Ketterä allaskuvla

Oahput sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii.

Ohcanáigi oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide 20.4.11.5.2020.

Boađe lohkat!                  Oahput                   Suomeksi                                         

Mii lea Ketterä allaskuvla? 


Ketterä allaskuvla -prošeakta fállá oahpuid sidjiide, geat háliidit oahpahit sámegielaid dahje sámegillii. 

Oahppit sáhttet studeret Ketterä allaskuvllas:

  • davvisáme-, anáraš- dahje nuortalašgiela vuođđo- ja ávnnasoahpuid 65 oč
  • girjjálašvuođa vuođđooahpuid 25 oč 
  • oahpaheaddji pedagogalaš oahpuid 60 oč)

Oahput ordnejuvvojit Anáris ja dasa lassin neahttaoahpahussan.  Oahpuin deattuhuvvo sámi pedagogihkka. 

 

HAKUKUULUTUS
HAKULOMAKE A
HAKULOMAKE B 
MOTIVAATIOKIRJEEN OHJEET

Ohcanáigi oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide 20.4.–11.5.2020.

Infodilálašvuohta pedagogalaš oahpuid birra lágiduvvui 20.4.2020. Dá dilálašvuođa deháleamos dieđut:

Opiskelijavalinta
Opintojen sisällöt

Pedagogalaš oahput leat oaivvilduvvon boahttevaš ávnnasoahpaheddjiide: 

  • sámegiela ja girjjalašvuođa oahppaheddjiide 
  • daidda, geat háliidit oahpahit sámegillii eará oahppoávdnasiid, ovdamearkka dihte biologiija, matematihka ja historjjá

Pedagogalaš oahput heivejit sihke boahttevaš vuođđoskuvlla ja logahaga oahpaheddjiide.

 

Ohcanrávvagat

1. Ohcanáigi oahpaheaddji pedagogalaš oahpuide álgá 20.4. ja nohká 11.5.2020.

  • Studeantan sáhttá ohcat sierra skoviin. Ohcanskovvái galgá laktit maid bivdojuvvon čuvvosiid.
  • Dárkilut ohcanrávvagat ja eará dieđut skuvelejumi birra leat ohcangulahusas. 
  • Ohcangulahus ja ohcanskovvi leat dán neahttasiiddus. 

2. Gelbbolaš ohccit bovdejuvvojit sisabeassaniskosiidda sierra. Sisabeassaniskosat leat 8.–9.6.2020. Dárkilut dieđut bovdehusas. 

3. Oahppiidválljema bohtosiin muitalit ohcciide e-poastta bokte mánu siste das, go sisabeassaniskosat leat meattá. 

4. Oahput álget ođđajagimánus 2021. 

 

Gelbbolašvuohtagáibádusat pedagogalaš oahpuide

A. Kelpoisuusvaatimukset niille, jotka haluavat saada pätevyyden opettaa saamen kieltä ja kirjallisuutta:

1) Hakijalla tulee olla pedagogisten opintojen alkamisajankohtaan mennessä suoritettuna yliopistotason kandidaatintutkinto, kandidaatintutkintoon rinnastettava ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto. Jos opiskelijalla on yliopistotason kandidaatintutkinto tai siihen rinnastettava ammattikorkeakoulututkinto, hänen on oltava lisäksi yliopiston maisterivaiheen perustutkinto-opiskelija.

2) Edellä määriteltyjen tutkintovaatimusten lisäksi hakijalla on oltava vähintään 60 opintopisteen (tai 35 opintoviikon) laajuiset inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen perus- ja aineopinnot, yleisen kielitieteen ja fonetiikan peruskurssi (5 op) sekä kirjallisuuden perusopinnot (25 op). Saamen kielen opintojen, yleisen kielitieteen peruskurssin ja kirjallisuuden opintojen* on oltava suoritettuina pedagogisten opintojen alkamisajankohtaan mennessä (tammikuu 2021).

*Ketterä korkeakoulun järjestämiin saamelaisen kirjallisuuden perusopintoihin voi vielä hakea. Opinnot suoritetaan syksyllä 2020. Lisätietoja projektikoordinaattorilta.
 

B. Kelpoisuusvaatimukset niille, jotka haluavat saada muun oppiaineen aineenopettajan kelpoisuuden (esim. matematiikka, historia, biologia): 

1) Hakijalla tulee olla pedagogisten opintojen alkamisajankohtaan mennessä suoritettuna yliopistotason kandidaatintutkinto, kandidaatintutkintoon rinnastettava ammattikorkeakoulututkinto tai maisterin tutkinto. Jos opiskelijalla on yliopistotason kandidaatintutkinto tai siihen rinnastettava ammattikorkeakoulututkinto, hänen on oltava lisäksi yliopiston maisterivaiheen perustutkinto-opiskelija.

2) Hakijalla tulee olla sujuva kirjallinen ja suullinen kielitaito inarin-, pohjois- tai koltansaamen kielessä. Hakijoiden saamen kielen taito testataan valintakokeen yhteydessä järjestettävässä kielitestissä. 

3) Hakijalla tulee olla vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot jossakin perusasteella ja/tai lukiossa opetettavassa oppiaineessa. Opintojen on oltava suoritettuina pedagogisten opintojen alkamisajankohtaan mennessä (tammikuu 2021). 

 

Oahput  

Giellaoahput (65 oč) 

  • almmolaš gielladiehtaga ja fonetihka vuođđogurssa girjetente 5 oč
  • davvi- dahje anárašgiela vuođđo- ja ávnnasoahput 60 oč (vuođđooahput 25 oč, ávnnasoahput 35 oč) 

Ohcanáigi28.1.2019–28.2.2019
Studerenáigedávvalborgemánnu  2019–geassemánnu 2020
 

Davvisámegiella  

Vuođđooahput (25 oč) 

Sojahanoahppa 5 oč 
Sátneráhkadeapmi 5 oč 
Čállin I 5 oč
Jorgaleapmi I 5 oč 
Cealkkaoahppa 5 oč 

Ávnnasoahput (35 oč) 

Čállin II 5 
Jorgaleapmi II 5 oč 
Sátnerádju 5  
Gielaid áitatvulošvuohta ja ealáskahttin 5  
Sámi girjjálašvuohta 5  
Jietnadatoahppa 5 oč 
Váljaoahput 5 oč

Anarâškielâ 

Perusopinnot (25 op) 

Inarinsaamen peruskurssi I 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö I 5 op
Inarinsaamen peruskurssi II 5 op
Inarinsaamen taivuttamisen harjoituskurssi 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö I 5 op

Aineopinnot (35 op) 

Inarinsaamen fonologia ja morfologia I 5 op
Inarinsaamen lauseoppi 5 op
Inarinsaamen suullinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen kirjallinen käyttö II 5 op
Inarinsaamen sananmuodostusoppi 5 op
Inarinsaamenkieliseen työelämään tutustuminen 5 op
Inarinsaamen erikoisalan sanasto 5 op

 

Girjjálašvuođa vuođđooahput (25 oč) 

Ohcanáigi28.1.2019–28.2.2019 
Studerenáigedávvalborgemánnu 2020–juovlamánnu 2020

Oahput

Kirjallisuuden tutkimuksen perusteet 5 op
Katsaus saamelaiseen kirjallisuuteen 5 op
Saamelaisen kirjallisuuden lajityypit 5 op
Saamen kielten kertomaperinne 5 op
Saamenkielinen lasten- ja nuortenkirjallisuus 5 op

 

Oahpaheaddji pedagogalaš oahput (60 oč) 

Ohcanáigi: 20.4–11.5.2020
Studerenáigedávval: ođđajagimánnu 2021–juovlamánnu 2021 

 

Ruhtadeapmi oahpuid várás 

Oahput gáibidit oppabeaivválaš barggu. Prošeavtta bargit figget veahkehit studeanttaid ohcat ruhtadeami oahpuid várás. Heivvolaš molssaeavttut sáhttet leat ee. studeren bargguhisvuohtaovdduin, rávesolbmuid oahppodoarjja, vurrolasfriddja dahje oahppodoarjja.  

Suoma kulturruhtarádju doarju Ketterä allaskuvlla ohppiid persovnnalaš veahkkeruđaiguin. Veahkkeruđat leat ohcanláhkái dušše Ketterä allaskuvla -prošeavtta bokte. Lassidieđut prošeaktakoordináhtoris.

 

Lágideaddjit, ruhtadeaddjit ja ovttasbargoguoimmit 

Prošeavtta lágidit Oulu universitehta Giellagas-instituhtta ja šaddandiehtaga dieđagoddi. Prošeakta doaibmá ovttasbarggus Sámi oahpahusguovvážiin, Sámedikki skuvlen- ja oahppamateriáladoaimmahagain ja sámiid ruovttuguovllu gielddain. 

Ketterä korkeakoulu -prošeakta lea okta oahpaheaddjiskuvlejumi ovddidanprošeavttain, maid Suoma oahpahus- ja kulturministeriija doarju. 

 

Lassedieđut 

Prošeaktakoordináhtor
tiina.mattanen(at)oulu.fi, puh. 029 4483 451
 

 

Viimeksi päivitetty: 22.4.2020