Germaaninen filologia (saksa)

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma on tarkoitettu sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä, kielenopetuksesta, kulttuurista ja kirjallisuudesta sekä näihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä. Tutkinto-ohjelmassa on yhteishaussa viisi hakukohdetta, joista yksi on germaaninen filologia.

Germaanisen filologian oppiaineessa keskitytään hyvän kielitaidon saavuttamisen lisäksi saksan kielen ja kirjallisuuden sekä saksankielisten maiden kulttuurin tuntemukseen ja tutkimukseen. Opintojen aikana opiskelija voi erikoistua kielen opetukseen, kääntämiseen, yritysviestintään tai kirjallisuus- ja kulttuuritieteeseen.

Opinnot koostuvat ydinalueista, joita ovat mm. kielitiede, kääntäminen, kirjallisuus, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä. Oppiaineessa voi lisäksi suorittaa 25 opintopisteen laajuisen kääntämisen sivuainekokonaisuuden. Opintoihin kuuluu myös kieliharjoittelu, jonka voi suorittaa esim. kahden kuukauden työskentelyllä, kuukauden kielikurssilla tai lukukauden/-vuoden vaihto-opiskeluilla saksankielisessä maassa. Opiskelijoille on tarjolla vuosittain stipendejä kielikurssia tai ulkomailla opiskelua varten. Partneriyliopistoja on Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa. Ulkomailla suoritetut vaihto-opinnot sisällytetään täysimääräisinä tutkintoon, joten opinnot edistyvät myös vaihdossa ollessa.

Aineenopettajaksi opiskelevilla sivuaineena on usein esim. toinen kieliaine. Aineenopettajan koulutukseen kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot. Muilla kuin opettajiksi valmistuvilla tutkinnon rakenne on vapaa, joten sivuaineet kannattaa valita työllistymistä silmällä pitäen. Esimerkiksi matkailua ja kauppatieteitä voi erinomaisesti liittää sivuaineina germaanisen filologian opintoihin. Oppiaineen omaopettajat laativat opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa opintojen ja tutkinnon aineyhdistelmien suunnittelussa.

Valmistuneilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Aineenopettajan ammatin lisäksi (alueen) kansainvälistyvä elinkeinoelämä hyötyy saksan kielen ja saksan kielialueen kulttuurin asiantuntijoista. Koska saksankielisen talousalueen merkitys Suomen vientiteollisuudelle on suuri, asiantuntijat ja johtotehtäviä tukevat kulttuurikonsultit tulevat olemaan avainasemassa. Tätä tarvetta vastaamaan oppiaineessa on kehitetty myös kansainvälisen yritysviestinnän opintoja, jotka opiskelija voi valita suuntautumisvaihtoehdokseen.

Valintakoe: 18.5.2018 klo 9-12 salissa HU106

Valintakokeessa on kaksi osaa, joista molemmista voi saada 20 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä valintakokeessa on 15 pistettä.

1. Tekstianalyysi (20 p) Koetilaisuudessa hakijoille jaetaan lyhyehkö saksankielinen teksti, johon kirjoittajan tulee ottaa kantaa. Kirjoituksesta, joka tehdään saksaksi, arvioidaan sekä kieli että sisältö. Kielen arvioinnissa kiinnitetään huomiota kieliasuun, ilmaisuun ja lauserakenteisiin, sisällön arvioinnissa tekstin ymmärtämiseen, referointiin ja analysointiin.

2. Kirjallinen kääntäminen suomesta saksaan (20 p)

Germaanisen filologian hakija voi valituksi tultuaan saada sivuaineeksi ilman sivuaineen lähtötasokoetta englantilaisen filologian (englanti), ruotsin kielen tai ranskan kielen, jos hänellä on ylioppilastutkinnossa ao. kielistä vähintään arvosana laudatur tai eximia cum laude approbatur.

Englannissa hakijalla on oltava pitkä oppimäärä, ruotsissa keskipitkä oppimäärä, ranskassa ei ole oppimäärärajoitusta. Arvosana ei saa olla viittä vuotta vanhempi.

Englantilaisessa filologiassa sivuainepaikkoja on germaanisen filologian ja ruotsin kielen opiskelijoille yhteensä kahdeksan. Tarvittaessa hakijoiden keskinäinen järjestys määräytyy ensisijaisesti englannin arvosanan mukaan, toissijaisesti ylioppilastutkinnon tuottaman kokonaispistemäärän mukaan. Pisteet lasketaan englantilaisen filologian hakukohteen mukaisesti (äidinkieli, muista kolme parhaan pistemäärän tuottavaa ainetta).

Hakukohteeseen hyväksytyille ilmoitetaan sivuainevalinnasta opintojen alussa. Kieliaineissa järjestetään myös erillisiä sivuainekokeita, joihin yliopiston opiskelijat voivat osallistua.

Viimeksi päivitetty: 10.10.2017