Informaatiotutkimuksen päivät 2014: Esitelmäkutsu - Call for Papers

Tiistai, kesäkuu 3, 2014

 

Informaatiotutkimuksen päivät järjestetään Oulun yliopistolla 6.-7.11.2014.

Informaatiotutkimuksen päivien yhteydessä järjestetään Doctoral forum ja posterisessio, joista ilmoitetaan myöhemmin.

 

Informaatiotutkimuksen päivien esitelmät:

Lähetä esityksesi laajennettu abstrakti (3500 - 7000 merkkiä, välilyönteineen) rtf-muodossa

viimeistään 31. elokuuta 2014 sähköpostitse työryhmän vetäjille.

Laajennetun abstraktin rakenne:
- otsikko
- tekijät, organisaatiot, sähköpostiosoitteet
- teksti
- lähdeluettelo

Tutkimuspäivillä esitysten kesto on noin 20 min. + 10 min. keskustelua. Esitysten määrästä ja luonteesta johtuen työryhmät voidaan organisoida myös muilla tavoin ja niitä voidaan yhdistää teemakokonaisuuksiin.

Esitysten kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.  Tiloissa on normaali konferenssivarustus. Erityistoiveista pyydetään ilmoittamaan  työryhmän vetäjille ja Terttu Kortelaiselle (terttu.kortelainen@oulu.fi ).

Esitelmien laajennetut abstraktit julkaistaan Informaatiotutkimus-lehdessä.

Tieto esitelmien hyväksymisestä ja julkaisuohjeet annetaan viimeistään 19. syyskuuta 2014.

 

Työryhmät

Pyydämme esitelmiä alla kuvattujen työryhmien aiheista:

 1. Monilukutaito ja informaatiolukutaito - tutkimusta ja käytännön sovelluksia
 2. Informaatio- ja kirjahistorian sekä lukemisen historian tutkimus
 3. Kirjastotutkimus ja kirjaston käsite
 4. Tutkimusdatan hallinta yliopistoissa
 5. Tiedonhaku ja sisällönkuvailua tukevat rakenteet, ontologiat ja muut muodot
 6. Erikoisaineiston haku ja kuvailu: kaunokirjallisuus, museoaineistot, pelit, ym.
 7. Tieteelliset kirjastot ja tutkimuksen arviointi
 8. Informaatio, viestintä, yhteiskunta ja politiikka
 9. Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt
 10. Terveystieto ja -viestintä
 11. Tietojohtaminen
 12. Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka

Jos työryhmiin ei sisälly aihetta, joka vastaisi esitelmäsi sisältöä, voit lähettää ehdotuksesi Terttu Kortelaiselle.

Päivien ohjelmassa on myös Kirjastoammattilaisten tulevaisuuden kompetenssit -workshop, jossa tavoitteena on hahmottaa erilaisia mahdollisuuksia kirjastoammattilaiselta vaadittavien kompetenssien kehitykselle lähtien erilaisista mahdollisista kirjastokäsityksistä.  Session järjestää Suomen Kirjastoseuran Koulutus- ja tutkimustyöryhmä, vetäjinä Olli Mäkinen ja Vesa Suominen. Tähän sessioon ei pyydetä esitelmiä.

1. Monilukutaito ja informaatiolukutaito - tutkimusta ja käytännön sovelluksia

Työryhmän vetäjät: Jannica Heinström, Åbo Akademi (abstraktit) jannica.heinstrom@abo.fi ; Anu Ojaranta, Åbo Akademi; Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto; Eero Sormunen, Tampereen Yliopisto.

Työryhmässä keskustellaan uusista lukutaidoista, niiden oppimisesta ja ohjauksesta. Aihetta tarkastellaan oppimistavoitteiden, käytäntöjen, ohjeitten ja eri toimijoiden näkökulmista. Tarkempi fokus keskittyy sekä informaatiolukutaidon oppimiseen ja oppimisen ohjaukseen että informaatiokäyttäytymiseen ja -käytäntöihin oppimisen kontekstissa. Ryhmään toivotaan esityksiä sekä suunnitellusta, tekeillä olevasta ja päättyneestä tutkimuksesta että innovatiivisista opetusmenetelmien ja -suunnitelmien kehityshankkeista.

2. Informaatio- ja kirjastohistorian sekä lukemisen historian tutkimus

Työryhmän vetäjä: Ilkka Mäkinen, Tampereen yliopisto (abstraktit) ilkka.makinen@uta.fi.

Työryhmään kutsutaan informaation, kirjastojen ja lukemisen historiaa tutkivien esityksiä sekä informaatiotutkimuksen, kirjahistorian että muilta tieteenaloilta.

3. Kirjastotutkimus ja kirjaston käsite
Työryhmän vetäjät: Pirjo Tuomi, Oulun ammattikorkeakoulu (abstraktit) pirjo.tuomi@oamk.fi ;  Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto; Vesa Suominen, Oulun yliopisto
Sessioon toivotaan esitelmiä, jotka pohjautuvat empiiriseen, historialliseen tai käsitteelliseen kirjastojen, niiden toimintojen ja/tai toimintaympäristön tutkimukseen. Sessiossa on tavoitteena myös pohtia, millä tavoin itse kirjastoa voidaan käsittää tai on käsitetty kirjastotutkimuksessa.

4. Tutkimusdataan hallinta yliopistoissa

Työryhmän vetäjät: Irene Salomäki (abstraktit) irene.salomaki@oulu.fi ; Tiina Sipola, Oulun yliopisto.

Työryhmään toivotaan esityksiä, jotka liittyvät tutkimusdataan liittyviin palveluihin tieteellisissä kirjastoissa. Esityksissä voidaan tarkastella esimerkiksi sitä, mitä tutkimusdata on, tutkimusdatan yhteiskunnallista merkitystä, siihen liittyviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, aihetta koskevia tutkimuksia ja hyviä käytäntöjä, meneillään olevia hankkeita, tutkimusdatan hallintaa kirjastoissa tai yrityksissä. Tavoitteena on herättää keskustelua, jakaa tietoa ja kehittää yhtenäisiä toimintatapoja.

5. Tiedonhaku ja sisällönkuvailua tukevat rakenteet, ontologiat ja muut muodot

Työryhmän vetäjä: Susanna Nykyri, Helsingin Yliopisto (abstraktit) susanna.nykyri@helsinki.fi; Mikko Lappalainen, Helsingin yliopisto mikko.lappalainen@helsinki.fi .

Työryhmään toivotaan esitelmiä, jotka käsittelevät sisällönkuvailun ja tiedonhaun sanastollisten apuvälineiden (esim. ontologiat) kehittämistä, linkitetyn datan asettamia tarpeita ja haasteita

sanasto- ja/tai sisällönkuvailutyölle, rakenteellista sisällönkuvailua ja sen merkitystä tiedonhaun kannalta.

6. Erikoisaineiston haku ja kuvailu: kaunokirjallisuus, museoaineistot, pelit, ym.

Työryhmän vetäjät: Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopisto (abstraktit) jarmo.saarti@uef.fi ; Anna Mikkonen, Tampereen yliopisto; Pirjo Tuomi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Työryhmään toivotaan esityksiä erityisaineistojen asettamista haasteita tiedonjärjestämiselle, siitä miten hakujärjestelmät palvelevat erikoisaineistojen hakua sekä empiirisiä tutkimuksia kuvailun mahdollisuuksista ja haasteista.

7. Informaation, viestinnän ja julkisuuden lainsäädäntö ja politiikka

Työryhmän vetäjät: Vesa Suominen (abstraktit) vesa.suominen@oulu.fi ; Erkki Karvonen; Anna-Kaarina Linna, Oulun yliopisto

Työryhmään toivotaan esityksiä, joissa käsitellään informaatioon liittyviä yhteiskunnallisia ja poliittisia ulottuvuuksia, kuten sensuuria, tekijänoikeutta, viestintä-, informaatio- ja kulttuuripolitiikkaa jne. Tavoitteena on myös pohtia sitä, millaiset puitteet tekijänoikeus ja siihen liittyvä lainsäädäntö antaa kirjaston palvelutarjonnalle ja aineiston käytölle, mikä rooli kirjastoilla on tekijänoikeustietouden levittäjänä ja miten rinnakkaisjulkaisemiseen liittyvät tekijänoikeudelliset kysymykset tulisi ratkaista.

8. Tieteelliset kirjastot ja tutkimuksen arviointi

Työryhmän vetäjät: Otto Auranen, Tampereen yliopisto (abstraktit) otto.auranen@uta.fi ; Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto.

Sessioon toivotaan esityksiä, joissa tarkastellaan tieteellisten kirjastojen roolia tutkimuksen arvioinnissa tai esimerkiksi tähän käytettyjä menetelmiä.

9. Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt

Työryhmän vetäjät: Heidi Enwald (abstraktit) heidi.enwald@oulu.fi; Raimo Niemelä, Oulun yliopisto; Reijo Savolainen, Tampereen yliopisto.

Työryhmään ovat tervetulleita esitykset niin työhön kuin arkeenkin liittyvästä informaatiokäyttäytymisestä ja -käytännöistä.

10. Terveystieto ja -viestintä

Työryhmän vetäjät: Noora Hirvonen, Oulun yliopisto (abstraktit) noora.hirvonen@oulu.fi; Heidi Enwald,  Oulun yliopisto; Kristina Eriksson-Backa, Åbo Akademi.

Kaikki terveyttä informaatiotutkimuksen ja viestinnän näkökulmista tarkastelevat esitykset ovat tervetulleita. Toivomme esityksiä terveyteen liittyvästä informaatiokäyttäytymisestä ja lukutaidoista sekä siitä, miten terveystietoa välitetään, miten sitä pitäisi välittää ja miksi tieto ei aina välity.

11. Tietojohtaminen

Työryhmän vetäjät: Maija-Leena Huotari, Oulun yliopisto (abstraktit) maija-Leena.Huotari@oulu.fi tai Isto Huvila, Åbo Akademi isto.huvila@abo.fi .

Tietojohtamisen tutkimuskohteena on organisaatioiden kyky tuottaa uutta tietoa, uudistaa prosesseja ja käytäntöjä ja mahdollistaa jatkuva oppiminen yksilö-, ryhmä- ja laajemmilla tasoilla. Tämä edellyttää kykyä jakaa tietoa, johtaa tietotyötä, kehittää tiedonhallinnan infrastruktuureja ja käyttää niitä sekä tietoa niiden käyttäjistä organisaatioiden ja ryhmien jäseninä. Työryhmässä paneudutaan tietojohtamisen tutkimuskohteisiin (esim. julkiset organisaatiot, yritykset, ryhmät, yhteisöt, epämuodollinen itseorganisoituva toiminta, yksilöiden ja ryhmien vuorovaikutus), tutkimuksen teoreettisiin ja tieteenfilosofisiin lähtökohtiin sekä empiirisen tutkimuksen menetelmiin organisaatioympäristössä tavoitteena tutkimuksen laadullinen kehittäminen. 

12. Tieteellisen viestinnän tutkimus ja informetriikka

Työryhmän vetäjät: Kim Holmberg, Åbo Akademi (abstraktit) kim.holmberg@abo.fi ; Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto.

Työryhmään toivotaan tieteellisen viestinnän tutkimukseen liittyviä esityksiä ja/tai informetrisiä tutkimusmenetelmiä soveltavia tutkimuksia, joiden kohteena voi olla muukin kuin tieteellinen viestintä.

 

Lisää kalenteriin

Takaisin tapahtumiin

Viimeksi päivitetty: 3.6.2014