University of Oulu, 2016

Työelämäopinnot

Työelämäopinnot on kaikkien tiedekunnan tutkinto-ohjelmien yhteinen valinnainen kokonaisuus, jonka opiskelija voi sisällyttää joko kandidaatin- tai maisterintutkintoon. Kokonaisuuteen sisältyvät yrittäjyysopinnot tarjoaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Tyelämäopinnot-sivuainekokonaisuus (25 op) on tarkoitettu kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kokonaisuudessa ei ole pakollisia opintojaksoja, vaan opiskelija voi koota kokonaisuuden omien intressiensä mukaan. Koko kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija saa siitä tutkintoon liitettävän sivuaineen 25 op.

Opiskelija voi suorittaa kokonaisuudesta myös yksittäisiä kursseja. Tällöin ne voi liittää joko
1) pää- tai sivuaineen valinnaisiin opintoihin; asiasta sovittava oppiaineen (harjoittelun) vastuuhenkilön kanssa
2) tutkinnon muihin opintoihin.

Osaamistavoitteet:

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot työelämään liittyvistä asioista. Opiskelijan itse valitsemien painotusten mukaan hän tuntee perusasiat yrittäjyydestä ja/tai alansa tyypillisistä projekti-, hallinto- ja/tai luottamustehtävistä. Hän osaa tunnistaa ja sanoittaa omia osaamisalueitaan, laatia ansioluettelon ja hakemuksen, valmistautua työhaastatteluun
sekä työnhakijan että rekrytoijan roolissa, osaa suunnitella itsenäisesti projektin ja toteuttaa sen sekä arvioida projektin toteutusta ja sen eri vaiheita. Opiskelija kykenee käyttämään hyödykseen työkokemustaan ja reflektoimaan sitä suhteessa opintoihinsa.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:


 

010131Y Toiminta yliopistollisissa luottamus- ja järjestötehtävissä 110 op

Active Participation and Positions of Responsibility in Student Organizations

Opetuskieli: suomi/englanti

Ajoitus: opinto-oikeusaikana

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- soveltaa yliopistollisissa luottamustehtävissä edellytettäviä taitoja (vuorovaikutustaidot, kokoustekniikka, ryhmässä toimiminen, yhteistyötaidot, johtamisvalmiudet),

- arvioida kriittisesti ratkaistavaksi tulevia asioita, ottaa kantaa päätettäväksi tuleviin asioihin ja perustella näkemyksiään,

- hoitaa luottamustoimeen liittyvät tehtävät vastuullisella tavalla.

Sisältö: Opintojakso voi koostua useammasta luottamustehtävässä toimimisesta seuraavasti:

- Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4–5 op
- Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
- Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
- Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
- Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
- Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
- Ainejärjestön/Killan hallitus 1 vuosi 1–3 op
- Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL:n hallitus 1–5 op- Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät esim. tiedekunnan koulutustoimikunta tai OYY:n jaoston jäsen 1–3 op

Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa luottamustehtävän/-tehtävien hoitamisesta, jossa käsittelee mm. seuraavia asioita:

1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (Erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Oppimispäiväkirja ja todistus luottamustehtävän hoitamisesta palautetaan tiedekunnan johtavalle koulutusasiantuntijalle, joka määrittelee myönnettävien opintopisteiden määrän. Todistus on hallintoelimen tai muun järjestön vastuuhenkilön antama virallinen dokumentti, josta käy ilmi tehtävät, tehtävien ajankohta ja laatu sekä hakijan aktiivisuus. Oppimispäiväkirjan laajuus on 2-5 sivua (tekstikoko 11, riviväli 1).

Em. toiminnasta voi saada yhteensä enintään 10 op, 1–2 osassa. Opiskelija voi sisällyttää opintopisteet muihin opintoihin tai oppiaineen suostumuksella myös oppiaineen omiin opintoihin. Suoritus kirjataan koodille 010131Y Toiminta luottamus- ja järjestötehtävissä.

Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: johtava koulutusasiantuntija

 

010141P Työelämätaidot 5 op

Working life skills    

Ajoitus: 1.–5. vuosi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa osaamisalueensa ja osaa käyttää niitä työnhaussa. Opiskelija osaa laatia ansioluettelon ja työhakemuksen sekä markkinoida osaamistaan myös some-kanavilla.

Sisältö: Itsenäisesti ja ryhmissä tehtävät pohdinnat omista osaamisalueista ja niiden sanoittaminen, ansioluettelon ja työhakemuksen laatiminen, tutustuminen työnhaun some-kanaviin. Portfolion laatiminen.

Kohderyhmä: HuTK:n opiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Verkkokurssi, johon sisältyvät esim. Uranosteen CV- ja työnhaku-työpajat ja mahdollisesti muitakin tilaisuuksia.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kunkin oppiaineen harjoittelun vastuuhenkilö

 

010142P Projektinhallinta 5 op

Project management skills

Ajoitus: 1.–5. vuosi

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee projektinhallinnan eri vaiheet, osaa suunnitella yhtenäisen oman projektin tavoitteineen, vaiheistaa ja resursoida sen sekä arvioida läpi viedyn projektin onnistumista. Opiskelija osaa viestiä projektinsa tavoitteista ja toteutuksesta sekä omalle projektiryhmälleen että muille sidosryhmille.

Sisältö: Työn tai harrastuksen parissa läpi viety projekti joko projektipäällikkönä tai projektin vastuullisena toimijana, osallistuminen projektin tavoitteiden määrittelyyn, riskien ja resurssien arviointiin, projektiorganisaation muodostamiseen ja hallintaan, tehtävien jakoon, projektin etenemisen seurantaan ja arviointiin, projektin viestinnän suunnitteluun ja hallintaan, projektin päättämiseen ja arviointiin sekä sidosryhmille viestimiseen.

Kohderyhmä: HuTK:n opiskelijat

Suoritustavat ja arviointikriteerit: AHOTointi, raportti suoritetusta projektista.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kunkin oppiaineen harjoittelun vastuuhenkilö

 

010143P Työkokemus 5 op

Work experience

Ajoitus: 1.–5. vuosi

Osaamistavoitteet: Opiskelijan oman osaamisen tiedostaminen, osaamisen soveltaminen työelämässä sekä opintojen ja työelämän välisen yhteyden vahvistaminen. Opiskelija kykenee hankkimaan itselleen harjoittelupaikan, hän hallitsee harjoitteluprosessin ja pystyy toimimaan työyhteisössä. Lisäksi hän osaa sanoittaa oman osaamisensa, soveltaa oman pää- ja/tai sivuaineensa opintoja työelämässä, reflektoida omaa osaamistaan ja hänellä on työllistymistä edistäviä valmiuksia tieteenalansa erityyppisiin tehtäviin.

Sisältökuvaus: Opintojakso voi muodostua kahdella tavalla: Opiskelijan yliopisto-opintoihin liittyvän aikaisemman työkokemuksen tai opintojen ohessa tehtävän työ(harjoittelu)n kautta.

Suorittaminen: AHOTointi, raportti suoritetuista työtehtävistä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Vastuuhenkilö: Kunkin oppiaineen harjoittelun vastuuhenkilö

Viimeksi päivitetty: 25.9.2019