Giellagas-instituhta oahppočájánasat

Giellagas-instituutin opinnäytteet                      Theses of The Giellagas Institute


Nákkosgirjjit / Väitöskirjat / Doctoral theses

Magga, Sigga-Marja (2018) Saamelainen käsityö yhtenäisyyden rakentajana : duodjin normit ja brändit. Acta Universitatis Ouluensis. Oulu. Full text.

Valtonen, Taarna (2014) Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue´m. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina. 2014. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 271. 540s. Abstract.

Ijäs, Johanna Johansen (2011) Davvisámegiela finihtta vearbahámiid sojahanvuogádaga oc̆c̆odeapmi vuollel golmmajahkásas̆ máná gielas. Kárás̆johka. Monografiaväitöskirja. 222. Full text.

Jomppanen, Marjatta (2010) Pohjoissaamen ja suomen perusinfinitiivi vertailussa leat ja olla-verbien yhteydessä.

Aikio, Ante (2009) The Saami Loanwords in Finnish and Karelian. (unprinted)

Ylikoski, Jussi (2009) Non-finites in North Saami. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 257. Helsinki.

Rautio Helander, Kaisa (2008) Namat dan nammii. Sámi báikenamaid dáruiduhttin Várjjaga guovllus Norgga uniovdnaáiggi loahpas. Sámi allaskuvla. Guovdageaidnu.

Olthuis, Marja-Liisa (2007) Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. Anarâškielâ servi ry. Ivalo.

Helander, Nils Øivind (2001) Ii das šat murrii iige báktái. Davvisámegiela illatiivvageavaheapmi. Sámi instituhtta. Guovdageaidnu.

Hirvonen, Vuokko (1999) Sámeeatnama jienat. Sápmelaš nissona bálggis girječállin. DAT. Guovdageaidnu.

Magga, Tuomas (1984) Duration in the Quantity of Bisyllabics in the Guovdageaidnu Dialect of North Lappish. Acta Universitatis Ouluensis. Oulu.

 

Lisensiáhtadutkamušat / Lisensiaattitutkimukset / Licentiate's theses

Korpilähde Outi (2008) Saamenmaan ammatilliset oppivuodet: Saamelaisalueen (ammatillisen) koulutuskeskuksen organisaatioidentiteetin muodostuminen tieto- ja kulttuurikontekstissa. Tiivistelmä

Olthuis, Marja-Liisa (2001) Kyevtstaavvâl pajekielâ –mi- já anarâškielâ –mi ~ –me- nominih já toiálgupuáttim. Tiivistelmä.

Näkkäläjärvi, Klemetti (1998) Nállosalmmi čađa jávrrešduottarlaččaid máilbmái.

 

Pro gradu -dutkamušat / Pro gradu -tutkimukset / Master's theses

Lakkala, Aletta (2019) Sámegielat rádio ja sápmelaccat: Yle Sámi guldalandutkamus 2018
Jultika

Magga, Rita & Pulska, Unna-Maari (2019) Davvisámegiela eatnigielat studeanttaid feaillat studeantaiskosiin jagiid 1997–2009

Tornensis, Reetta (2019) ”Heinäkengät tienvarressa” : saamelaisen kulttuurin varhainen tuotteistaminen käsivarressa 1950-luvulta 1980-luvulle

Guttorm, Oula (2018) ”Calbmi, calbmi. Njunni, njálbmi. Beallji, beallji, vuovttat.” : lávlagat davvisámegiela oahppomateriálan

Lehtinen, Miika (2018) Sääʹmkiol veʹrbbjåådtoogg -jed da -oovvad
Jultika

Lehtola, Henna (2018) Poccuu nomâttâsah: Poccui nomâttem aanaarsämikielân

Magga, Arla (2017) Dál de leat guovzzabada cummán: davvisámegiela giellagovaid guorahallan
Jultika

Mattanen, Tiina (2017) Saamenpukua omivat puhetavat ja niiden vastadiskurssit epäaitoa saamenpukua käsittelevissä verkkokeskusteluissa
Jultika

Mustonen, Risten (2017) Go dat ii goitgotge leat mii beare gielaid, muhto baicce massojuvvon eatnigiella : giellatrauma ja sámegiela ruovttoluotta váldin
Jultika

Pennanen, Helena (2017) Saamenluokka oppimisympäristönä: peruskoulun saamelaisopetus 1990-2000 -luvuilla oppilaiden kokemana
Jultika

Saijets, Joni (2017) Kodaid ovttastuvvan: golbma giela ja guokte guovttegielat máná davvisámegiel giellakonteavsttas
Jultika

Ukkonen, Kirsi (2017) Anâraškiel šaddonoomah: noomâi etymologia já šadoi kiävttu purrâmâššân já tiervâsvuođâ naanoodmist
Jultika

Kukkonen, Riitta (2016) Lappalaiset suomalaisissa kansantarinoissa
Jultika

Magga, Rosa-Máren (2016) Saamelaisten alkuperäiskansadiplomatia YK:n alkuperäiskansojen pysyvässä foorumissa

Mattanen, Leena (2016) ”Täytyy puhua enemmän, hiljaisuus ei ratkaise ongelmia" Queer-saamelaisten hyvinvoinnin ja pärjäämisen edellytykset
Jultika

Morottaja, Petter (2016) Anarâšgielâ vokalij kvalitetnubástusâi myensteristem kielâtekno morfologisii analysaattorist
Jultika

Mäenpää, Iiris (2016) Matematiik oppâkirje iäláskit anarâškielâ – siskáldâsanalyys anarâškielân jurgâlum nube luoka matematiik oppâkiirjijn
Jultika

Nieminen, Satu-Marjut (2016) Sámegiellá leá viidáset go Ohcejohnjálmmi skuvlá: davvisámegielat giellalávgunoahpahus Ohcejohnjálmmi skuvlii

Rasmus, Sierge (2016) Vearbbaid duddjomin: aspektuála vearbasuorgásat Luhkkár Jovn’ Ásllaga muitalusain
Jultika

Sara, Magreta (2016) Davvisámegiela gielladilli Anára ja Eanodaga gielddain: meroštallojuvvon UNESCO Language Vitality an Endangerment -dokumeantta fáktoriid mielde

Seurujärvi, Miina (2015) Anarâškielâ kuulmâstaavvâlsâš nominij sujâttemparadigmah / Inarinsaamen kolmitavuisten nominien taivutusparadigmat
Jultika

Guttorm, Anni (2015) ''Paikallisilla ihmisillä on monesti se paras tieto omasta ympäristöstään": näkökulmia saamelaisperäisten muinaisjäännösten eettiseen hallintaan Suomessa

Lehtola, Riitta (2015) Saamenkielinen päivähoito kieli- ja kulttuurikasvattajana: varhaiskasvatussuunnitelman ideaali ja vanhempien kokemus arjesta

Reiniharju, Hilla (2015) Alkuperäiskansakäsitteen kotouttaminen: tutkimus Ylen saameradion lähetyksistä 1973-1977

Vuomajoki, Pilvi (2015) ''Ei ne käsitä, että se on niinkö sairaus'' Saamelaisten alkoholistien toipumisen kokemuksia
Jultika

Juuso, Piia (2014) Studeanttaid feaillat nomeniid konsonántaguovddáziin jagi 1995–2003 davvisámegiela eatnigiela studeantaiskosiin

Tanhua, Sonja (2014) Kurjat koltat, siirtomaaherrojen uhrit? Kolttasaamelainen yhteisö lehdistön kuvaamana vuosina 1964-1972
Jultika

Ikonen, Ida (2013) ”Irvikuva – entäs sitten?” Lapin Kansan ja Helsingin Sanomien luoma saamelaiskuva vuoden 2011 sanomalehtiteksteissä
Tiivistelmä, Gradu

Linnanmäki, Teija (2013) ”Mijjân lii adelum maassâd mii lappum kielâ já identiteet”: eenikielâ molsom suomâkielâst anarâškielân

Länsman, Anne (2013) ”Se tuntuu sellaiselta isolta perheeltä.” Hyvinvointi saamelaisnuorten kokemana

Skopets, Mervi (2013) Uđđâ testament jurgâlem anarâškielân: Suomâkielâst anarâškielân – keevâtlâš pággu vâi máhđulâšvuotâ uccâ kielân?
Jultika

Tapiola-Länsman, Kaisa-Maria (2013) “Dáppe gal ii lunddolaččat oahpa, jos ieš ii hálit”: Bearrašiid giellapolitihkka Ohcejogas 2010-logus
Jultika

Ruotsala, Pia (2012) Guovttegielat golmmajahkásaš máná ovttageardán muitalancealkagat davvisámegielas
Tiivistelmä, Gradu

Magga, Anne-Maria (2012) Pedot – monimuotoisen luonnon osa vai saamelaisen poronhoidon voimattomuuden symboli? Petokäsitykset ja diskurssit saamelaisten poronhoitajien ja suurpetojen suojelua ajavan diskurssikoalition välisessä petokiistassa vuosina 2010-2011

Miettunen, Tuuli (2012) Pärjäämistarinoita hyvinvointivaltion reunoilta - Saamelaisten kansaneläkeläisten sosiaalinen turva
Tiivistelmä, Gradu

Konttinen, Salli (2012) Olbmonamahusaid semantihkalaš rollat Kirstti Paltto girjjis Guovtteoaivvat nisu
Gradu

Aikio, Anne Kirste (2011) Sámi mediamuitaleaddji - Retorihkkaanalysa doaimmaheaddji Johs. Kalvemo dokumentárafilmmain
Tiivistelmä, Čoahkkáigeassu, Gradu

Seine, Sini (2011) Giellagas-instituhta studeanttaid gielalaš identitehta
Gradu

Katekeetta, Anu (2011) Gáldocealkka vearbbat Eino Guttorm románas Árbeeatnan luohti.
Tiivistelmä, Gradu

Guttorm, Inga Kaarina (2011) Passiivasuorggadusat Hans Aslak Guttorm teavsttain.
Tiivistelmä, Gradu

Guttorm, Tuija-Mari (2011) "Täytyy päästää vähän läpi, silloin jaksaa". Toimintateoreettinen tutkimus saamenkielisten opettajien työhyvinvoinnin kokemuksista Inarin ja Utsjoen kunnissa.
Tiivistelmä

Kotimäki, Elina (2011) Saamelaisen Hans Niiles Pieskin elämäkerta. Elämänhallinnan ja identiteetin rakentuminen kerronnan kautta.

Länsman, Oona (2011) Kausatiivavearbbat Kirsti Paltto girjjis Guovtteoaivvat nisu.
Gradu

Magga, Sigga-Marja (2010) Vapauden rajat ja ulottuvuudet. Kirjoittamattomat säännöt duodjin ja saamelaisen muotoilun mahdollisuuksina ja rajoittajina
Gradu

Guttorm, Milja (2010) “Galgá jáhkkit dasa, ahte buorrána” - Sápmelaš buorideami iešvuođat ja buorideaddjiid kompeteanssat Dálvadas -materiála vuođul
Gradu

Magga-Eira, Anni (2010) Unit Issáha Alladievás Hoteallabuolžan. Sosioonomastihkalaš dutkamuš Sállevári bálgosa luonddunamain. Čoahkkáigeassu/tiivistelmä

Länsman, Helmi (2009) ”Ja vuoi dan stákku dan olmmošriebus”. Demonstratiivapronomeniid geavaheapmi Hans Aslak Guttorm girjjiin. Tiivistelmä

Länsman, Outi (2008) "Viimma giddas mus lei studeantačallošis”. Oahppiid feaillat davvisámegiella vierisgiellan -studeantaiskosa čállosiin.

Kukkonen, Anne-Mari (2008) Čilgehusadjunktiivvat sámi áviissaid oaivečállosiin.

Karjalainen, Reetta (2008) Kuvia lumessa. Skábmagovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin mediarepresentaatio kolmessa valtaväestön sanomalehdessä vuosina 1999-2007.
Gradu

Rasmus, Minna (2006) Bággu vuolgit, baggu birget. Sámemánáid ceavzinstrategiijat Suoma álbmotskuvlla ásodagain 1950-1960 -loguin.

Palismaa, Maaren (2005) Sámimánáid giellahálddašeapmi. Kontrastiiva dutkamuš 6. luohká sámimánáid giellageavaheamis.

Saijets, Mika (2005) Boazonamahusat. Leksikála semantihkalaš guorahallan bohcco ahke-, sohkabealle-, guolga- ja čoarvenamahusain Báišduoddara bálgosis.

Somby, Seija Risten (2003) Beaivenieidda duodji. Duodjeárbevieru kultuvrralaš mearkkašumit ja enkulturašuvdna golmma sohkabuolvva áigge Gáregasnjárgga ja Kárášjoga guovllus 1900-logus.

Valtonen, Taarna (2003) Ohcejoga Dálvadasa duottarguovllu báikenamat. Sámegiela báikenammavuogádaga semiotihkalaš guorahallan.

Väyrynen, Anna-Liisa (2003) Guovdageainnu sámegiela ja Soađegili suomagiela vokálat. Vuosttaš stávvala monoftoŋggaid kvalitatiiva veardádallan. Tiivistelmä

Aikio, Ante (2002) Sápmelaš loatnasánit suopmelaš gielaid davvejoavkkus.

Jomppanen, Marjatta (2002) Subjeavtta sadji davvisámegiela muitalancealkagis.

Kilpimaa, Outi (2002) Dat –determinánttalaš nomengihpuid definihttavuohta.

Magga, Maarit (2001) Sámi nissonolbmuid identitehta gárggiideapmi - Eallingeardedutkamuš Nuorta-Eanodaga servodatlaš nuppástusain 1940-2000.

Marjomaa, Marko (2001) Guovdageainnu suopmana diftoŋggat. Álgo- ja loahppadettolaš diftoŋggaid eksperimentálafonehtalaš dutkamuš.

Saijets, Maiju (2000) Eadni, badjeolmmoš vai duojár? - Diskursaanalyhtalaš dutkamuš golmma badjenissona jearahallamiin.

Näkkäläjärvi, Ellen (1998) Relatiivasániid gos/gosa ja mas/masa valjášupmi davvisámegielas. 

Kuokkanen, Rauna (1997) Etnostreassas sápmelašvuođa ođđasis huksemii - Sápmelašvuođa govven dálá sápmelaš girjjálašvuođas.

Vuolab, Kaarina (1996) Man vai maid? Davvisámegiela relatiiva- ja interrogatiivapronomena mii ovttaidlogu akkusatiivahámiid valjášupmi objeavtta funkšuvnnas.

Näkkäläjärvi, Klemetti (1994) Jávrrešduoddara boazodoalu hápmahuvvan ja bealljemearkavuogádat.

Olthuis, Marja-Liisa (1994) Deverbála substantiivvat Erkki Itkosa sátnegirjjis “ Inarilappisches Wörterbuch”.

Guttorm, Vesa (1992) Gii, gea- ja mii, ma- relatiivamáddaga valjášupmi “olmmoš”- korreláhtaid oktavuođas.

Hirvonen, Vuokko (1991) Gumppe luođis Áillohažžii. Luođi šládjateorehtalaš guorahallan ja Valkeapää divttat njálmmálaš tradišuvnna joatkin.
 

Kandidáhtadutkamušat / Kandidaatintutkimukset / Bachelor's theses

Gerasimoff, Almira (2019) Tutkijan ja turistin katse kolttasaamelaisiin vuosina 1912–1932

Länsman, Máren-Elle (2019) ”Miten minä voin yhdistää kaksi tällaista erilaista maailmaa?”: tutkimus veganismin ja saamelaisen kulttuurin yhdistämisestä kolmen saamelaisnuoren haastattelun perusteella

Länsman, Sunná (2019) Sámemánáid ovdanamaid válljenákkat

Alajärvi, Martta (2018) Kuopca ja jalupævrre: motomij suomâkielâlij mainâsij anarâškielâliih jurgâlusah

Pulska, Unna-Maari (2018) Golmma Vuohcu guovllu eallilan olbmo gaskavuohta sámegillii : “In dieđe das nu vealla, go leat juo nu boarrásat. Hupmat suomagiela dál loahppaeallima”

Orell, Anna (2017) Beaivvás Sámi Nasunálateahter ja näkökulman muutos

Rauhala, Mira (2017) Davvisámegiela goallossátnegerunddat: ”Mun ohppen suoidnecámedettiin, duddjodettiin, sálmmaid lávllodettiin, nuohti geasedettiin ja heargevuojedettiin.”

Rauhala, Paula (2017) Saamelaisnuorten sopeutuminen suomalaiseen yliopistoyhteisöön

Lehtinen, Miika (2016) Sää’mǩiõl vuâđđsää’nniiârgg

Magga, Solja (2016) Davvisámegielat oahpaheddjiid oainnut ja vásáhusat álgooahpahusa mánáid giellageavaheamis, -máhtus ja oahpaheami hástalusain

Tornensis, Reetta (2016) Lainsäädännön ihanteet ja lapsiperheiden arki: Vanhempien arvo-odotukset lasten saamen opiskelua kohtaan

Magga, Arla (2015) “Muhtumin boahtá dakkár dilli, ahte dál gal ii gille suomastit ja bohtet automáhtalaččat dat sánit sámegillii” – Guovttegielat sámenuoraid giellaválljejumit gielalaš identitehta oainnus

Mustonen, Risten (2015) “Orun dasto jaska, juos ii dohkke” – Dávvisámegiela oahpahallan sápmelaččaid giellageavanvásáhusat

Sonkamuotka, Berit (2015) Kielikokemukset ja saamelainen identiteetti: Tapaustutkimus kolmesta kaupunkisaamelaisesta 2010-luvulla

Guttorm, Mari (2014) Puhutun pohjoissaamen annotointi: Annotoitu kieli- ja kulttuuriaineisto tiedon palauttajana ja arkistotiedon käytettävyyden parantajana

Rasmus, Sierge (2014) Sámegiela geavahanvejolašvuođat Sis-Suomas: Domenaanalysa Jyväskylä ja Tampere guovllu sápmelaččaid giellabirrasis

Guttorm, Oula (2013) Musihka vejolašvuođat lasihit sámegiela geavaheami ja nannet gielladáiddu

Jomppanen, Sivi (2013) Jouni Jomppasa idiolevtta iešvuođat

Lakkala, Aletta (2013) Giella ja identitehta skuvlabirrasis: Suopmelaš skuvlabirrasa váikkuhus sámeoahppiid gielalaš identitehtii Roavvenjárggas

Magga, Rosa-Máren (2013) Saamelaisten rooli ja vaikuttamismahdollisuudet YK:ssa: Saamelaisedustajien käsityksiä saamelaisten rooleista, vaikuttamismahdollisuuksista ja poliittisesta osallistumisesta YK:n pysyvässä alkuperäiskansafoorumissa

Pennanen, Helena (2013) Alkuperäiskansojen YK? Mukaan ottamisen illuusio ja läpinäkyvyys YK:n alkuperäiskansaelinten toiminnassa

Saijets, Joni (2013) Golmmajahkásaš guovttegielat máná davvisámegiela subjeavtta ja objeavtta geavaheapmi rávesolbmo giela ektui

Pousi, Ida (2012) ”Se saamelaisuus on tuolla sydämessä” – Saamelainen kaupungissa, kotiseutu mielessä

Ikonen, Ida (2012) ”Karuja uutisia kairasta” – Lapin Kansan uutisointi eloporoluvusta, laidunalueista ja ruokinnasta vuonna 2000

Kärnä, Tiina-Mari (2012) ”Joiku, se on aikamoista joilailua” – Erään suomalaisen 9. luokan representaatioita saamelaisuudesta

Mattanen, Leena (2012) ”Saamelaislapsille kasvot” Saamenkielinen lastenohjelma Unna Junná saamelaisyhteisön voimauttajana

Halonen, Juha (2011) Saamelaisten mahdollisuudet perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen: Alkuperäiskansalaisuuden ja paikallisuuden ristiriita kalastuselinkeinoissa

Lantto, Anne (2011) Saamelaiselokuvien symboliikka: Analyysi Paul-Anders Simman dokumentista Tunturin testamentti

Leinonen, Anna-Riitta (2011) Saamelaisten ääniteaineistojen palauttaminen: Perinnetietoa sisältävän ääniteaineiston käytettävyys

Länsman, Anne (2011) Saamelaiskäräjien kulttuuripolitiikka: Kulttuurimäärärahojen jako kulttuurikentän toimijoille

Valle, Aslak-Nils (2011) Goallossubstantiivvaid mearusosiid morfologalaš ja semantihkalaš guorahallan Eino Guttorm girjjis Behtár soađis

Vuomajoki, Pilvi (2011) Saamelaisuus kaupungissa: Nuorten saamelaisaikuisten etninen identiteetti

Ahlakorpi, Anni (2010) ”Ráavhu lii nuuhâm, miäštár lii luovâs” – Hirviö ja ihminen inarinsaamelaisen Amocin sanoituksissa

Jomppanen, Saara-Maria (2010) Saamelaisuuden representaatiot Cealkke dearvvuođaid –oppikirjoissa

Miettunen, Tuuli (2010) ”Mie taas kuulun jonnekin” – Suomen saamelaiset opiskelijajärjestöt

Seine Sini (2010) Giellagas-instituhta sámestudeanttaid gielalaš identitehta

Konttinen Salli (2010) Nissonnamahusaid semantihkalaš rollat Kirsti Paltto girjjis guovtteoaivvat nisu

Guttorm Tuija-Mari (2009) "Kaunis todistus seurakunnasta" Utsjoen saamelaisten hengelliset käytännöt piispantarkastuspöytäkirjojen valossa vuosina 1947-1977.

Kotimäki Elina (2009) Saamenkielinen päivähoito ja etninen syrjintä. Päivähoidon järjestelyt Rovaniemen kaupungissa.

Lehtola Riitta (2009) Saamelaisuuden representaatiotavat S-lehden kuvissa vuonna 2005.

Aikio, Anne Kirste (2008) Leago sámi media maiddái sámi nuoraid media? Dutkamuš nuoraid oainnuin sámi medias.

Kotavuopio Laura (2008) Tove Janssona Pappan och havet -girjji suomagielat ja sámegielat jorgalusaid veardádallan.

Länsman Oona (2008) Transitiivavearbbain suorggiduvvon kausatiivavearbbaid geavaheapmi Hans Aslak Guttorma girjjiin.

Magga, Elna (2008) Guohppenjavi báikenamat.

Magga, Sigga-Marja (2008) Muurinmurtajia vai perinteenjatkajia. Analyysi duodji- ja muotoilupuheista.

Tornensis, Birit (2007) Sámi TV-ođđasiid Sápmi ja sápmelašgovva.

Guttorm, Milja (2007) “Luontomme, jumalamme ja nämä kädet”. Saamelainen kansanlääkintä Johan Turin, T.I. Itkosen ja Elsa-Marja Aikion mukaan.

Karjalainen Reetta (2007) Verkostoituva Skábmagovat, Inarista Australiaan. Saamelaisen alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin elämänkaarianalyysi yhdeksän vuoden ajalta.

Mätäsaho, Rauna (2007) Morottaja soga ovdanamat 1900-logus.

Aikio, Heli (2005) Sarre soga almmáinamaid árben 1700 -logus 1900 -logu beallemuddui.

Länsman, Helmi (2005) Čujuheaddji pronomeniid tekstuála iešvuođat Hans Aslak Guttorm girjjis Rádjajohtin.

Guttorm, Inga (2004) Passiivva geavaheapmi Hans Aslak Guttorm teavsttain.

Morottaja, Anna (2002) Oamastanhámit jagiid 1933 ja 2001 Nuorttanaste -bláđiin.

Juuso, Berit-Ellen (2002) Guovttegielatvuohta skuvlabirrasis.

Juuso, Piia (2002) Adpostposišuvnnaid geavahus Sámi Áiggis 1979 ja Min Áiggis 2002.

Kukkonen, Anne-Mari (2002) Àviissat sámekultuvrra seailluheami gaskaoapmin. Min Áigi ja Áššu –aviissaid sisdoalloanalyseren.

Guttorm, Milja (2000) Lestádiolašvuohta Eino Guttorma girjjis Árbeeatnan luohti.

Guttorm, Sari (2000) Gáregasnjárgga guovllu árbevirolaš boazobeatnatnamat.

Guttorm, Susanna (2000) Sátnevádjasiid vuollálasti konjunkšuvdnacealkagat.

Jomppanen, Marjatta (2000) Sátneortnega iešvuođat Nuorttanaste -bláđi jagi 1899 teavsttas.

Katekeetta, Anu (2000) Geahččama govvideaddji vearbbaid semantihkka Árbeeatnan luohti – girjjis.

Magga, Maarit (2000) Eallingeardedutkamušgovvideapme gaskaahkásaš sámi nissonolbmuid identitehta gárggiideami kultuvrralaš ja servodatlaš nuppástusain Nuorta -Eanodagas 1945-1999.

Rasmus, Minna (2000) Vázzima govvideaddji vearbbaid semantihkka.

Valtonen, Taarna (2000) Báikenamat sámi kultureanadaga govvideaddjin. Ovdamearkan Dálvadasa gili duottarguovlu.

Järviluoma, Seija (1999) Hállama govvideaddji vearbbaid semantihkka.

Niittyvuopio, Jaana (1999) Davvisámegiela fuolkevuogádagat. Tearpmaid geavahus ja sosiála mearkkašupmi.

Paadar, Outi (1999) Muhtun davvisámegiela suopmaniid ja čállinvuogi soggevokálaid veardádallan.

Somby, Seija (1999) Semantihkka ja sisti. Sistti ráhkadeapmi ja dasa laktáseaddji substantiivvaid guorahallan leksikála semantihka vuođul.

Aikio, Ante (1998) Sámi-suoma vuođđogiela jietnadatvuogádagas. Fonemaparadigma meroštallan ja vokálaid fonotávssa rekonstrueren.

Länsman, Outi (1998) Sápmelaš máidnasat ja muitalusat. Iešvuođat ja ovdamearkkat.

Marjomaa, Marko (1998) Guovdageainnu suopmana diftoŋggat. Álgo- ja loahppadettolaš diftoŋggaid eksperimentálafonehtalaš dutkamuš.

Nutti, Inker-Susanna (1998) Gárasavvona guovllu suopmaniin.

Saijets, Maiju (1998) Áŋŋel badjebearrašiid nissonat: Sohkabeliid mielde juohkásan jahkodatbargguid rievdan nuppi máilmmisoađi maŋŋá.

Saijets, Mika (1998) Báišduoddara bálgosa boazodoalus ja bohcco válddahallamis agi ja sohkabeali mielde.

Vieltojärvi, Pia (1998) 4 jahkásaš Nora mánágiela áigehámit. “mun lien muumimanna kummamamman kummituhlinanna pârkan”.

Magga, Maarit (1997) Giehtaruohttasa guovllu sámiid historjá: Dološ Rounalas Gáijoha ja Bienni siiddaide.

Pieski, Pentti (1997) Deanu guolástanvuogit: Goldin 1930-logus 1950-logi álgui.

Väyrynen, Anna-Liisa (1996) Guovdageainnu suopmana ja Soađegili hupmangiella. Vuosttaš stávvala buhtis vokálaid kvalitatiiva veardádallan.
 

Proseminárabarggut / Proseminaarityöt / Proseminar theses

Kilpimaa, Outi (1994) Ođđa sániid ráhkadanvuogit ja fáddábirrasat.

Kuokkanen-Shrestha, Susanna (1994) Goarrunvearbbat. Sámiid árbevirolaš goarrunterminologiija guorahallan.

Kuokkanen, Rauna (1993) Vuosttas giela gollamis.

Laiti, Irma (1991) Ohcetjotsis báikenamat.

Näkkäläjärvi, Ellen (1991) Áhčči-govva Anders Baer muitalusas.

Näkkäläjärvi, Klemetti (1990) Bohcco bealljemearkkat jávrrešduottarlaččaid orohagas.

Mujo, Marja-Liisa (1989) Anárašgiela vokálasystema fonologiia ja ortografiia.

Guttorm, Vesa (1998) Korreláhttatiippaid váikkuhus mii- ja gii-relatiivamáddaga válljašupmái.

Karsikas, Marita (1998) Ovdaattribuhtaid ortnet Kirsti Paltto noveallačoakkáldagas Soagŋu.

Laiti, Irma (1988) Mierašjávrri guovllu báikenamat.

Vuolab, Káre Márjá (1988) Mii -pronomen objeaktan Sagai Miuttaleagje aviissas.

Kähkönen, Antti (1984) Davvisámegiela vuoiŋŋalaš sániid etymologiija.

Rautio, Kaisa (1984) Návuona goallosbáikenamaid mearusosiid birra.

Valkeapää, Helena (1982) Dialektaerohusaid vuhtii váldin lohkan- ja čállin oahpahusas.

Hyvönen Hilkka, Rissanen Pirjo ja Toropainen Ritva (1974) Utsjoen lapinpuvusta - käyttö ja kuvaus.

Viimeksi päivitetty: 7.1.2020