Tietojohtaminen

Tietojohtaminen (Knowledge Management) on nopeasti kehittyvä, monitieteinen tutkimusalue. Tutkimuksen tavoitteena on uuden teoreettisen ymmärryksen ja käytännön menetelmien kehittäminen tietoperustaisen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja jatkuvaan parantamiseen. Tutkimus kohdistuu muun muassa uuden tiedon luomiseen ja sen tieteenfilosofiseen perustaan, tietoprosessien tarkasteluun julkisessa terveydenhuollossa, yleisten kirjastojen yhteistyön laatuun, patenttien rooliin tutkimus- ja tuotekehityksessä sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin yritysviestinnässä. Tulokset kehittävät alan asiantuntijuutta, johtamista sekä tietoon perustuvaa toimintaa ja taloutta yhteiskunnan eri sektoreilla.

Käynnissä olevat tutkimusprojektit ja –hankkeet

Value creating processes in childhood obesity care and prevention. Knowledge management in a health care setting

[Arvoa luovat prosessit lasten lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tietojohtaminen terveydenhuollossa]
Tutkija: FM, HLL Helena Känsäkoski (väitöskirjaprojekti, Suomen Akatemian HeIP-hanke)
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Stefan Ek
Julkaisut: Helena Känsäkoski

Kumppanuus yleisten kirjastojen toiminnassa

Tutkija: FM Pirkko Lindberg (lisensiaattityö)
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Terttu Kortelainen
Yhteistyö on keskeinen Suomen yleisten kirjastojen toimintamuoto. Tästä huolimatta sen laatua ei ole aikaisemmin kartoitettu. Tutkimuksessa kartoitetaan ne tahot, joiden kanssa yleiset kirjastot tekevät yhteistyötä, määritellään yhteistyön laatu myös onnistuneen ja epäonnistuneen kumppanuuden näkökulmista. Monitieteinen tutkimus sijoittuu yhteiskunta- ja liiketaloustieteiden kenttään. Suomen yleiset kirjastot kattava kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2010. Tulosten perusteella kirjastoja saatetaan ohjeistaa suosimaan ja lisäämään yhteistyöhönsä niitä elementtejä, jotka ovat edistäneet kumppanuuden onnistumista ja näin hyödyttäneet yhteistyön osapuolia. Pitkällä tähtäimellä tämä voi lisätä kirjastotoiminnan vaikuttavuutta.

Knowledge creation in organizational environment. Hans Georg Gadamer’s concept of play in examining interactive events

[Tiedon luominen organisaatioympäristössä. Hans-Georg Gadamerin leikin käsite vuorovaikutustilanteiden tutkimisessa]
Tutkija: FM Anna Suorsa (väitöskirjaprojekti, Viestintätieteiden tohtoriohjelma VITRO)
Ohjaaja: Maija-Leena Huotari
Julkaisut: Anna Suorsa

Internetin rooli suuryritysten PR-viestinnässä viestintäjohtajien kokemusten valossa

Tutkija: FM Paavo Vasala
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Erkki Karvonen
 

Patenttien kaksoisrooli

Tutkija: FM, OTK Ulla Virranniemi
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Terttu Kortelainen
 

Päättyneet tutkimushankkeet ja -projektit

 

Value creating processes in childhood obesity care and prevention. Knowledge management in a health care setting

[Arvoa luovat prosessit lasten lihavuuden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Tietojohtaminen terveydenhuollossa]
Tutkija: FM, HLL Helena Känsäkoski (väitöskirjaprojekti, Suomen Akatemian HeIP-hanke)
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Stefan Ek
Julkaisut: Helena Känsäkoski

Kumppanuus yleisten kirjastojen toiminnassa

Tutkija: FM Pirkko Lindberg (lisensiaattityö)
Ohjaajat: Maija-Leena Huotari ja Terttu Kortelainen
Yhteistyö on keskeinen Suomen yleisten kirjastojen toimintamuoto. Tästä huolimatta sen laatua ei ole aikaisemmin kartoitettu. Tutkimuksessa kartoitetaan ne tahot, joiden kanssa yleiset kirjastot tekevät yhteistyötä, määritellään yhteistyön laatu myös onnistuneen ja epäonnistuneen kumppanuuden näkökulmista. Monitieteinen tutkimus sijoittuu yhteiskunta- ja liiketaloustieteiden kenttään. Suomen yleiset kirjastot kattava kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2010. Tulosten perusteella kirjastoja saatetaan ohjeistaa suosimaan ja lisäämään yhteistyöhönsä niitä elementtejä, jotka ovat edistäneet kumppanuuden onnistumista ja näin hyödyttäneet yhteistyön osapuolia. Pitkällä tähtäimellä tämä voi lisätä kirjastotoiminnan vaikuttavuutta.

Informaatiokäyttäytyminen strategisissa yhteistyöverkostoissa

Tutkija: Maija-Leena Huotari
Tutkimus pyrki kehittämään uutta teoreettista ymmärrystä yksilöiden tietoon ja informaatioon liittyvän käyttäytymisen vaikutuksesta informaation ja tiedon hallintaan strategissa yhteistyöverkostoissa, joissa useat toimijat pyrkivät hyötymään yhteistyöstä (ks. Wikström et al. 1994; Normann & Ramírez 1994).

Ihmisten arkielämän informaatiokäyttäytymistä selittävä teoria (Elfrida Chatman) sekä sosiaalisia suhteita selittävä verkostoteoria yhdistettiin strategiseen johtamiseen ja kumppanuuteen kuvaamaan useiden toimijoiden toimintaa heidän yhteisissä tietoprosesseissaan.

Myös sosiaalinen pääoma ja luottamus otettiin mukaan strategisen yhteistyön selittämiseen. FM, HLL Helena Känsäkoski kehittää teoriaa edelleen väitöskirjaprojektissaan erityisesti verkostoituneiden tietoprosessien näkökulmasta ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.
Julkaisut: Maija-Leena Huotari

 

Viimeksi päivitetty: 27.10.2016