Humanistiset ympäristöopinnot

Humanistiset ympäristöopinnot ovat nouseva poikkitieteellinen ala, jossa keskitytään vallitseviin ympäristöhaasteisiin tavalla joka huomioi niiden historialliset, filosofiset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Humanistiset ympäristöopinnot ovat syntyneet tarpeesta vahvistaa humanististen tieteiden roolia nykyisessä poliittisessa ja tieteellisessä keskustelussa ympäristöstä sekä kestävistä arvoista ja käytännöistä.  

Oulun yliopistossa humanistiset ympäristöopinnot yhdistävät useiden oppiaineiden ja tiedekuntien opetusta ja tutkimusta. Perustan opinnoille luo arkeologian, filosofian, historiatieteiden, kulttuuriantropologian, kulttuurimaantieteen, taideaineiden, ympäristösosiologian ja ympäristöviestinnän yhteistyö ihmistieteellisessä ympäristötutkimuksessa. Humanistisissa ympäristöopinnoissa erotellaan moninaisia tapoja, joilla ympäristökysymykset ovat kietoutuneet sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin sekä poliittisiin, tiedollisiin, teknologisiin, arvoihin liittyviin ja eettisiin kysymyksiin.

Humanistiset ympäristöopinnot ovat tärkeä osa ympäristöosaajien ja -tutkijoiden laaja-alaista peruskoulutusta. Ympäristöhaasteiden hahmottaminen ja niihin vaikuttaminen edellyttävät humanistista näkemystä kyseisten ilmiöiden moniulotteisuudesta. Ekologiset prosessit, yhteiskunnalliset toimintatavat, talous, tekniikka, tieto ympäristöstä sekä kulttuurin käsitykset ja arvot nivoutuvat niissä yhteen. Siksi jo opintojen alkuvaiheessa tähdätään vahvaan poikkitieteelliseen asiantuntemukseen ja ajattelun kehittämiseen. Humanistiset ympäristöopinnot täydentävät pääaineista valmistuvien asiantuntijuutta ja siten työelämävalmiuksia. Humanististen ympäristöopintojen opiskelu antaa valmiuksia muun muassa ympäristöhallinnon, yritysten sekä ympäristöjärjestöjen asiantuntija-, tiedotus- tai johtotehtäviin sekä tieteen ja median palvelukseen.