on laajin Suomessa tähän mennessä järjestetty saamentutkijoiden tapaaminen. Se on osa Oulun ja Lapin yliopiston sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen saamentutkimuksen ja -opetuksen yhteistyötä, joka alkoi kansallisella saamentutkimuksen seminaarilla Levillä syksyllä 2010 sekä yhteisen monitieteisen yliopistollisen koulutushankkeen, DAVVIn, luomisella.

Konferenssin järjestävät Oulun yliopiston Giellagas-Instituutti, Lapin yliopisto ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK).  

Konferenssin yleisesitelmät ovat kaikille avoimia ja ne tulkataan suomeksi, saameksi ja englanniksi. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan konferenssia.

Lisätietoja: Konferenssin ohjelma

Yhteyshenkilöt:

Konferenssin sisältö: Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Anni-Siiri Länsman, anni-siiri.lansman@oulu.fi, p. +358405183781

Käytännönjärjestelyt: Anne-Marie Kalla, anne-marie.kalla@sogsakk.fi,
p. +358401345901

Viimeksi päivitetty: 13.9.2013