Ympäristöhistorian hankkeelle iso apuraha

Koneen säätiöltä kolmivuotinen hankerahoitus

Koneen säätiö myönsi kolmivuotisen rahoituksen Turun yliopiston ekologian osaston ja Oulun yliopiston historian oppiaineen yhteishankkeelle ”Ympäristön vaikutus esiteollisten ihmisten elinkiertojen evoluutioon Suomen Lapissa”. Tutkimushankkeen tarkoituksena on kerätä kattava ja laaja-alainen aineisto erilaisista väestöön vaikuttavista ympäristömuuttujista, sekä tutkia näiden muuttujien vaikutusta Suomen Lapin alueella eläneen väestön lisääntymiseen sekä kuolleisuuteen. Hankkeessa on monitieteinen mutta silti yhtenäinen tutkimusfokus, jossa pystytään hyödyntämään humanistista (historiatiede) ja luonnontieteellisiä menetelmiä ihmisen ja ympäristömuutosten välisten vaikutusten ymmärtämiseksi.

Historiantutkimuksen osuudessa pyritään selvittämään muun muassa minkälainen vaikutus pysyvällä asutuksella ja maatalouselinkeinojen lisääntymisellä on ollut saamelaisten ja suomalaisten terveyteen Lapissa. Kiinnostava kysymys on myös saamelaisten ja suomalaisten ravinnonhankintaan liittynyt luonnonresurssien hyödyntäminen. Ympäristötekijöistä perehdytään myös ilmastoon, varallisuuteen sekä institutionaalisen normiston muutoksiin (mm. kontrolli). Evoluutioekologisten tulosten ansiosta hankkeen historian osuudessa voidaan myös testata uudenlaisia selitysmalleja yhteisöjen muutosprosesseissa.

Hankkeen evoluutiobiologian osuuden keskeisenä tavoitteena on selvittää, miten eri ympäristötekijät vaikuttivat esiteollisten ihmisen lisääntymiseen ja elossasäilyvyyteen Suomen Lapissa perhe- ja yksilökohtaisesti, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttivat näihin eroihin ja miten nämä erot olivat yhteyksissä yksilöiden biologiseen kelpoisuuteen.

Hankkeen vastuullisena tutkijana toimii dosentti Samuli Helle, joka on noin 15 vuotisen uransa aikana keskittynyt ihmisen evoluutioekologiaan esiteollisissa suomalaispopulaatioissa ja julkaisut tutkimuksia huippusarjoissa. Hankkeen historiantutkimuksen osuuden vastuuhenkilönä toimii dosentti Matti Enbuske. FT Ritva Kylli vastaa hankkeessa postdoc-tutkijana erityisesti ravinnonsaantiin liittyvästä historiantutkimuksen osuudesta. Tutkimushankkeessa ovat lisäksi mukana FT Samuli Helama (METLA, Rovaniemi) sekä apulaisprofessori Jon Brommer (Ekologian osasto, Turun yliopisto). Helaman työpanos liittyy vuosittaisen keskilämpötilasarjan rekonstruointiin Pohjois-Suomessa 1600-luvulta eteenpäin, kun taas Brommer on tutkimuksessa mukana ilmiasullisen plastisuuden sekä populaatiodynamiikan mallintamisen kansainvälisenä huippuosaajana.

 

 

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 16.12.2014