Oppiaineiden käytännön ohjeet sekä tarkemmat kurssi- ja salitiedot ovat WebOodissa
  (Opintotarjonta > opinto-oppaat > humanistinen tiedekunta)

   

  Aineenopettajakoulutus

  Saamen kielen aineenopettajakoulutus

  Saamen kielen aineenopettajiksi haluavat suorittavat saamen kielen opintojen lisäksi sivuaineina kirjallisuuden perusopinnot (25 op), saamelaisen kulttuurin perusopinnot (25 op), viestintäopinnot (5 op) sekä aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Osa opettajan pedagogisista opinnoista kuuluu kandidaatintutkintoon ja osa maisterintutkintoon. Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan kolmannen opiskeluvuoden kevätlukukauden aikana ja toinen osa (30 op) neljännen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

  Aineenopettajaopintojen teoreettinen osuus suoritetaan Oulussa, mutta suurin osa opetusharjoittelusta suoritetaan pohjoisessa. Saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä on yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen (HUM344, puh. 029 448 3486), jolta voi kysyä lisätietoja.

   

  Harjoittelu

  GIELLAGAS-INSTITUUTIN OPISKELIJOIDEN HARJOITTELU

  Harjoittelu tarkoittaa opintoalaan liittyvää työskentelyä, jossa sovelletaan opiskelussa saatuja taitoja käytäntöön ja toisaalta opitaan asioita, joita voi hyödyntää opiskelussa.

  Harjoittelun voi tehdä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija hakee itse harjoittelupaikan ja varmistaa harjoittelupaikan sopivuuden harjoittelun yhteyshenkilön kanssa.  

  Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen koulutuksellisia tavoitteita. Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokemusta sellaisista työympäristöistä, joihin hän voi sijoittua myös valmistumisensa jälkeen.

  Opintopisteet voi laittaa joko saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) tai saamelaisen kulttuurin aine- tai syventäviin opintoihin, pääaineopintoihin tai sivuaineopintoihin. Esimerkiksi jos pääaine on saamen kieli ja sivuaine saamelainen kulttuuri, voi tehdä saamen kieleen liittyvän työharjoittelun saamen kielen opintoihin (aine- tai syventävät opinnot) ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvän työharjoittelun saamelaisen kulttuurin aineopintoihin. Työharjoittelun opintokoodi voi olla aine- tai syventävien opintojen ”valinnaiset opinnot”.  

  Työelämäopinnot (25 op)

  Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelman (KIEKI) sekä historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelman (HIKUVIE) opiskelijat voivat suorittaa myös 25 opintopisteen työelämäopintojen kokonaisuuden, joka soveltuu kandidaatin- tai maisterintutkinnon sivuaineeksi. Työelämäopintojen kokonaisuuden voi suorittaa työharjoittelun lisäksi. Sovi asiasta harjoittelun vastuuhenkilön kanssa.

  Kysy lisää:

  Harjoittelun yhteyshenkilö Giellagas-instituutissa on Marjatta Jomppanen: marjatta.jomppanen (at) oulu.fi, +358 (0)50 308 0682.

   

  Vaihto-opiskelu

  Giellagas-instituutti on solminut Erasmus-opiskelijavaihtosopimuksen Norjan arktisen yliopiston (mm. Tromssa ja Alta) ja Saamelaisen korkeakoulun (Kautokeino) kanssa. Käytännössä sopimus tarkoittaa sitä, että Giellagas-instituutin opiskelijoiden on helppo päästä vaihtoon näihin korkeakouluihin. Giellagas-instituutilla on edellisten lisäksi kahdenvälinen vaihtosopimus Kansasin yliopiston kanssa, jossa on tarjolla alkuperäiskansoihin liittyviä opintoja.

  On myös olemassa suuri joukko muita vaihto-ohjelmia ja maita ympäri maailmaa, joihin voi hakea opiskelijavaihtoon. Lähtöolettamus on se, että opiskelijalle on oikeasti hyötyä ulkomailla suoritetuista opinnoista. Lähtijän pitää ottaa selville jo ennen vaihtoa mitä opintoja hän voi ulkomailla suorittaa.

  Huom. Hakuajat ja stipendien suuruus vaihtelevat. Giellagas-instituutti on jakanut stipendejä ulkomaanvaihtoon lähtijöille mahdollisuuksien mukaan (n. 1500 €/vuosi).

  Oulun yliopiston vaihto-opiskelu-sivut

  Lisätietoja

  Giellagas-instituutti:

  Marjatta Jomppanen (huone HUM344)
  marjatta.jomppanen(at)oulu.fi
  Puh. +358 50 308 0682

  Humanistinen tiedekunta:
  Riitta Kataja  (huone KE217)
  Puh. +358 29 448 4050
  riitta.kataja (at) oulu.fi

   

  Jatko-opinnot

  Yliopiston tutkijakoulu UniOGS (University of Oulu Graduate School) on tarkoitettu kaikkia Oulun yliopistossa tohtoriopintoja suorittavia opiskelijoita varten. Lue lisää jatkokoulutuksesta ja hakemisesta Oulun yliopiston tutkijakoulun UniOGS:n sivuilta.

   

  Ohjaus & tuki

   

   Opintoneuvonta

   Giellagas-instituutin koko henkilökunta ohjaa ja auttaa opinnoissa. Jokaisen kurssin vastuuopettaja on luonnollisesti sen osakokonaisuuden osalta paras mahdollinen vastaaja kysymyksiin. 

   Pääoppiaineissa opinto-ohjausta antaa Marjatta Jomppanen. Hän avustaa, paitsi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa, myös jokapäiväisten pienempien opintoihin ja niiden suorittamiseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Hän toimii myös saamen kielen aineenopettajakoulutuksen vastuuhenkilönä ja ohjaa opiskelijoita työharjoitteluun liittyvissä asioissa. 

   Syyslukukauden alussa järjestetään uusien opiskelijoiden ja Giellagas-instituutin henkilökunnan yhteinen tiedotus- ja tutustumistilaisuus. Opintojen alussa ohjauksesta vastaavat ennen kaikkea pienryhmäohjaajat.

   Opiskelijan on itse suunniteltava opintonsa ja ajankäyttönsä. Sitä varten on hankittava tietoa ja tehtävä valintoja. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että hänellä tulee opintoja vähintään 55 op/vuosi. 

    

   HOPS

   Opiskelijat laativat ensimmäisen lukukauden alussa henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit). Niiden käsittelyä varten sovitaan erilliset ajat, jolloin on mahdollisuus keskustella tarkemmin opintoihin liittyvistä kysymyksistä.

   HOPS sisältää suunnitelman opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä. Se on opintojen etenemiseksi laadittu konkreettinen suunnitelma, joka kannattaa tehdä opintojen alkuvaiheessa. Sen toteutumista seurataan opintojen kuluessa ja tarvittaessa sitä muokataan uudelleen. Opintosuunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoite kandidaatiksi ja maisteriksi valmistumisesta pilkotaan osatavoitteiksi, jotka kaikki edesauttavat tutkinnon saavuttamista. Ajankäytön suunnittelulla ja osatavoitteiden saavuttamisella on olennainen merkitys motivoinnin kannalta.

   Saamen kielen opettajiksi opiskelevat suorittavat aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opiskelijat laativat henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPSit) yhdessä kasvatustieteen tiedekunnan ja Giellagas-instituutin lehtoreiden kanssa.

    

   GieKu ry

   Oulun yliopiston saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö GieKu perustettiin lokakuun 5. päivä vuonna 2005. Yhdistyksen nimi tulee sanoista giella (kieli) ja kultuvra (kulttuuri).

   Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria opiskelevia sekä tukea ja edistää opiskelijoiden opintoja. Yhdistys ajaa jäsentensä etuja, seuraa ja pyrkii vaikuttamaan opetukseen ja opiskeluolosuhteisiin. Samalla yhdistys toimii myös Oulun yliopistossa opiskelevien saamelaisten yhdyssiteenä.

   Gieku ry:n Facebook-sivut