University of Oulu, 2016

Valmistuminen

Tutkinnon suorittaminen

Kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Sivuaineen tutkielma

Pää- ja sivuaineen laatuarvosana

Tutkintotodistukset

Diploma Supplement

Tutkintotodistushakemus ja publiikki

Valmistumisaikataulut ja pukeutumisohjeet

Tutkintoa täydentävät opinnot Oulun yliopistosta valmistuneille

 

Tutkinnon suorittaminen

Kandidaatintutkinnon suorittaminen ei aiheuta muutosta opinto-oikeuteesi. Maisterintutkinnon suoritettuasi opinto-oikeus humanistisessa tiedekunnassa päättyy valmistumispäivänäsi. Tutkintoa anoessasi sinun on oltava yliopistossa läsnäolevaksi ilmoittautuneena.

Kaikille humanistisen tiedekunnan maisterintutkinnon suorittaneille myönnetään automaattisesti tutkintoa täydentävä opinto-oikeus valmistumislukuvuoden loppuun (31.7. asti), ja tämän jatkoksi vielä kahdeksi lukuvuodeksi. Opinto-oikeus koskee humanistisen tiedekunnan opintoja. Jos haluat täydentää opintojasi sellaisella aineella, johon opinto-oikeutta tulee hakea esimerkiksi sivuaine-/lähtötasokokeen kautta, tarkista hyvissä ajoin kokeiden ajat oppiaineen kotisivuilta.

(Huom. Ohjeita vanhan tutkintoasetuksen mukaisen kandidaatintutkinnon suorittaneelle tästä linkistä.)

 

Kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte

Kandidaatintutkinnon valmistuminen ja opintotuki
1.8.2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla opintotuki on myönnetty ensin vain kandidaatin tutkinnon suorittamiseen (ns. kaksiportainen yliopistotuki). Tarkista hyvissä ajoin tiedekunnan valmistumisaikataulu ja ohjeistus tutkinnon valmistumisesta. Kandidaatin tutkielman tarkastaminen ja kypsyysnäytteen arviointi ovat aikaa vieviä prosesseja. Opintotukea maisterivaiheen opintoihin voit saada vasta kandidaatintutkinnon valmistumiskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Kun kandidaatintutkielmasi on valmis, työn ohjaaja antaa luvan syöttää tutkielman Laturi‐järjestelmään. Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja). Kandidaatintutkielman hyväksyy opetuksesta vastuussa oleva opettaja. Arvostelusta kerrotaan opetussuunnitelmassa.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Kandidaatintutkielman pohjalta kirjoitetun kypsyysnäytteen tarkastaa opetuksesta vastuussa oleva opettaja ja lisäksi kielentarkastaja. Opettajan ja kielentarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut kypsyysnäytteen arvioitavakseen.

Koulutusdekaani hyväksyy kypsyysnäytteen tarkastajien lausuntojen perusteella (viikoittainen hyväksymispäivä on keskiviikko). Tarkastuslausunnon on oltava tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteessä ehdottomasti edellisen viikon perjantaina, jotta kypsyysnäyte voidaan hyväksyä.

 

Maisterintutkinnon valmistuminen

Huom! Kandidaatintutkinnon on oltava suoritettuna, ennen kuin pro gradu -tutkielman tarkastusprosessin voi aloittaa.

Kun pro gradu -tutkielmasi on valmis, ohjaajasi antaa sinulle luvan syöttää gradu Laturi‐järjestelmään. Jos kandidaatintutkintosi on tässä vaiheessa vielä suorittamatta, et voi syöttää graduasi Laturiin.

Työn tulee olla PDF/A tiedostomuodossa (ks. Muuntaja), ja samalla syötät Laturiin työsi tiivistelmän.

Tiivistelmä tehdään samalla kielellä, jolla gradu on kirjoitettu ja se liitetään ”tiivistelmä (ensisijainen)” -kenttään. Jos gradun kieli ei ole suomi, ”tiivistelmä (toissijainen)” -kenttään liitetään myös suomenkielinen tiivistelmäteksti. Tiivistelmä on samalla maisterintutkinnon kypsyysnäyte. Jos gradun kieli ei ole suomi, kypsyysnäytteenä käsitellään toisijaiseen kenttään kirjoitettu tiivistelmä.

Tiivistelmästä tulee ilmetä

  • tutkielman aihe
  • tutkimuksen kohde, aineisto ja tarkoitus
  • käytetyt tutkimusmenetelmät (mikäli tutkimus on luonteeltaan teoreettinen ja perustuu tiettyyn kirjalliseen materiaaliin, on mainittava tärkeimmät lähdeteokset; mikäli tutkimus on luonteeltaan empiirinen, on mainittava käytetyt metodit)
  • keskeiset tutkimustulokset
  • tulosten perusteella tehdyt päätelmät ja toimenpidesuositukset

Tiivistelmän pituus on yksi A4-sivu  (välilyönteineen n. 3200 merkkiä, kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Pro gradun tarkastajien on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa tarkastajien määräämisestä.

Koulutusdekaani hyväksyy pro gradu -tutkielmasi tarkastajien lausuntojen perusteella ja samalla kertaa gradun tiivistelmän maisterintutkinnon kypsyysnäytteenä.  Saat tiedon työn hyväksymisestä ja arvosanasta WebOodista hyväksymisen jälkeen. Sinulle lähetetään koulutuksen lähipalvelupisteestä tarkastajien lausunto sähköpostitse Oodissa ilmoittamaasi osoitteeseen.

Opiskelija voi pyytää tutkintolautakunnalta tutkielman arvosteluun oikaisua 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Lukukausien loppupuolella pro gradu -tutkielmien tarkastustyöt ruuhkautuvat, ja tarkastaminen saattaa kestää maksimiajan. Tämä on syytä ottaa huomioon valmistumista suunnitellessasi

 

Sivuaineen tutkielma

Pääaineen tutkielman lisäksi sinulla on mahdollisuus suorittaa maisterin tutkinnossasi tai sen jälkeen myös sivuaineestasi syventävät opinnot, joihin sisältyy joko sivuaineen tutkielma tai tutkielmatyyppisiä opintoja. Sivuaineen tutkielman tai tutkielmatyyppisen työn vaatimukset ovat soveltuvin osin samat kuin pro gradu -tutkielmassa, sillä myös sivuaineen syventävien opintojen tulee tuottaa aineen jatkokoulutuskelpoisuus.

Sivuaineen tutkielman aihe ja tutkimusongelma tulee rajata siten, että tutkielman työmäärä ei ylitä 20 opintopisteen laajuutta.

Sivuaineen tutkielman tarkastaja arvioi työn asteikolla 0—5. Palaute sivuaineen tutkielmasta annetaan samaan tapaan kuin palaute muista opintosuorituksista, ts. tutkielman hyväksyminen ei kuulu koulutusdekaanin tehtäviin. Kirjallista lausuntoa sivuaineen tutkielmasta ei edellytetä, mutta pyydettäessä tarkastajan tulee sellainen antaa.

 

Pää- ja sivuaineen laatuarvosana

Tutkintotodistukseen merkitään opintokokonaisuuksien opintopistemäärä ja kokonaisuudesta annettu loppuarvosana.

Kandidaatintodistuksessa kerrotaan, että pääaineen opintoihin sisältyy hyväksytty kandidaatintutkielma. Maisterintutkintotodistukseen merkitään  pro gradu -tutkielman arvosana.

Pienin mahdollisen sivuainekokonaisuus on perusopinnot 25 op. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin esimerkiksi ulkomailla suoritetut, sivuaineeksi kootut opinnot (minimilaajuus 10 op, arvosana 'hyväksytty') ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajilta vaadittavat puheviestinnän opinnot (10 op, arvosana 1-5). Kieli- ja viestintäkoulutuksessa suoritetuista vapaaehtoisista kielikursseista voidaan koostaa sivuainekokonaisuus kieli, kulttuuri ja viestintä (minimilaajuus on 10 op, arvosana 'hyväksytty').

Kieli- ja viestintäopinnoista sekä muista opinnoista merkitään tutkintotodistukseen opintopistemäärä. Tutkintoasetuksen määräämä kielitaito merkitään myös todistukseen.

Tutkintoon sisällytettävät opintokokonaisuudet on koostettava Oodiin. Koostamista pyydetään oppiaineen opintosuoritusten kirjaajalta (esim. sähköpostitse osoitteesta study.humanities(at)oulu.fi).

Kieli- ja viestintäopinnot sekä tutkinnon muut opinnot koostetaan tiedekunnan koulutuksen lähipalvelupisteessä sen jälkeen, kun tutkintotodistushakemus on lähetty sinne sähköisessä OSAT-järjestelmässä.  Niistä opinnoista ei siis tarvitse erikseen pyytää kokonaisuusmerkintää.

 

Tutkintotodistukset

Kaksiportaisessa tutkintojärjestelmässä kandidaatintutkinto ja maisterintutkinto ovat molemmat itsenäisiä tutkintoja, joista annetaan kummastakin oma tutkintotodistus. Tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Huomaa, että samana valmistumispäivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien avulla opiskelijaa ohjataan suorittamaan kandidaatin tutkinto 180 opintopisteen ja maisterin tutkinto 120 opintopisteen laajuisena. Opintojen ohjauksessa korostetaan opintojen suunnittelua ja sitä, että tutkinto on mielekästä koota valmiista opintokokonaisuuksista. Yksittäiset opintojaksot ja keskeneräisten opintokokonaisuuksien opinnot, jotka sisällytetään tutkintoon, sijoitetaan tutkintotodistuksissa kohtaan ”muut opinnot”. Ne näkyvät todistuksessa ainoastaan opintopisteinä, eivät sivuaineena. Keskeneräisiin opintokokonaisuuksiin sisältyvät opinnot suositellaan jätettäväksi kandidaatintutkinnon ulkopuolelle ainakin silloin, jos tavoite on suorittaa opintokokonaisuus maisteritutkinnon aikana valmiiksi. Kandidaatintutkintoon sisällytettyjä opintoja ei voi käyttää enää toistamiseen maisterintutkinnossa.  

Tutkintotodistuksiin merkitään pääaineen ja sivuaineiden nimet, jokaiseen opintokokonaisuuteen sisältyvä opintopistemäärä ja opintokokonaisuuden loppuarvosana. Kandidaatin tutkintotodistuksessa mainitaan kandidaatin tutkielma, maisterin tutkintotodistuksessa pro gradu -tutkielma ja sen arvosana. Jos opintokokonaisuus on suoritettu muualla kuin todistuksen antavassa yliopistossa, opintokokonaisuuden nimen alla on mainittu suluissa yliopiston nimi. Opetettavan aineen opinnot ja muut opettajan kelpoisuuteen kuuluvat opinnot kerrotaan tutkintotodistuksen liitteessä.

Vähintään 10 opintopisteen laajuiset opinnot, joiden opetussuunnitelmissa noudatetaan erilaista opetussuunnitelmarakennetta kuin humanistisella alalla (esim. ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut, temaattisesti yhteenkuuluvat opinnot) ja joiden opintokokonaisuuksia ei ole arvosteltu, merkitään sivuaineet-kohtaan. Tällöin merkitään oppiaineen nimi ja suorituspaikka sekä opintopistemäärä ilman arvostelua. Sivuaineeksi voidaan myös merkitä äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelijoiksi valmistuvilta vaadittava puheviestintä sekä kieli, kulttuuri ja viestintä -kokonaisuus.

Koulusivistyskieli ja kypsyysnäytteen kieli merkitään tutkintotodistukseen. Toisen kotimaisen kielen taidon osalta suullinen ja kirjallinen kielitaito merkitään tutkintotodistuksessa erikseen. Vieraiden kielten opinnot merkitään todistukseen, esimerkiksi vieraan kielen taito on osoitettu englannin kielessä. Tutkinnon suorittaneen vapaavalintaiset vieraiden kielten opinnot käyvät ilmi tutkintotodistuksen liitteenä seuraavasta opintosuoritusotteesta.

Todistuksen kohtaan ”muut opinnot” kirjataan opetussuunnitelman mukaiset joko omassa yliopistossa tai muissa koti- tai ulkomaisissa tiede- tai taidekorkeakouluissa suoritetut opintojaksot, joita ei ole sisällytetty toiseen korkeakoulututkintoon tai sivuaineiden opintokokonaisuuksiin.

 

Diploma Supplement

Oulun yliopistossa on käytössä EU:n ja Opetusministeriön kanssa yhteistyössä kehitetty Diploma Supplement, joka on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen englanninkielinen liite. Diploma Supplementin tarkoitus on lisätä tutkintojen kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja helpottaa liikkuvuutta valmistumisen jälkeen.

Oulun yliopiston opiskelijat saavat valmistuessaan automaattisesti ja maksutta Diploma Supplementin, josta ilmenee kunkin tutkinnon taso, rakenne ja laajuus, sisältö ja tutkinnon asema kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi siinä annetaan tietoa suoritetun tutkinnon antamasta kelpoisuudesta. Diploma Supplementin liitteenä on opintosuoritusote ja selvitys suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

 

Tutkintotodistushakemus ja publiikki

Valmistumispäiviä on kerran kuukaudessa, mutta valmistumisjuhla eli publiikki järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa (joulu- ja kesäkuussa).

Tiedekunnan koulutusdekaani myöntää tutkintotodistukset. Valmistumispäivä on kuukauden viimeinen päivä. Publiikki eli valmistumisjuhla on suoritettujen tutkintojen julkistamistilaisuus, jossa koulutusdekaani luovuttaa tutkintotodistukset tutkinnon suorittaneille. Publiikkeja järjestetään joulukuussa ja kesäkuussa. Publiikkiin ilmoittaudutaan samalla kun täytetään tutkintotodistushakemus sähköisessä OSAT-järjestelmässä. Järjestelmään kirjadutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Huomaa, että samana päivänä ei voi valmistua sekä kandidaatiksi että maisteriksi.

Varmista ennen tutkintotodistushakemuksen täyttämistä OSAT-järjestelmässä, että olet tarkistuttanut pää- ja sivuaineopintosi ja pyytänyt koostamaan niistä loppumerkinnät ja -arvosanat. Humanistisen tiedekunnan opintojen koostamispyynnöt lähetetään palveluosoitteeseen study.humanities@oulu.fi. Muissa tiedekunnissa tai avoimessa yliopistossa suoritetuista opintokokonaisuuksista koostamispyynnöt lähetetään ko. tiedekunnan / avoimen yliopiston palveluosoitteeseen.

Tutkintotodistushakemuksen täyttämisen jälkeen hakemus tulee muistaa myös lähettää. Hakemus näkyy opiskelijalle OSATissa ’Käsittelyssä’- tilassa niin kauan kunnes todistus on tehty ja on valmis postitettavaksi/noudettavaksi. Myös hakemuksessa etukäteen nimeämäsi asiamies voi noutaa todistuksen. Todistuksen noutamistavasta tai postittamisesta on ilmoitettava tutkintotodistushakemuksessa.

 

Valmistumisaikataulut ja pukeutumisohjeet

Kevätlukukauden 2019 valmistumispäivät ja aikataulut

Syyslukukauden 2019 valmistumispäivät ja aikataulut

Pukeutumisohjeita publiikkia varten: klikkaa tästä.

 

Tutkintoa täydentävät opinnot Oulun yliopistosta valmistuneille

1. Maisterintutkinnon (tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon) suorittaneen opiskelijan opinto-oikeus Oulun yliopistossa päättyy valmistumispäivänä.  Humanistinen tiedekunta myöntää valmistuneelle opiskelijalleen automaattisesti tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden valmistumislukuvuoden loppuun ja lisäksi vielä kahdeksi lukuvuodeksi tästä eteenpäin. Esimerkiksi lokakuussa valmistunut saa tutkintoa täydentävän opinto-oikeuden seuraavan vuoden heinäkuun lopuun asti ja lisäksi vielä tästä kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Opinto-oikeus koskee humanistisen tiedekunnan järjestämiä opintoja. Jos opiskelija haluaa täydentää tutkintoaan humanistisessa tiedekunnassa vielä tämän jälkeenkin (esim. jatkaa kesken jääneitä sivuaineopintoja tai aloittaa uuden sivuaineen opinnot), hänen tulee hakea erikseen oikeutta suorittaa täydentäviä opintoja.

Muista tiedekunnista valmistuneet hakevat tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta valmistumisen jälkeen alla olevien hakuaikataulujen mukaisesti.

2. Opinto-oikeudesta perittävä maksu (asetus 1082/2009) on 10 euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohti, esimerkiksi perusopinnot (25 op) 250 euroa, aineopinnot (35 op) 350 euroa ja yksittäiset opintojaksot niiden laajuuden mukaan. Maksu(t) maksetaan yhdessä erässä opinto-oikeuden alettua. Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta. Opintojen aloittamista ei voi lykätä.

3. Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyt opettajankoulutuksen opinnot (ns. opetettavan aineen opinnot) erillisinä tai täydentävinä opintoina ovat kuitenkin koulutus- ja kulttuuritoimintaan liittyvistä syistä maksuttomia silloin, kun ne liittyvät yksittäisille opiskelijoille järjestettyyn koulutukseen. Opinto-oikeutta hakevalla täytyy olla suoritettuina opettajan pedagogiset opinnot, jotta opinto-oikeus voidaan myöntää maksuttomana.

4. Hakuaika päättyy 15.8. ja 15.12. klo 15.00. Myös postitse toimitettavan hakemuksen on oltava perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 15.00. Jos päättymispäivä sattuu kuitenkin lauantaiksi tai sunnuntaiksi, hakemuksen on oltava perillä seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Opinto-oikeus myönnetään kahdeksi lukuvuodeksi.

5. Joissakin humanistisen tiedekunnan oppiaineissa (mm. kieliaineet, informaatiotutkimus, historia) opiskelijan on lähtökohtaisesti osallistuttava sivuainekokeeseen saadakseen opinto-oikeuden. Oppiaineet antavat tarkempia tietoja kokeista. Suomi toisena ja vieraana kielenä -opintoihin hakevalla tulee olla suoritettuna suomen kielen perusopinnot.

6. Jatkotutkintoa suorittavilla on samanlainen sivuaineoikeus kuin kandidaatin- tai maisterintutkintoa suorittavilla.

HUOM.
Jos opiskelija on valmistunut humanistisesta tiedekunnasta ennen tämän päätöksen voimaantuloa eikä hänelle ole myönnetty tutkintoa täydentävää opinto-oikeutta, hän voi saada ensimmäisen kahden vuoden opinto-oikeusjakson maksutta. Opinto-oikeutta on haettava em. hakuaikojen mukaisesti.

Hakulomake ohjeineen löytyy lomake-sivulta.

 

Viimeksi päivitetty: 10.8.2019