eProsessit (2009-2010)

Etätyön prosessit - eProsessit-hankkeen tavoitteena on ollut tutkia vuorovaikutus- ja etätekno-logioita caseorganisaatioiden johtamisessa ja liiketoimintaprosesseissa sekä eTyön toiminta-mallien kehittäminen ja niiden käytön lisääminen myös yleisesti. Organisaatioiden nykypro-sessit ja eProsessien tavoitetila kartoitetaan ja niiden pohjalta muodostetaan uudet, vaihtoeh-toiset eTyömallit/eProsessit. Näitä malleja mitataan, optimoidaan ja kehitetään edelleen tavoi-tetilana kohdeorganisaation mukaan optimoitu eToimintamalli. Hanke on käynnistynyt hel-mikuussa 2009 ja päättynyt elokuuhun 2010. Hanketta hallinnoi Oulun yliopiston työtieteen yksikkö ja rahoittajina toimivat Tekes/EAKR ja hankkeeseen osallistuvat organisaatiot.

Lisäksi:

Last updated: 27.9.2012