AHOT - Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntöjen kokonaisuus, jonka kautta kartoitetaan, onko opiskelijalla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla hankittua osaamista (esim. työelämä), jotka voidaan hyväksilukea uuteen tutkintoon. Täten AHOT-menettely mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissa.

Opiskelija voi itsearvioinnin, dokumenttien ja muiden näyttötapojen avulla esittää opintojaksojen osittaista tai täydellistä hyväksilukua, mikäli hänellä on osaamistavoitteiden mukaista aiempaa osaamista. Opiskelijan aikaisemmin hankittua osaamista tunnistetaan vertaamalla sitä opintojakson ja/tai tutkinnon tai niiden osien osaamistavoitteisiin ja arvioidaan missä määrin opiskelijan osaaminen vastaa niitä. Jos koulutuksen tavoitteita vastaavaa osaamista löytyy, voidaan päällekkäisyyksiä poistaa, jolloin opinnot edistyvät nopeammin.

Mikäli opiskelija ei saa läpi hyväksilukuja, hän saa perustellun päätöksen hylätyksi tulleista AHOT-päätöksistä.

AHOT–prosessi on osa opintojen suunnittelua ja HOPSin laadintaa. HOPS-prosessia ohjaavat Oulun yliopistossa omaopettajat, opintoneuvojat tai muut HOPS-ohjaajat. Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

 

Mitä hyötyä AHOT-käytännöstä on opiskelijalle?

 • Opiskeluaika lyhenee
 • Näkemys omasta osaamisesta selkiytyy
 • Päällekkäisten opintojen suorittaminen vähenee tai poistuu
 • Opiskeluprosessista tulee yksilöllisempi

 

Miten toimin, jos haluan hyväksilukea suorituksia historian opintoihin?

 1. Ota ensin yhteyttä joko omaopettajaasi, opintoneuvonnasta vastaavaan yliopistonlehtoriin tai sen kurssin vastuuopettajaan, jonka kurssiin mahdollinen hyväksiluettava suoritus liittyy. Neuvottele hänen kanssaan alustavasti mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Kun kurssien nimet, koodit ja korvaavuudet ovat tiedossasi, hakemuksen täyttö on tämän jälkeen huomattavasti helpompaa.
   
 2. Täytä hakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Sinne kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Sivulta löytyy myös järjestelmän käyttöohjeita.
   
 3. Ole huolellinen liitteiden kanssa. Hyväksiluenta tulee aina dokumentoida (esim. todistus aiemmasta tutkinnosta, opintorekisteriote, työtodistus jne.). Puutteelliset liitteet tai muut tiedot hidastuttavat päätöstä ja opintopisteiden kirjautumista Oodiin. Niin lisätietopyynnön lähettäminen kuin sinulla siihen vastaaminen vievät aikaa. Eniten lisätietopyyntöjä lähetetään puutteellisista aiemman oppilaitokssen opintosuoritusotteista: ne tarvitaan sekä suomeksi että englanniksi, koska opintojaksoihin liittyvät tiedot viedään Oodiin molemmilla kielillä. 
   
 4. Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin).

 

Humanistisen tiedekunnan opintopalveluissa tehtävät ahotoinnit

Alla luetelluissa tapauksissa voit toimittaa dokumentit (tutkintotodistuskopion ja siihen kuulutvat opintosuoritusotteet, ylioppilastutkintotodistuskopion) suoraan koulutuksen lähipalvelupisteeseen (KE1020).

 • jos olet suorittanut toisessa yliopistossa arvostellun opintokokonaisuuden (esim. perusopinnot tai aineopinnot), joka ei sisälly aiempaan tutkintoosi
 • jos olet suorittanut aiemman korkeakoulun tutkintoon kuuluvia pakollisia kieliopintoja (esim. toinen kotimainen kieli, ns. "virkamiesruotsi")
 • jos olet saanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa arvosanan L tai E englannin kielessä (laaja oppimäärä); tällöin sinulle hyväksiluetaan kandidaatintutkintoon kuuluva opintojakso 902000Y Reading for Academin Purposes in the Humanities, 2 op
 • jos olet suorittanut IB-/EB-tutkinnon (tai suorittanut englanninkielisen korkeakoulututkinnon); tällöin sinulle hyväksiluetaan opintojakso 902160Y Academic English for Humanities, 5 op

 

Lisätietoa:

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.9.2018