Tutkimuksen etiikka

Hyvä tieteellinen käytäntö

Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimaa HTK-ohjetta Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (2012).  

Ohje opastaa tutkijoita eettisesti vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen valitsemiseen ja käyttämiseen tutkimuksen kaikissa vaiheissa kaikki asianosaiset huomioiden. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse. Vastuu kuuluu kuitenkin myös koko tiedeyhteisölle: tutkimusryhmille ja niiden vastuullisille tutkijoille, tutkimusyksiköiden johtajille sekä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johdolle.

Hyvään tieteelliseen käytäntöön perehdyttäminen ja tutkimusetiikan opettaminen ovat kiinteä osa Oulun yliopiston antamaa perus- ja jatkokoulutusta. Oulun yliopisto opettaa tutkimuksen eettisiä periaatteita perustutkinto-opiskelijoille, ohjaa väitöskirjantekijöitä pohtimaan eettisiä näkökulmia sekä omassa tutkimuksessaan että tutkimuksessa yleensä, järjestää henkilökunnan jäsenille asianmukaista koulutusta ajankohtaisissa asioissa sekä arvioi tutkimusta erityisissä eettisissä toimikunnissa. 

Ihmistieteiden eettinen toimikunta ja ennakkoarviointi

Humanistisessa tiedekunnassa valmisteltavia ja toteutettavia tutkimushankkeita käsitellään ensisijaisesti Ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa. Toimikunta antaa eettisiä lausuntoja ihmistieteiden alan ei-lääketieteellisistä tutkimushankkeista ja vastaa muihin alan tutkimukseen liittyviin eettisiin kysymyksiin.  Ennakkoarviointityön lähtökohtana toimii Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa (2019).  Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan ohjeistusta. 

Viimeksi päivitetty: 12.5.2020