University of Oulu, 2016

Politiikkatieteet

Politiikkatieteet antavat vahvan pohjan poliittisten järjestelmien, instituutioiden ja toimijoiden ymmärtämiseksi. Opinnot tarjoavat laajan kuvan politiikan kentästä ja politiikasta sekä valmiudet kansallisten ja kansainvälisten kysymysten analyyttiseen tarkasteluun.

Politiikkatieteiden perusopinnot tarjoavat monipuolista tietoa poliittisista aatteista, instituutioista ja ilmiöistä ja kehittävät valmiuksia yhteiskuntatieteelliseen analyysiin. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalan keskeisiä käsitteitä, teorioita ja tutkimustapoja. Opiskelija osaa asettaa kysymyksiä, keskustella ja kirjoittaa tieteellisen argumentoinnin keinoja käyttäen.

Politiikkatieteiden opinto-oikeus on historian sekä tieteiden ja aatteiden historia (ent. aate- ja oppihistorian) pääaineopiskelijoilla, jotka valmistuvat historian ja yhteiskuntaopin aineenopettajiksi. Politiikkatieteiden opinnot (25 op) toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa. Opintojaksojen tentaattoreina toimivat Lapin yliopiston opettajat. 

Kansallisen ja kansainvälisen raja on hälventynyt viime vuosikymmenten poliittisten muutosten seurauksena. Politiikkatieteissä yhdistyvät valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenalanäkökulmat, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden politiikan tutkimuksen tärkeimpiin ajankohtaisiin teemoihin. Valtio-opissa tutkitaan poliittisia instituutioita, ideologioita ja poliittisen ajattelun ja toiminnan vaihtelevia muotoja. Politiikkaa ja vallankäyttöä analysoidaan sekä perinteisten poliittisten järjestelmien puitteissa että esimerkiksi identiteetin, sukupuolen tai kulutuksen poliittisuutena. Kansainvälisten suhteiden tieteenala tulkitsee kansainvälisen järjestelmän ja yhteisön rakennetta ja toimintaa. Se analysoi valtioiden ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, sodan ja rauhan kysymyksiä sekä moninaisia globaaleja ongelmia kuten ympäristön saastumista, terrorismia, väestönkasvua ja ihmisoikeusloukkauksia.

Lue lisää opinnoista WebOodista.

 

Lisätietoa:

Yliopistonlehtori Matti Enbuske matti.enbuske@oulu.fi

 

Viimeksi päivitetty: 25.9.2019