Tutkimusprojektit

Tällä sivulla on esimerkkejä tuotantotalouden tutkimusprojekteista.

Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa (PASS)

(2020-2022)

Painettavat teknologiat kiinteän elektrolyytin akkusovelluksissa (PASS) on tutkimusta edistävä kehittämis- ja promootiohanke, joka yhdistää Oulun seudun kansainvälisesti tunnetun painettavan teknologian ja älykkään elektroniikan huippuosaamisen osaksi kansallisia ja kansainvälisiä akkuarvoketjuja. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden ja kestävän kemian tutkimusyksiköiden, Oulun ammattikorkeakoulun ja VTT:n välisenä yhteistyönä. Lisätietoja.

Kestävä keikkatyö

(2020-2022)

Kestävä keikkatyö on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima ESR-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on kehittää työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä näiden kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä keikkatyötä hyödyntävissä pk-yrityksissä sekä keikkatyötä välittävissä yrityksissä, erityisesti keikkatyöntekijöiden näkökulmasta. Lisätietoja. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön, Tampereen yliopiston, Metropolia ammattikorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välisenä yhteistyönä.

FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen

(2020-2023)

FOKUS-hankkeessa kehitetään pk-yrityksille työhyvinvoinnin johtamisen työkaluja, joiden avulla voidaan parantaa työhyvinvoinnin johtamisen suunnitelmallisuutta, organisointia, arviointia ja tehokkuutta. Vaasan yliopiston koordinoimassa hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto. ESR-rahoitteinen FOKUS työhyvinvoinnin johtamiseen -hanke on sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima. Lisätietoja.

Omaishoitajien turvallisuus ja hyvinvointi

(2019 – 2020)

Omaishoitajien turvallisuus ja hyvinvointi (2019 – 2020) on Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama hanke, jossa selvitetään keinoja tukea ja parantaa omaishoitajien kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja tarkentaa Suomessa asuvien omaishoitajien kohtaamia haasteita heidän turvallisuuteensa ja hyvinvointiinsa liittyen. Haasteiden analysoinnin jälkeen hankkeessa etsitään ja kuvataan hyviä käytänteitä omaishoitajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseen, kuten ergonomian kohentamiseen ja psykososiaalisen kuormituksen vähentämiseen. Kolmantena hankkeen tavoitteena on osoittaa sopivien toimien kustannustehokkuus.

Hanke tuottaa kunnille ajankohtaisen tutkittuun tietoon perustuvan analyysin suomalaisten omaishoitajien turvallisuus- ja hyvinvointihaasteista. Tutkimushankkeessa kuvailtujen ratkaisujen avulla kunta voi valita sopivia toimenpiteitä tukeakseen omaishoitajien hyvinvointia ja turvallisuutta. Panostaessaan omaishoitajien hyvinvointiin ja turvallisuuteen omaishoitajien terveys ja jaksaminen paranevat, mikä puolestaan vähentää omaishoitajien tarvitsemaa terveydenhuoltoa sekä omaishoidettavien tarvitsemia laitoshoitoja.

Työturvallisuuden haasteet tulevaisuudessa

(2019)

Työturvallisuuden haasteet tulevaisuudessa (2019) on Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rahoittama hanke, jossa tarkastellaan tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä näkemyksiä siitä, millaisia havaintoja on esitetty työturvallisuuden ja -terveyden lähitulevaisuuden näkymistä sekä miten ja millaisia haasteita työturvallisuuden ja –terveyden alalla odotetaan kohdattavan seuraavien 5 – 10 vuoden aikana. Lisäksi muodostetaan tutkimuskonferenssien teemoihin perehtyen näkemys viimeisten viiden vuoden (2014-2018) aikana käsitellyistä työturvallisuus- ja –terveys –tutkimukseen liittyvistä aiheista.  

Tutkimus toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena (systematic review) hyödyntäen kansainvälistä tutkimuskirjallisuustietokantaa Scopusta. Scopus-tietokantahaun lisäksi tarkastelua ulotetaan kattamaan tieteellisten julkaisujen lisäksi tärkeimpiin aihetta sivuaviin julkisesti saatavilla oleviin kirjoihin ja raportteihin esimerkiksi Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirastosta (EU-OSHA, https://osha.europa.eu) ja PEROSH-verkostolta (www.perosh.eu). Aineisto rajataan käsittelemään tutkimuskirjallisuutta, joka käsittelee työturvallisuutta ja -terveyttä kehittyneissä maissa, ns. teollisuusmaissa. Systemaattista kirjallisuuskatsausta täydennetään kevyemmällä analyysilla kohdentuen valittujen alan vakiintuneiden konferenssien julkisesti saatavilla olevaan materiaaliin, eli pääasiassa konferenssien verkkosivuilla ilmoitettuihin teemoihin, sessioiden otsikoihin, ohjelmiin sekä mahdollisesti saatavilla oleviin esitysten otsikoihin.

Arki lähemmäs

(2018-2020)

Arki lähemmäs -hanke edistää kuntoutuspalvelujen saavutettavuutta ja monipuolistaa niiden tarjontaa harvaan asutuilla alueilla. Hankkeessa kehitetään keinoja tarjota matalan kynnyksen etäkuntoutuspalveluja joustavasti ja kustannustehokkaasti ikäihmisille, syrjäytymisuhan alla oleville nuorille ja työelämän ulkopuolelle jääneille. Lisäksi halutaan myös varmistaa, että alan ammattilaisilla on tarvittava erityisosaaminen etäkuntoutuspalvelujen tarjoamiseksi. Tavoitteena on, että etäkuntoutuksessa käytetään teknologisia ratkaisuja, jotka lisäävät asiakkaiden kotona asumisen mahdollisuutta ja arjessa selviytymistä. Kuntoutumisen tukena hyödynnetään asiakkaan lähiseudun ympäristöjä, alueellisia erityispiirteitä ja voimavaroja.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja sen osatoteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. Hankkeelle on myönnetty tukea 276 372,64 euroa (EUn osuus 122 185,82 euroa + valtion osuus 154 186,82 euroa).

Monikansallisten investointiprojektien johtaminen (MILL)

(2018-2020)

Suomessa on käynnissä ja käynnistymässä useita kansainvälisiä investointiprojekteja, joista merkittävä osa tulee sijoittumaan Pohjois-Suomeen.

MILL-hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lisäarvoa luovia ja tehokkaita yhteistoiminnallisia projektijohtamisen menetelmiä ja ratkaisuja erityisesti kansainvälisten teollisuuden investointiprojektien valmisteluun, suunnitteluun, toteutukseen ja johtamiseen. Tätä kautta lisätään hankkeisiin osallistuvien yritysten ja muiden sidosryhmien kilpailukykyä.

Hanke toteutetaan Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikön ja Oulun kauppakamarin yhteistyönä. Yliopisto toimii omalla tutkimuspainotteisella osaamisellaan kehittäjäorganisaationa ja kauppakamari toimii yrityksien edustajana ja pelin rakentajana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kesto 2018-2019 ja budjetti 492 988 €. Lisätietoja

ILA-LEAN

(2016-2018)

ILA-LEAN projektin tavoitteena on kehittää opetusmateriaaleja ja osaamista liittyen Lean ajattelun soveltamiseen toimisto- ja tietotyössä. Erityisesti yritykset odottavat Lean ajatteluun liittyvää osaamista ja uutta tietoa. Tällä hetkellä suuri osa Lean sovellutuksista on tuotannon alueella. Yritykset ovat kuitenkin havainneet, että myös toimistotyössä ja luovassa työssä on paljon tehostettavaa ja hukkia, joita tulisi poistaa.

Lisätietoja I - Lisätietoja II

Valmiina työelämään!

(2016-2018)

”Valmiina työelämään! on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitteinen hanke, jossa tuotetaan työelämän ja työhyvinvoinnin opintokokonaisuus toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Opintoja rakennetaan yhdessä 11 suomalaisen oppilaitoksen kesken. Hankkeen tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus. Opinnot antavat käytännön keinoja edistää, hallita ja johtaa työhyvinvointia ja työkykyä työpaikoilla sekä auttavat asennoitumaan myönteisesti työhön, työelämään ja sen kehittämiseen sekä työhyvinvointikulttuurin luomiseen työpaikoilla.” Lisätietoja.

Työkykyjohtaminen yhteisellä työpaikalla

(2017)

Työkykyjohtaminen yhteisellä työpaikalla -tutkimushankkeessa etsitään ratkaisuja työntekijöihin kohdistuvan haitallisen fyysisen ja psykososiaalisen kuormituksen hallintaan. Lisäksi tarkastellaan, voidaanko yhteisen työpaikan käsitettä soveltamalla löytää keinoja menestyksekkääseen työkyvyn ja tuottavuuden johtamiseen kunta-alan työpaikoilla, joilla työskentelee useiden eri tahojen työntekijöitä. Kohdeorganisaationa hankkeessa on ateria- ja puhtauspalveluja tuottava liikelaitos, Oulun Serviisi ja kohdetyöpaikkoina päiväkoteja, kouluja sekä hyvinvointikeskus, joille se tarjoaa ateria- ja puhtauspalveluja. Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja kohdetyöpaikoilla havaittuihin työympäristön ja työtapojen ongelmakohtiin sekä auttaa työpaikan toimijoita tunnistamaan puutteita nykyisissä toimintatavoissa ja löytämään toimivampia ratkaisuja osallistuvan suunnittelun avulla. Lisäksi päämääränä on muokata yleistettävissä oleva toimintamalli yhteisten työpaikkojen haittakuormitustekijöiden hallitsemiseksi. Lähtökohtana on kaikkien kohdetyöympäristöissä toimivien sidosryhmien, kuten työntekijöiden, työnjohdon ja työterveys- ja työsuojelutoimijoiden osallistuminen työn kehittämiseen. Sidosryhmien yhteistyön avulla pyritään löytämään aiempaa parempia toimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä, edesauttamaan hyvien käytäntöjen leviämistä sekä terveyttä edistävien työympäristöjen ja hyvinvoivien työyhteisöjen kehittymistä. Kehitysprosessin rinnalla kulkevat myös jatkuvan parantamisen periaatteet.

Vaikuttava HSEQ-toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen

(2017)

HSEQ – palvelutoimittajien arviointi on suurten tilaajayritysten yhdessä kehittämä arviointimenettely, jonka avulla tilaajayritykset voivat yhdessä arvioida toimittajiensa kyvykkyyden työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioissa. Arvioinnin toteuttaa aina KIWA Inspectan pääarvioija yhdessä tilaajayritysten koulutettujen arvioijien kanssa. Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusyksikössä toimiva työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimustiimi on toiminut klusterissa tutkimus- ja kehittämiskumppanina jo yli kymmenen vuoden ajan toteuttaen useita arviointimenettelyä kehittäviä hankkeita.

Vaikuttava HSEQ-toiminta: hyvät käytännöt, arviointi ja alihankintaverkostojen johtaminen –hanke on vuosina 2017-2018 toteutettava Työsuojelurahaston ja klusteriyritysten rahoittama hanke, jossa tutkitaan HSEQ (Health, Safety, Environment, Quality) –toimintaa teollisuuden alihankkijaverkostoissa. Tutkimuskohteena hankkeessa on teollisuuden toimijoiden muodostama HSEQ-klusteri ja sen kehittämä palvelutoimittajien arviointimenetelmä sekä klusteriyritysten alihankkijaverkosto.

Lisätietoja: https://www.tsr.fi/valmiit-hankkeet/hanke?h=117148

RaDe II

(2015-2017)

Globaalissa liiketoiminnassa reagointi asiakkaiden jatkuviin, odottamattomiin tuotetarpeisiin edellyttää nopeita päätöksiä ja kehitystoiminnan tehokkuutta. Kilpailussa onnistuminen edellyttää yritykseltä päätöksenteon tueksi kykyä omaksua uusia ja tehostettuja tiimityöskentelyn tapoja. RaDe II -projektissa (Rapid Development) tutkitaan miten itseohjautuvia tiimejä käyttämällä ja viestinnän tehostamisella voidaan ratkaista nopeatempoisen tuotteen kehityksen ongelmat läpi koko yrityksen arvoketjun.

Nopea tuotteenkehitys (RaDe) on viitekehys, joka täydentää yrityksessä käytössä olevia tuotekehitysprosesseja (NPD). Käyttämällä RaDe-viitekehystä yrityksellä on mahdollisuus toteuttaa odottamattomat asiakkailta tulevat tuotetarpeet nopeutetulla tuotteen kehittämisellä huomioiden koko arvoketju ja yritysverkoksi. Yritysten on mahdollista hyödyntää erityyppisiä viitekehyksiä erilaisiin tuotekehityksen tarpeisiin. Uusi tutkimustieto jaetaan suomalaisen teollisuuden käyttöön projektissa tuotetavan "nopea tuotteen kehitys” käsikirjan avulla.

EUE - Phase 2

(2015-2016)

Energizing Urban Ecosystems EUE - Phase 2. The project seeks for new business models for urban development. The goal of the EUE research program is to “Building solid foundations for the comprehensive understanding of the planning, design and management of the future urban areas and ecosystems, and turning this accumulating intellectual capital and know-how into successful, global business processes”.

APD

(2015-2017)

The multi-disciplinary APD (Value Co-Creation in Agile Project Deliveries) project combines research disciplines of project management within industrial engineering and management, law, communication studies and agent-based social simulation and modelling.  The aim of the APD research project is to model and develop effective 1) flexible contracting, 2) organising and procurement and 3) communication processes for value co-creation in multi-stakeholder projects within IT, construction, and social and healthcare industries and to cross-fertilise best flexible project development practices between these sectors.

Kitkaton kommunikointi, KIKO -hankkeet

(2012-2017)

Kitkaton kommunikointi – eli KIKO-prosessissa johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia tarkastellaan yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla ja valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Yksilötason kehittämisessä sovelletaan Oulun yliopiston kasvatuspsykologian klinikalla viimeisten kymmenen vuoden aikana kerättyä tutkimus- ja kokemusaineistoa ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittämisestä. Työyhteisö- ja organisaatiotasoilla kehittämistarpeet kartoitetaan nykytila-analyysilla (kyselyt, haastattelut ja havainnointi). Varsinainen työhön liittyvän vuorovaikutuksen havainnointi, arviointi ja kehittämistyö työyhteisö- ja organisaatiotasoilla toteutetaan osallistuvan suunnittelun menetelmillä.

KIKO-prosessi on saanut alkunsa vuosina 2012-2013 toteutetussa hankkeessa, jonka tavoitteena oli suomalaisten teknologia- ja suunnittelualan organisaatioiden vuorovaikutuksen kehittäminen. Tämän jälkeen prosessin kehittäminen on jatkunut tuotteistamishankkeessa (2016), jossa KIKO-prosessista rakennettiin yhdessä Ahaa Vision Oy:n kanssa modulaarinen palvelutuote, joka on helposti räätälöitävissä erilaisiin asiakastarpeisiin. Räätälöinti mahdollistaa tuotteen laajan hyödyntämisen erilaisissa suomalaisissa työorganisaatioissa. Tuotemäärittelyssä yhdistyivät kansainvälinen tutkimustieto, vakioidut toimintamallit sekä selkeät aikataulut ja vastuunjaot, mitkä yhdessä tekevät tuotteesta asiakkaalle helpon ja turvallisen ostaa. KIKO –palvelutuote mahdollistaa vuorovaikutuksen kehittämisen organisaatiossa kolmella tasolla ja sen moduulit sisältävät useita erilaisia menetelmiä, joiden haltuun ottamisen todettiin vaativan systemaattisen ja aikataulutetun tuotekoulutuksen kehittämistä. Viimeisimpänä toteutetun KIKO-sertifiointikoulutuksen kehittämisen (2017) avulla pyritään pitämään huolta myös siitä, että tuotetta käytetään työelämän kehittämisessä oikeaoppisesti ja laadukkaasti.

Lisätietoja: http://www.kikohanke.com/

BENEFIT

(2014-2016)

Business Models For Enhancing Funding And Enabling Financing For Infrastructure In Transport.

Terveet tukipalvelut

(2014-2016)

Tehokkaat ja käyttäjäkeskeiset logistiset tukipalvelumallit pitkien etäisyyksien terveyspalvelujärjestelmissä –hankkeen tarkoituksena oli tutkia ja kehittää terveydenhuollon logistisia tukipalveluita Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueella. Tavoitteena oli luoda tukipalveluille organisaatiorajat ylittävä skaalautuva palvelumalli. Tässä monitieteisessä hankkeessa oli mukana Oulun Yliopiston markkinoinnin, logistiikan, laskentatoimen, työtieteen ja geoinformatiikan alojen tutkijoita sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Oulun kaupunki ja Itella Posti Oy. Työtieteen alalle sijoittuva tutkimusosio keskittyi järkevään työnjakoon tukipalvelujen ja ydintoimintojen kesken sairaalaympäristössä. Hankkeessa työnjakoa kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa osallistuvan suunnittelun keinoin.

BECSI

(2014-2015)

BECSI (Business ecosystems and platforms for innovations) -projektissa analysoidaan Suomen innovaatiojärjestelmää ja -politiikkaa liiketoimintaekosysteemien näkökulmasta. Tutkimuskohteina vertaillaan johtavia suomalaisia ja kansainvälisiä Health & Life Science ekosysteemejä sekä älykkäitä kaupunkeja liiketoiminnan innovaatioalustoina.

KLEI

(2013-2016)

KLEI - projekti tarkastelee kulutushuippujen leikkausta ja energiatuotannon integrointia.

BBE

(2014-2015)

BBE -hankkeessa [Energizing Urban Ecosystems (EUE)] tarkasellaan kaupunkikehittämiseen uusia liiketoimintamalleja

BICON

(2014-2014)

Alueellisen biotaloustoiminnan tilan ja kehityspotentiaalin kartoitus

INNOCITY

(2013-2015)

The InnoCity project addresses the requirements of cities and communities and aims to combine attractive designs with flexibility of integration and short construction times.

LIVI

(2013-2015)

LIVI -projekti fokusoituu Innovatiivisen infrastruktuurinhankinnan kehittämiseen

APPM

(2013-2015)

Active Product Portfolio Management projekti tarkastelee aktiiviseen tuoteportfolion hallintaan liittyviä prosesseja, työkaluja, johtamismalleja, sekä suorituskykymittareita.

LCIFIN 2

(2013-2015)

Hanke keskittyy Lean-filosofian soveltamiseen ja kehittämiseen Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla.

AseMa

(2013-2015)


Asenteet mallillaan (AseMa) keskittyy työturvallisuuden parempaan hallintaan logistiikkayrityksissä.

RaDe

(2013-2014)

Projektin tavoitteena on selvittää virtuaalisten kompetenssien roolia globaalissa tuotekehityksessä.

TRAFI

(2013-2014)

Viraston palveluiden ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi

KLIKK

(2012-2014)

Hankkeen keskeisenä päätavoitteena on kehittää käyttäjälähtöinen teollinen, kokonaistaloudellinen sekä tehokas korjauskonsepti lähiökerrostalojen korjaamiseen, laajentamiseen ja lisäkerrosten rakentamiseen.

INNOPRENEURSHIP 21

(2012-2014)

Tässä projektissa on tavoitteena on löytää uusia tapoja kouluttaa yrittäjämäisiä ja yrittäviä osaajia Pohjois-Suomeen. Hankkeessa ovat mukana Oulun yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Luleå Tekniska Universitet Ruotsista ja Universitet i Nordland Norjasta.

PBS

(2009-2014)

Project business and services hankkeessa kehitetään uusia projektien ja niihin liittyvien palveluiden tuottamiseen ja toimittamiseen tähtääviä liiketoimintamalleja erilaisille projektiliiketoimintaa harjoittaville yrityksille.

HSEQ- viestintäkanava

(2012-2013)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa HSEQ-palvelutoimittaja-arviointitoiminnan viestintää. Tämä toteutetaan ennen kaikkea www.hseq.fi –sivuston kautta, jota kehitetään monipuolisemmaksi ja toiminnan eri osapuolet paremmin huomioonottavaksi.

ProTouch

(2009-2013)

Hankkeessa kehitetään johtamis- ja viestintätyökalu, jonka avulla yrityksen johtohenkilöt voivat helposti ja selkeästi kertoa yrityksen menestystekijöiden tilanteesta henkilöstölle.

RapidPRO I&II

(2011-2013)

This project aimed to create new knowledge on product data challenges in rapid productization context.

LPG

(2009-2013)

Large project governance hankkeessa pyrittiin kehittämään suurten projektien johtamista eri business toimijoiden verkostoina, keskittyen erityisesti verkostojen hallintamekanismeihin.

TUPSKE

(2011-2013)

Tuotantoprosessien systemaattinen kehittäminen

TEPUTU

(2011-2012)

Hankkeen tarkoituksena on luoda puuelementtirakentamiseen yhtenäinen ja avoin rakentamisjärjestelmä, joka johtaa laajaan yrityskohtaisten, kaupallisten puurakentamisen sovellusten ja liiketoimintamallien kehittämiseen.

INSCO

(2011-2012)

INSCO -projekti (Innovation in Sourcing Competencies) tutkii ja kehittää hankintatoimen uusia malleja yhteistyössä yritysten rinnakkaisprojektien kanssa ja kansainvälisten benchmarking esimerkkien avulla. Tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa alihankkijayhteistyötä erityisesti varhaisen tuote- ja palvelukehityksen aikana. Projektissa tutkitaan transaktio-, projekti-, prosessi- ja erityishankintamalleja, kehittäjäyhteisöjä ja talkoistamista. Tavoitteena on nopea käyttöönotto ja tehokas tutkimustiedon jakaminen.

LCIFIN1

(2010-2012)

Projektissa haetaan keinoja soveltaa lean -tuotantofilosofiaa, työkaluja ja metodeja rakennus- ja infra-alan yritysten ja heidän toimitusketjujensa toimintaan.

KERVO
(2010-2012)

Kestävän yhdyskunnan arvoketjut -hankkeessa tarkastellaan ja mallinnetaan rakennetun yhdyskunnan eri toimintojen arvoketjuja ja arvon tuottoa koko elinkaaren aikana.

Voimaa ossaamisesta!

(2012)

Voimaa ossaamisesta! -tutkimus-, kehittämis- ja koulutushanke järjestää työhyvinvoinnin parantamiseen liittyviä koulutuksia ja seminaareja sekä ohjausta ja valmennusta. Hanke on tarkoitettu Oulun, Koillismaan ja Raahen seutukuntien alueella toimiville yrittäjille, yritysten ja julkishallinnon johdolle sekä niiden työntekijöille.

DoEval

(2012)

DoEval-hankkeessa arvioidaan Diakonia-opistot -verkoston opistojen työelämäpalvelun toimintamalleja ja kehitetään arviointityökalu verkoston jäsenten tulevaan käyttöön.

TOT Teematutkinta

(2011-2012)

Projekti sisältää kaksi teematutkintaa kuolemaan johtaneista työpaikkaonnettomuuksista. Toisessa analysoidaan kuljetussäiliöonnettomuuksiin liittyvät tapaukset ja toisessa siirrettävien tikkaiden käytöstä johtuneet onnettomuudet.

PLMD2 Project

(2009-2011)

PLMD2 project aims to create new knowledge about the product data management and solutions for PLM (product lifecycle management) studying more deeply on product structure and requirements for digital realisation.

C-Business

(2008-2011)

C-Business is a research project on communities technical networks - their ownership, governance and operation.

Kunpassi

(2009-2011)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla kunta-alalle sopiva työympäristöasioiden perehdyttämisjärjestelmä.

ETÄ

(2008-2011)

ETÄ - hankkeessa pyritään kehittäämään ja kartoittamaan Kemi-Tornio alueen yritysten mahdollisuuksia ja edellytyksiä etätyöhön. Hanketta hallinnoi Meri-Lappi Instituutti.

TUOLATU ja TUOLATU II

(2007-2011)

TUOLATU-hankkeiden tavoitteena on työterveys-, työturvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaan kehitetyn arviointityökalun (HSEQ-arviointi) jatkuva parantaminen.

CHISU

(2009-2010)

CHISU- "Kiinan markkinoille suunnatun kansainvälistymisprosessin rakentaminen" -hankkeen tavoitteena on oppia sellaisten yritysten kansainvälistymisprosesseista, jotka ovat jo Kiinan markkinoilla.

Kaikkien käyttäjien sairaala

(2009-2010)

Välineitä monimuotoisen sairaalaympäristön käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.

eProsessit

(2009-2010)

Etätyön prosessit - eProsessit-hankkeen tavoitteena on ollut tutkia vuorovaikutus ja etäteknologioita caseorganisaatioiden johtamisessa ja liiketoimintaprosesseissa sekä eTyön toimintamallien kehittäminen ja niiden käytön lisääminen myös yleisesti.

IRMA

(2009)

IRMA –projektissa tutkimuksen tarkoituksena on edistää korkeakouluopetuksen laatua, tehokkuutta ja vertailukelpoisuutta 27 EU:n jäsenvaltiossa.

e-Xcellence+

(2008-2009)

e-Xcellence+ on EU'n rahoittama 2008-2009 toteutettava eOpettamisen laatukäytäntöihin liittyvä hanke.

3Koo

(2005-2009)

3Koo-hankkeen tavoitteena on kehittää samanaikaisesti Pohjois-Pohjanmaan, eteläisen Lapin ja Kainuun yritysten tuottavuutta ja työelämän laatua.

Häitek

(2007-2009)

Kokonaistavoitteena on kehittää jakelukuljetuskuorma-autojen ohjaamon ulkopuolisesta toiminnasta mahdollisimman häiriötöntä ja tehokasta hyödyntämällä innovatiivista, käyttäjäkeskeistä teknologiakehitystä.

TYHJÖ

(2006-2009)

TYHJÖ on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva työhyvinvoinnin ja työympäristöjohtamisen oppimisverkosto.

TEKEVÄ

(2008)

TEKEVÄ - Pienten elintarvikealan yritysten tehokkuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen.

QERN

(2006-2008)

Quality of Experience Research Network (QERN) is a collaborative effort that has a clear common aim that focuses on improving and developing the abilities for providing Quality of Experience in the future complex networks.

AINO

(2007)

AINO-hankkeen tavoitteena on tutkia alueellisen innovaatiotoiminnan osaamistasoa Oulunkaaren, Koillismaan, Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan seutukunnissa.

SEBI

(2006-2007)

Projektin tavoitteena on tutkia informaation yhteensovittamista erillisistä tietojärjestelmistä ja tietolähteistä nopeasti ja kustannustehokkaasti soveltaen semanttisia teknologioita.

TEOS

(2005-2007)

Teos is a three-year project focusing on modelling testing to controllable and manageable section of the entire lifecycle of the product. The project was started in 1st January 2005.

KOTVA

(2005-2006)

Henkilöstön koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ja niiden torjunnan merkitys työyhteisöissä: tapausesimerkeistä kohti yleistettävää tietoa.

TurvaMela

(2002-2006)

Työturvallisuuskilpailulla hyviä tuloksia. Vuoden 2006 lopussa päättynyt TurvaMela eli Meri-Lapin teollisuuden turvallisuustyön kannustuspalkinto tuki osaltaan Meri-Lapin alueen yritysten työturvallisuuden hyvää kehitystä.

HSEQ-kehittäminen

Työtieteen tutkimusalueella on viime vuosina ollut ja on edelleen käynnissä erityyppisiä HSEQ-hankkeita. Ohessa olevien päättyneiden ja käynnissä olevien projektien lisäksi on mm. vuodesta 2011 ollut käynnissä keskisuuren ja edelleen kasvavan konepajaratkaisuja toimittavan yrityksen HSEQ-osa-alueiden (Health, Safety, Environment, Quality) kehittäminen. Hanke on osa laajempaa kehittämishanketta, jossa on Oulun yliopiston lisäksi mukana Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto sekä joukko muita asiantuntijoita.

Suurten projektien hallinta

Tuotantotalous pyrkii kehittämään ja tuottamaan osaamista sekä yritysten että henkilöstön tarpeisiin. Esimerkiksi Pohjois-Suomeen tulossa oleva ydinvoimala ja useat kaivosprojektit ovat suuria projekteja, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia lukuisille osaajille.

 

Keskeisiä Työtieteen hankkeita vuosien varrelta.

 
 
 

 

Last updated: 19.3.2021