TEPUTU

Tiukentuvien energiatehokkuus- ja ympäristövaatimusten luoma tarve löytää uusia ratkaisuja rakentamiseen on lisännyt kiinnostusta puupohjaisiin teollisiin ratkaisuihin niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Suomessa valmistettujen puutuotteiden merkittävin yksittäinen markkina on rakentaminen sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla, mutta puurakentamista voitaisiin edelleen merkittävästi kasvattaa. Puurakentamisesta puuttuu laaja, kilpailukykyisten teollisten ratkaisujen tarjonta ammattirakentamiseen, erityisesti kerrostalorakentamiseen. Jotta puurakentamisen merkittävä kasvupotentiaalia voitaisiin hyödyntää, tarvitaan tutkimusta puutuotealan jalostusarvon ja kannattavuuden radikaaliin parantamiseen sekä valmiuksien luomiseen valmisosateollisuudelle. Suurin potentiaali puurakentamisen kasvulle on ammattimaisessa ja kaupunkimaisemassa asuinkerrostalo- ja liikerakentamisessa.

Lisätietoa: Teollisen puuelementtirakentamisen yhteistutkimushanke TEPUTU (Finnish Wood Research Oy)

Last updated: 5.6.2012