University of Oulu, 2016

Historia sivuaineena

Historia on vapaa sivaine kaikille HIKUVIE-tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Muiden oppiaineiden opiskelijoiden tulee hakea sivuaineen opinto-oikeutta osallistumalla lähtötasokokeeseen. Lähtötasokoe on yhteinen historia-aineille (historia & tieteiden ja aatteiden historia) ja antaa opinto-oikeuden molempien aineiden yhteisiin perusopintoihin sekä erillisiin aineopintoihin. Lähtötasokokeen kautta otetaan vuosittain enintään 20 sivuaineopiskelijaa. Lähtötasokoe järjestetään keväisin huhti-toukokuussa. Tarkemmat tiedot ajankohdasta ja luettavista teoksista ilmoitetaan historiatieteiden www-sivuilla. Kokeessa vaaditaan essee-vastauksia. Esimerkiksi keväällä 2018 pääsykokeeseen luettava teos oli Tuomas Tepora & Aapo Roselius (toim.) Rikki revitty maa. Helsinki: Gaudeamus 2018.

Perusopinnot (25 op)

Perusopinnot ovat yhteiset historian sekä tieteiden ja aatteiden historian opiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suoritavat samat opintojaksot kuin pääaineopiskelijat:

700123P Korkeakulttuureista uuteen aikaan, 5 op

700124P Uusin aika, 5 op

700125P Aatteiden ja oppien historia, 5 op

700126P Orientaatio historiantutkimukseen, 5 op

700127P Menetelmien perusteista soveltamiseen, 5 op

 

Aineopinnot (35 op)

Sivuaineopiskelijat suorittavat aineopinnot 10 op pääaineopiskelijoita suppeampana kokonaisuutena. Historian aineopintojen valikoimasta suoritetaan seuraavat kurssit:

700333P Tutkimusmenetelmät, 5 op

700320A Tilastolliset menetelmät ja arkistojen käyttö, 5 op

700321A Arktinen historia, 5 op

700322A Kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, 5 op

700323A Ympäristö ja terveys, 5 op

700422A Proseminaari ja proseminaaritutkielma, 10 op

Viimeksi päivitetty: 3.10.2018