Arviointitutkimus

Arviointitutkimuksen on tarkoitus tuottaa käyttökelpoisia tuloksia jonkin järjestelmän, palvelun, verkkosivujen tai vastaavan kehittämistä varten. Samalla voidaan kehittää myös arviointivälineitä. Arviointitutkimuksen kohteena ovat olleet yhtäältä toiminnassa olevat järjestelmät, kuten kirjastot, niiden kokoelmat tai verkkopalvelut.

Toisaalta käytettävyyden arviointi on voinut sisältyä hankkeeseen, jossa verkkopalvelua vasta kehitetään. Jos jokin verkkosivu on tarkoitettu kansalaispalveluksi, eli kaikkien kansalaisten käyttöön, sivuston käytettävyys on erityisen tärkeää. Arvioinnin ohella tutkimuksiin on jossakin määrin sisältynyt myös tutkimusmenetelmien kehittämistä. Arviointitutkimuksella on kiinteä yhteys käytäntöön.

Julkaisut

 

Päättyneet tutkimushankkeet ja -projektit

Kirjastotoiminnan arviointitutkimus

Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt (TTS) (ESR-hanke)

Vastuullinen johtaja: Terttu Kortelainen
Tutkijat: Marja haapaniemi, Samppa Rohkimainen
Alkoi: 1.2.2010 Päättyi: 31.12.2011

Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt on Manner-Suomen ESR-ohjelmaan kuuluva valtakunnallinen projekti. Siinä vahvistetaan kirjastojen ja muiden toimijoiden yhteistyöllä työikäisen väestön sisällöllisiä tietoyhteiskuntataitoja sekä luodaan ja vakiinnutetaan kirjastojen uusia työkäytäntöjä ja yhteistyömalleja. Tietoyhteiskunnan fyysisiä ja virtuaalisia tiloja ja sisältöjä jalostetaan palvelemaan kansalaisia, kolmatta sektoria, oppilaitoksia ja kirjastoja. Hanke on yksi Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman pilottihankkeista. Projektissa ovat omilla hankkeillaan mukana Hämeenlinnan kaupunginkirjasto – Hämeen maakuntakirjasto, Kouvolan kaupunginkirjasto ja Tampereen kaupunginkirjasto – Pirkanmaan maakuntakirjasto. Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto tutkivat projektin hankkeiden vaikuttavuutta.

Tietoyhteiskunnan koulukirjasto – tapaustutkimus Oulun kaupungista

Tutkijakoulutettava: Kurttila-Matero Eeva (väitöskirjaprojekti, Suomen Kulttuurirahasto)
Ohjaaja(t): Maija-Leena Huotari, Terttu Kortelainen
Alkoi: 9/2005 Päättyi: 12/2011

Koulukirjastot ovat tärkeä osa tietoyhteiskunnan infrastruktuuria, mutta niitä ei ole aikaisemmin tutkittu informaatiotutkimuksen alalla Suomessa. Tämän tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa yhdistyvät informaatiotutkimuksen ja kasvatustieteen näkökulmat. Toimintatutkimuksen teoriaa sovelletaan tutkittaessa koulukirjastoa tietoyhteiskunnan aktiivisina toimijoina. Tarkastelun kohteena ovat opettajien käsitykset koulukirjastosta, informaatiolukutaidosta ja koulukulttuurista koulukirjastojen kehittämiseen tähdänneessä projektissa.

Lähestymistapa on laadullinen ja perustuu aineisto- ja menetelmätriangulaatioon. Kyseessä on pitkittäinen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan Oulussa vuosina 2002-2004 toteutettua koulukirjaston kehittämisprojektia. Kirjallisen aineistona ovat koulujen kirjaston kehittämissuunnitelmat, säännölliset raportit projektin aikana sekä tulevaisuuden suunnitelmat, uudet opetussuunnitelmat ja kuvaukset tutkivan oppimisen mukaisista oppimistehtävistä, joissa käytettiin uuden koulukirjaston tarjoamia mahdollisuuksia.

Haastatteluaineistona ovat opettajien ja rehtoreiden ryhmähaastattelut, jotka tehtiin vuonna 2009. Täten kokonaisseuranta-aika on seitsemän vuotta. Aineiston analyysissa hyödynnetään NVivo8-ohjelmaa. Tutkimus painottuu koulukirjastohankkeen aikaansaamiin muutoksiin opettajien käsityksissä. Tulosten mahdollisia julkaisukanavia ovat Libri, The Journal of Education for Library and Information Science, The International Journal of Information and Library Research sekä Informaatiotutkimus, Hallinnon tutkimus, ja Kasvatus.

Julkaisut

 

Arviointivälineiden diffuusio ja implementointi. Tapaustutkimus Oulun seutukunnan yleisistä kirjastoista

(www-sivut)

Tutkijakoulutettava: Päivi Rasinkangas (lisensiaattityö)
Ohjaaja(t): Terttu Kortelainen
Alkoi: 2001 Päättyi: 2008

Hankkeessa tutkittiin innovaatioiden diffuusiota ja käyttöönottoa ja niihin vaikuttavia tekijöitä yleisissä kirjastoissa. Tapaustutkimuksen kohteena olivat Oulun seutukunnan kirjastot ja innovaatioina uudet kirjastotyön arviointivälineet, joita oli kehitetty PARKKI-hankkeen aikana vuosina 2000-2003. Tutkimuksen teoreettisena taustana on Rogersin teoria innovaatioiden diffuusiosta ja se toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena haastattelujen ja kyselyjen avulla.

Pohjoisten kirjastojen arviointi- ja kehittämishanke PARKKI

PARKKI-hankkeessa kehitettiin laadullisia menetelmiä kirjastojen arviointityöhön yhteistyössä 15 pohjoissuomalaisen kirjaston kanssa. Arvioinnin kohteena olivat kokoelmat, aikaansaannoskyky ja asiakastyö. Hankkeessa sovellettiin portfoliota, erilaisia lomakkeita osaamisen kartoittamiseen ja hankintojen ja poistojen seurantaan. Keskeisessä asemassa hankkeessa olivat alueelliset käytäntöyhteisöt (intressipiirit) ja epämuodollinen benchmarkaus.

Julkaisut

Tietojärjestelmien käytettävyystutkimus

OPINTOLUOTSI: OPM:n verkkopalvelu
Tutkija(t): Kai Öörni , Soile Hirvasniemi
Ohjaaja(t): Terttu Kortelainen
Alkoi: 6/2000 Päättyi: 2003

Opetusministeriön vuosiksi 2000-2003 käynnistämässä ESR-hankkeessa tuotetaan Opintoluotsi-palvelu, jonka tarkoituksena on tukea eri keinoin sitä, että ihmiset löytävät koulutusmahdollisuuksia ja innostuvat hyödyntämään koulutustarjontaa yksilöllisissä tilanteissaan. Informaatiotutkimuksen laitos tekee käytettävyysarviointia ja -testausta.

Julkaisut

SUVI:Avoimien yliopistojen verkkopalvelun käytettävyyteen ja käyttöön liittyvä tutkimus


(www-sivut)

Tutkija(t): Saana Kaleva
Ohjaaja(t): Terttu Kortelainen
Alkoi: vuonna 1999 Päättyi: 2003

CUBER-projekti: Eurooppalaisten yliopistojen informaatioteknologian kurssien tietojärjestelmä

(www-sivut)
Tutkija: Sanna Näätänen
Ohjaaja: Terttu Kortelainen
Alkoi: 5/2001 Päättyi: 3/2002.
CUBER.n painopiste oli etäopiskelukursseissa ja muissa juuri oikealla hetkellä ja oikeassa paikassa oppimisen menetelmissä. Informaatiotutkimuksen laitos suorittaa CUBER:n käyttöliittymän käytettävyystestauksen.

Viimeksi päivitetty: 27.10.2016