Ketterä allaskuvla

Oahput sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii.

Boađe lohkat!                  Oahput                   Suomeksi                                         

Mii lea Ketterä allaskuvla? 


Ketterä allaskuvla -prošeakta fállá oahpuid sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii. 

Oahppit sáhttet studeret Ketterä allaskuvllas:

  • davvisáme-, anáraš- dahje nuortalašgiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid 65 oč
  • sámi girjjálašvuođa vuođđooahpuid 25 oč 
  • oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid 60 oč

Oahput ordnejuvvojit Anáris ja oassin neahttaoahpahussan. 

 

(Ohcanáigi lea nohkan.)

Pedagogalaš oahput leat oaivvilduvvon boahttevaš ávnnasoahpaheddjiide: 

  • sámegiela ja girjjalašvuođa oahpaheddjiide 
  • daidda, geat háliidit oahpahit sámegillii eará oahppoávdnasiid, ovdamearkka dihte biologiija, matematihka ja historjjá

Pedagogalaš oahput heivejit sihke boahttevaš vuođđoskuvlla ja logahaga oahpaheddjiide.  Oahpuin deattuhuvvo sámi pedagogihkka. Oahput gáibidit oppabeaivválaš studerema.

 

Oahput  

Giellaoahput (65 oč) 

  • almmolaš gielladiehtaga ja fonetihka vuođđogurssa girjetente 5 oč
  • davvi- dahje anárašgiela vuođđo- ja ávnnasoahput 60 oč (vuođđooahput 25 oč, ávnnasoahput 35 oč) 

Ohcanáigi: giđđat 2019
Studerenáigedávval: lohkanjahki 2019–2020
 

Davvisámegiella  

Vuođđooahput (25 oč) 

Sojahanoahppa 5 oč 
Sátneráhkadeapmi 5 oč 
Čállin I 5 oč
Jorgaleapmi I 5 oč 
Cealkkaoahppa 5 oč 

Ávnnasoahput (35 oč) 

Čállin II 5 
Jorgaleapmi II 5 oč 
Sátnerádju 5  
Gielaid áitatvulošvuohta ja ealáskahttin 5  
Sámi girjjálašvuohta 5  
Jietnadatoahppa 5 oč 
Váljaoahput 5 oč

Anarâškielâ 

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op

 

Sámi girjjálašvuođa vuođđooahput (25 oč) 

Ohcanáigi: giđđat 2019 ja giđđat 2020
Studerenáigedávvalborgemánnu 2020–juovlamánnu 2020

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5
Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5
Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5
Saamen kielten kertomaperinne 5
Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5

 

Oahpaheaddji pedagogalaš oahput (60 oč) 

Ohcanáigi: vuosttas ohcan giđđat 2020, dievasmahtti ohcan 21.9.–12.10.2020
Studerenáigedávval: ođđajagimánnu 2021–juovlamánnu 2021 
Sisdoallu: šaddandiehtaga vuođđooahput, didaktalaš oahput, hárjehallamat

Giđđa 2021

Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5
Kasvu, kehitys ja oppiminen 5
Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5  
Ainedidaktiikka 5
Laaja-alainen ainedidaktiikka 5  
Perusharjoittelu 5 

Čakča 2021

Kasvatuksen yhteiskunnallis-kulttuuriset kontekstit 5
Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5
Tutkiva ainedidaktiikka 10 (sis. harjoittelua)
Syventävä harjoittelu 5
Tutkiva opettajuus harjoittelussa 5

 

Ruhtadeapmi oahpuid várás 

Oahput gáibidit oppabeaivválaš studerema. Prošeavtta bargit figget veahkehit studeanttaid ohcat ruhtadeami oahpuid várás. Heivvolaš molssaeavttut sáhttet leat ee. studeren bargguhisvuohtaovdduin, rávesolbmuid oahppodoarjja, vurrolasfriddja dahje oahppodoarjja.  

Suoma kulturruhtarádju doarju Ketterä allaskuvlla ohppiid persovnnalaš veahkkeruđaiguin. Veahkkeruđat leat ohcanláhkái dušše Ketterä allaskuvla -prošeavtta bokte. Lassidieđut prošeaktakoordináhtoris.

 

Lágideaddjit, ruhtadeaddjit ja ovttasbargoguoimmit 

Prošeavtta lágidit Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ja šaddandiehtaga dieđagoddi. Prošeakta doaibmá ovttasbarggus Sámi oahpahusguovvážiin, Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahagain ja sámiid ruovttuguovllu gielddain. 

Ketterä korkeakoulu -prošeakta lea okta oahpaheaddjiskuvlejumi ovddidanprošeavttain, maid Suoma oahpahus- ja kulturministeriija doarju. 

 

Lassedieđut 

Prošeaktakoordináhtor
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451
 

 

Viimeksi päivitetty: 9.11.2020